ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sag

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sag-, *sag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sag(vi) จมลง
sag(vi) ห้อย, See also: แอ่น, หย่อน, ย้อย, Syn. hang, stoop
sag(vt) ทำให้ลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ, ...), Syn. droop, weaken
sag(n) การทำให้จมลง, See also: การจมลง, Syn. sinking, droop
sag(n) การลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ, ...), Syn. droop
saga(n) ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ, Syn. epic, legend
sage(n) คนฉลาด, See also: นักปราชญ์, บัณฑิต, Syn. philosopher, savant, wise man
sage(adj) ฉลาด, See also: รอบรู้, ปราดเปรื่อง, Syn. philosophic
sage(n) เครื่องเทศอย่างหนึ่ง, See also: เสจ, Syn. ramona
sago(n) แป้งสาคู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sag(แซก) vi., vt., n. (การ, ทำให้) จมลง, ห้อยลง, หย่อนลง, ย้อยลง, โค้งลง, ลดลง, ลาดลง, ตกลง, ตกท้องช้าง, เอียงข้าง., Syn. bow, droop
saga(ซา'กะ) n. นิยายเล่าลือเกี่ยวกับการผจญภัยและความกล้าหาญ, นิยายลำดับเหตุการณ์สมาชิกครอบครัวหรือวงค์ตระกูลหรือกลุ่มของสังคม , การเล่าอย่างยืดยาว
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด, เฉียบแหลม, หลักแหลม, มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd, wise, intelligent
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด, ความเฉียบแหลม, ความหลักแหลม, ไหวพริบ, ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen, judgment
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก, นักปราชญ์, บัณฑิต, พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก, ปราดเปรื่อง, สุขุม, รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual, pundit
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก, ทำให้มีสีเข้ม.
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง, เสื้อยกทรง, ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
disagree(ดิสอะกรี') { disagreed, disagreeing, disagrees } vi. ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง, โต้แย้ง, ทะเลาะ, ไม่เหมาะ, ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent, quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj., n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ไม่ดี, มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
sag(vi) ตกลง, จมลง, ห้อยลง, หย่อนลง, ลดลง
saga(n) นิยายเกี่ยวกับวีรชน
sagacious(adj) หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, ความเฉียบแหลม, ไหวพริบ
sage(adj) หลักแหลม, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, สุขุม, รอบคอบ
sage(n) บัณฑิต, ปราชญ์
sago(n) สาคู
corsage(n) เอวเสื้อสตรี, เสื้อยกทรง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย, ไม่ตกลงกัน, ทะเลาะกัน, โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sagopalmต้นปาล์มหรือพืชคล้ายต้นปาล์มหรือต้นตาลที่ผลิตสาคู

WordNet (3.0)
sag(n) a shape that sags, Syn. droop
sag(v) droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss of tautness, Syn. droop, swag, flag
sag(v) cause to sag, Syn. sag down
saga(n) a narrative telling the adventures of a hero or a family; originally (12th to 14th centuries) a story of the families that settled Iceland and their descendants but now any prose narrative that resembles such an account
sagacious(adj) skillful in statecraft or management
sagacity(n) the mental ability to understand and discriminate between relations, Syn. discernment, judgment, sagaciousness, judgement
sage(n) a mentor in spiritual and philosophical topics who is renowned for profound wisdom
sage(n) aromatic fresh or dried grey-green leaves used widely as seasoning for meats and fowl and game etc
sage(n) any of various plants of the genus Salvia; a cosmopolitan herb, Syn. salvia
sage(adj) having wisdom that comes with age and experience

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sag

v. i. [ imp. & p. p. Sagged p. pr. & vb. n. Sagging ] [ Akin to Sw. sacka to settle, sink down, LG. sacken, D. zakken. Cf. Sink, v. i. ] 1. To sink, in the middle, by its weight or under applied pressure, below a horizontal line or plane; as, a line or cable supported by its ends sags, though tightly drawn; the floor of a room sags; hence, to lean, give way, or settle from a vertical position; as, a building may sag one way or another; a door sags on its hinges. [ 1913 Webster ]

2. Fig.: To lose firmness or elasticity; to sink; to droop; to flag; to bend; to yield, as the mind or spirits, under the pressure of care, trouble, doubt, or the like; to be unsettled or unbalanced. [ R. ] [ 1913 Webster ]

The mind I sway by, and the heart I bear,
Shall never sag with doubt nor shake with fear. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To loiter in walking; to idle along; to drag or droop heavily. [ 1913 Webster ]


To sag to leeward (Naut.), to make much leeway by reason of the wind, sea, or current; to drift to leeward; -- said of a vessel. Totten.
[ 1913 Webster ]

Sag

v. t. To cause to bend or give way; to load. [ 1913 Webster ]

Sag

n. State of sinking or bending; sagging. [ 1913 Webster ]

Saga

n.; pl. Sagas [ Icel., akin to E. saw a saying. See Say, and cf. Saw. ] A Scandinavian legend, or heroic or mythic tradition, among the Norsemen and kindred people; a northern European popular historical or religious tale of olden time. [ 1913 Webster ]

