Search result for

ทรุด

(53 entries)
(0.1829 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรุด-, *ทรุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรุด[V] sink, See also: sag, collapse, subside, shrink, deteriorate, cave in, Syn. ยุบ, จม, Example: พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก, Thai definition: จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
ทรุดตัว[V] subside, See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into, Syn. ทรุด, ยุบ, Example: แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้
ทรุดนั่ง[V] sink into a chair, See also: lower oneself into a sitting position, sit, Ant. ลุกยืน, Example: ผมโยนไม้กวาดลงไปบนพื้น แล้วเดินกลับไปทรุดนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิม, Thai definition: ลดตัวลงนั่ง, หย่อนตัวลงนั่ง
ทรุดโทรม[V] be declined, See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill, Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ, Ant. เจริญขึ้น, ดีขึ้น, Example: บ้านหลังนี้ทรุดโทรม เพราะไม่มีคนคอยดูแลรักษา และทำความสะอาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรุด(ซุด) ก. จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, ยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, มีฐานะตกตํ่ากว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิม ว่า ไข้ทรุด.
ทรุดนั่งก. ลดตัวลงนั่ง.
ทรุดโทรมว. เสื่อมไปเพราะร่วงโรย ครํ่าคร่า หรือตรากตรำเกินไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry-Just trying to save you some cash.ขอโทษ... แค่พยายามช่วยคุณไม่ให้ทรุดหนัก Not Cancer (2008)
This place is falling apart, things appear to move, the piano plays music on its own!สถานที่นี้กำลังทรุดโทรม, สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายได้, เปียโนเล่นด้วยตัวของมันเอง The Secret of Moonacre (2008)
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส Episode #1.9 (2008)
Whole hillsides bear deep gashes hundreds of meters wide.ส่วนของภูเขาทั้งลูก ทรุดเป็นบริเวณ100เมตร Home (2009)
1 human being in 6 now lives in a precarious, unhealthy, overpopulated environment without access to daily necessities, such as water, sanitation, electricity.1 ใน 6 อยู่อย่างแร้งแค้น สุขภาพทรุดโทรม, สิ่งแวดล้อมที่อัตคัต ปราศจากการเข้าถึงของ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, เช่นน้ำประปา, อนามัย, ไฟฟ้า Home (2009)
The driver was having trouble breathing, and he slumped over, and all of a sudden, we were upside down.คนขับมีปัญหาเรื่องการหายใจ และเขาก็ทรุดตัวลง และทั้งหมดมันก็เกิดขึ้น รถเราคว่ำลง Dead Like Me: Life After Death (2009)
We're not seeing soil liquefaction we'd expect or any evidence of fracture propagation within the tectonic plates.เรายังไม่พบการทรุดตัวของดินดังที่คาดไว้ หรือแม้แต่ร่องรอยการ ร้าวอย่างต่อเนื่อง บนแผ่นธรณีภาค 2012 (2009)
The roof collapsed on it during the shifting of the Earth's crust.หลังคามันทรุด ตอนเกิดการเคลื่อนตัว ของเปลือกโลก พระเจ้าช่วย 2012 (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)
- We could tell himhe's been dumped. - That's a tough sell.เราก็บอกว่าอาการเขาทรุดลง นั่นได้แค่เล่นลิ้น House Divided (2009)
Unser is in bad shape.อันเซอร์อาการป่วยทรุดหนัก Albification (2009)
- Peace ambassador program?ที่ถูกละทิ้งหรือที่มีสภาพทรุดโทรม V (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in   FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ทรุด[v.] (sut) EN: deteriorate ; worsen   FR: se détériorer ; empirer ; s'aggraver
ทรุดฮวบ[v. exp.] (sut hūap) EN: flop   FR: s'affaler
ทรุดโทรม[v.] (sutsōm) EN: decline ; deteriorate ; be out of repairs ; be delapidated   FR: décliner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deteriorate[VI] เสื่อมโทรม, See also: ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, เลวลง, ชำรุด
flounder[VI] ตกต่ำลง, See also: ทรุดลง, ทรุดหนัก, Syn. founder
fold up[PHRV] ล้มลง, See also: ทรุดลง, Syn. break down, collapse
have seen better days[IDM] เก่า, See also: ทรุดโทรม, ชำรุด
worn to shadow[IDM] ทรุดโทรมจากการทำงานหนัก
mean[ADJ] ทรุดโทรม, See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม, Syn. shabby
relapse[VI] ทรุด, See also: กำเริบอีก, Syn. deteriorate, weaken, worsen
run-down[ADJ] โกโรโกโส, See also: ทรุดโทรม, เก่าแก่, Syn. dilapidated, shabby
take a nosedive[SL] ยุบลงไป, See also: ทรุดตัว, ตกฮวบ
seedy[ADJ] ทรุดโทรม, See also: เสื่อมสภาพ, โกโรโกโส, โทรม, กะรุ่งกะริ่ง, มอมแมม, Syn. shabby, poorly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay

English-Thai: Nontri Dictionary
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
decay(vi) ผุ,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top