Search result for

กรุยกราย

(5 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรุยกราย-, *กรุยกราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรุยกราย(-กฺราย) ว. อาการที่เดินทำทีท่าเจ้าชู้
กรุยกรายมีท่าทางหยิบหย่ง
กรุยกรายในบทกลอนใช้ว่า กรายกรุย ก็มี เช่น อย่านุ่งลายกรายกรุยทำฉุยไป (สุภาษิตสุนทรภู่).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Frilly dresses and tutus are not my idea of art.กระโปรงสั้นกรุยกราย ไม่ใช่ศิลปะสำหรับผมเลย Damien Darko (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top