And then the blue-eyed Norseman told
A saga of the days of old. Longfellow. [ 1913 Webster ]

Sagacious

a. [ L. sagax, sagacis, akin to sagire to perceive quickly or keenly, and probably to E. seek. See Seek, and cf. Presage. ] 1. Of quick sense perceptions; keen-scented; skilled in following a trail. [ 1913 Webster ]

Sagacious of his quarry from so far. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Hence, of quick intellectual perceptions; of keen penetration and judgment; discerning and judicious; knowing; far-sighted; shrewd; sage; wise; as, a sagacious man; a sagacious remark. [ 1913 Webster ]

Instinct . . . makes them, many times, sagacious above our apprehension. Dr. H. More. [ 1913 Webster ]

Only sagacious heads light on these observations, and reduce them into general propositions. Locke. [ 1913 Webster ]

Syn. -- See Shrewd. [ 1913 Webster ]

-- Sa*ga"cious*ly, adv. -- Sa*ga"cious*ness, n. [ 1913 Webster ]

Sagacity

n. [ L. sagacitas. See Sagacious. ] The quality of being sagacious; quickness or acuteness of sense perceptions; keenness of discernment or penetration with soundness of judgment; shrewdness. [ 1913 Webster ]

Some [ brutes ] show that nice sagacity of smell. Cowper. [ 1913 Webster ]

Natural sagacity improved by generous education. V. Knox. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Penetration; shrewdness; judiciousness. -- Sagacity, Penetration. Penetration enables us to enter into the depths of an abstruse subject, to detect motives, plans, etc. Sagacity adds to penetration a keen, practical judgment, which enables one to guard against the designs of others, and to turn everything to the best possible advantage. [ 1913 Webster ]

Sagamore

n. 1. [ Cf. Sachem. ] The head of a tribe among the American Indians; a chief; -- generally used as synonymous with sachem, but some writters distinguished between them, making the sachem a chief of the first rank, and a sagamore one of the second rank. “Be it sagamore, sachem, or powwow.” Longfellow. [ 1913 Webster ]

2. A juice used in medicine. [ Obs. ] Johnson. [ 1913 Webster ]

Sagapen

n. Sagapenum. [ 1913 Webster ]

Sagapenum

‖n. [ L. sagapenon, sacopenium, Gr. &unr_;: cf. F. sagapin, gomme sagapin, sagapénum, Ar. sikbīnaj, Per. sakbīnah, sikbīnah. ] (Med.) A fetid gum resin obtained from a species of Ferula. It has been used in hysteria, etc., but is now seldom met with. See also asafetida. U. S. Disp. [ 1913 Webster ]

Sagathy

n. [ F. sagatis: cf. Sp. sagatí, saetí. ] A mixed woven fabric of silk and cotton, or silk and wool; sayette; also, a light woolen fabric. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Honey, sagging lips are just nature's way of telling you you shouldn't cover for your father's lie.ลูกรัก ที่ปากลูกห้อยอย่างนี้ ก็ถูกแล้ว เพราะลูกดันไปช่วยปิดปิดเรื่องที่พ่อโกหก Death Has a Shadow (1999)
Now let's see if Mommy's titties sag.Now let's see if Mommy's titties sag. Funny Games (2007)
♪ On the 15th floor, I'm ready to sag# On the 15th floor, I'm ready to sag Nowhere Boy (2009)
Eventually collapse into sagging, sloppy, เมื่อมีจุดสูงสุดแล้วสุดท้ายต้องมีจุดตกต่ำ The Psychology of Letting Go (2010)
I do, my chest has started to sag.รู้สึกสิ หน้าอกก็ขยับขึ้นลงๆ One (2010)
I assume you're covered by SAG insurance?ผมคิดว่าค่าใช้่จ่ายของคุณ SAG insurance เป็นคนดูแล Spooky Little Girl (2011)
You aren't sagging anywhere.ฉันจะไปพาเธอกลับ ค่ะ New Tales of the Gisaeng (2011)
My fine lines and sagging skin are gone.ริ้วรอยบนใบหน้าของฉันหายไปหมด Dorado Falls (2011)
The left side of his face is sagging in both photos.หน้าด้านซ้ายของเขา มันห้อยลงในทั้งสองรูปเลย The Silencer (2012)
It is the only chair in the house that doesn't sag should you shift in search of comfort.มันเป็นเก้าอี้เฉพาะใน บ้านที่ไม่ได้ลดลง คุณควรเปลี่ยน ในการค้นหาของความสะดวกสบาย The Invisible Woman (2013)
He sublets a one-bedroom in Sag Harbor.เขาแบ่งห้องเช่าให้พักแบบ ห้องนอนเดียวที่ท่าเรือแซก Revelations (2012)
And that's why I'm the only one here with a SAG card.นั่นไงฉันจึงเป็นคนเดียวที่มีบัตร. Bears Undercover (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sagHis shoulders sagged when he heard the news.
sagIt was the third year of Meiji when their family name was changed to Saga.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียขวัญ(v) sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai Definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sag
saga
sage
sago
sags
sagan
sagar
sagas
sagen
sager

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sag
saga
sage
sago
sags
Sagan
sagas
sages
sagely
sagged

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下垂[xià chuí, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ,  ] sagging #18,578 [Add to Longdo]
西米[xī mǐ, ㄒㄧ ㄇㄧˇ, 西 ] sago #46,302 [Add to Longdo]
贤能[xián néng, ㄒㄧㄢˊ ㄋㄥˊ,   /  ] sage #69,671 [Add to Longdo]
圣训[shèng xùn, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄣˋ,   /  ] sage's instructions; imperial edict #94,768 [Add to Longdo]
人马座[Rén mǎ zuò, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ,    /   ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac) #100,207 [Add to Longdo]
圣雄[shèng xióng, ㄕㄥˋ ㄒㄩㄥˊ,   /  ] sage hero; refers to Mahatma Gandhi #249,068 [Add to Longdo]
天箭座[tiān jiàn zuò, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄛˋ,   ] Sagitta (constellation) #961,070 [Add to Longdo]
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ,    /   ] Sagittarius spiral arm (of our galaxy) [Add to Longdo]
射手座[Shè shǒu zuò, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ,   ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 人馬座|人马座 [Add to Longdo]
洋紫苏[yáng zǐ sū, ㄧㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨ,    /   ] sage (herb) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] TH: สวม  EN: to wear
下げる[さげる, sageru] TH: แขวน
下げる[さげる, sageru] TH: ลดให้ต่ำลง  EN: to lower
下げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
下げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant
捜す[さがす, sagasu] TH: ค้นหา  EN: to seek
探す[さがす, sagasu] TH: หา  EN: to look for
探す[さがす, sagasu] TH: ค้นหา  EN: to search
探る[さぐる, saguru] TH: ค้นหา  EN: to search

German-Thai: Longdo Dictionary
sagenพูด, กล่าว |sagte, gesagt|
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
Ansage(n) |die, pl. Ansagen| คำประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ
ansagen(n) |sagte an, hat angesagt| ประกาศตามวิทยุ, โทรทัศน์, หรือตามงานต่างๆ ว่ามีรายการอะไรถัดไป, Syn. ankündigen
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
Absage(n) |die, pl. Absagen| การบอกยกเลิกนัด, การปฏิเสธ, Syn. die Streichung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sage { f }; Saga { f } | Sagen { pl }legend; saga | legends; sagas [Add to Longdo]
Sage { f }rumor [ Am. ]; rumour [ Br. ]; myth [Add to Longdo]
Sago { m }sago [Add to Longdo]
sagt vorherforetells [Add to Longdo]
sage und schreibebelieve it or not [Add to Longdo]
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say { said; said } | saying | said | he/she says (saith [ obs. ]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say [Add to Longdo]
sagend; erzählendtelling [Add to Longdo]
sagenhaftfabulous [Add to Longdo]
sagenhaft { adv }fabulously [Add to Longdo]
sagenhaft; legendär { adj } | sagenhafter | am sagenhaftestenlegendary | more legendary | most legendary [Add to Longdo]
sagenumwoben { adj }steeped in legend; ... of many legends; storied [Add to Longdo]
sagttells [Add to Longdo]
sagt abreneges [Add to Longdo]
sagt vorausprophesies [Add to Longdo]
sagt vorherpredicts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
passage piéton(n) |m| ทางม้าลาย เช่น Il es où le passage pieton, Monsieur?; Traverser le square puis emprunter le tunnel piéton sous la N7. Derrière l’AFM emprunter le passage piéton à gauche.

Japanese-English: EDICT Dictionary
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit #103 [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) #296 [Add to Longdo]
作業[さぎょう, sagyou] (n, vs) work; operation; manufacturing; fatigue duty; (P) #365 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
メッセージ(P);メセージ[messe-ji (P); mese-ji] (n) message; (P) #576 [Add to Longdo]
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n, pref, adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) #638 [Add to Longdo]
件;条[くだり, kudari] (n) passage; paragraph #806 [Add to Longdo]
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r, vi) to differ; to vary; to disagree; (P) #1,134 [Add to Longdo]
連絡(P);聯絡[れんらく, renraku] (vs, adj-no) (1) (See ご連絡) to contact; to get in touch; (n) (2) contacting; getting in touch; communication; call; message; (3) connection; coordination; junction; (adj-no) (4) intercalary; intercalaris; internuncial; (P) #1,171 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
下ル[さがる, sagaru] herabhaengen, fallen [Add to Longdo]
告げる[つげる, tsugeru] sagen, ansagen, mitteilen, berichten [Add to Longdo]
差額[さがく, sagaku] Differenz [Add to Longdo]
捜し回る[さがしまわる, sagashimawaru] umhersuchen [Add to Longdo]
捜し当てる[さがしあてる, sagashiateru] herausfinden, entdecken [Add to Longdo]
捜す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
探し回る[さがしまわる, sagashimawaru] ueberall_suchen [Add to Longdo]
探す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
探り出す[さぐりだす, saguridasu] ausspionieren, aushorchen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top