ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subsides

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subsides-, *subsides*, subside
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subsides
subside
subsidy
subsided
subsidies
subsidies
subsiding
subsidize
subsidence
subsidiary
subsidized
subsidizes
subsidizing
subsidiaries
subsidiary's
unsubsidized
subsidiaries'
subsidization

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsides
subside
subsidy
subsided
subsidies
subsiding
subsidize
subsidence
subsidiary
subsidized
subsidizes
subsidences
subsidizing
subsidiaries
subsidization

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subside(vi) ลดลง, See also: บรรเทาลง, Syn. abate, decrease, diminish
subside(vi) ทรุดตัว, See also: จมลง, ยุบลง, Syn. drop, collapse, sink
subsidy(n) เงินสนับสนุน, See also: เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, Syn. allowance, bounty, subvention
subsidy(n) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: การให้เงินสงเคราะห์, Syn. aid, assistance, support
subsidize(vt) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: สงเคราะห์เงิน, ให้เงินอุดหนุน, Syn. contribute, finance, sponsor
subsidence(n) การทรุดตัวลง, See also: การจมลง, การยุบลง, Syn. fall, landslide, sinking
subsidence(n) การลดน้อยลง, See also: การบรรเทาลง, Syn. abatement, decrease, lessening
subsidiary(adj) เป็นรอง, See also: สำคัญน้อยกว่า, Syn. minor, subordinate
subsidiary(adj) เสริมให้สมบูรณ์, See also: เป็นตัวเสริม, เป็นตัวช่วย, Syn. auxiliary, supplementary
subsidiary(n) คนหรือสิ่งที่เป็นตัวเสริม, See also: ตัวรอง, Syn. assistant, subordinate
subsidiary(n) บริษัทสาขา, See also: สำนักงานสาขา, Syn. affiliate, branch
subsidizer(n) ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: ผู้ให้เงินอุดหนุน, Syn. contributor, sponsor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง, ทรุด, ตกตะกอน, นอนก้น, ลดลง, บรรเทาลง, ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle, sink
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม, ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, สังกัด, เป็นองค์ประกอบ, รอง, ลูกมือ, ไม่ใช่ตัวการ, บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting
subsidize(ซับ'ซิไดซ) vt. สงเคราะห์เงิน, ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, บำรุง, อุดหนุน, ให้สินบน, ตัดสินบน. -subsidizable adj., See also: subsidization n. -subsidizer n.
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน, การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, เงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เงินบำรุง, เงินอุดหนุน, Syn. premium

English-Thai: Nontri Dictionary
subside(vi) สงบลง, จมลง, ตกตะกอน, ทรุด, ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง, การจมลง, การตกตะกอน, การทรุด, การถอยลง
subsidiary(adj) เสริม, สงเคราะห์, ช่วยเหลือ, เป็นรอง, เป็นลูกมือ
subsidiary(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อกูล, ลูกมือ, บริษัทสาขา
subsidize(vt) สงเคราะห์เงิน, อุดหนุน, บำรุง, ติดสินบน
subsidy(n) การสงเคราะห์เงิน, การอุดหนุน, เงินบำรุง, เงินอุดหนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidenceการเลื่อนทรุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsidenceการยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subsidiarityการเสริมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidiary cellเซลล์ข้างเซลล์คุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subsidiary companyบริษัทสาขา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsidiary motionญัตติประกอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidyเงินอุดหนุน [ ดู grant-in-aid ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidyเงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
motion, subsidiaryญัตติประกอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidence (Earth movements)แผ่นดินทรุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export subsidyการอุดหนุนการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Price subsidyเงินอุดหนุนราคาสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Employment subsidiesเงินอุดหนุนการจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Shipping subsidyเงินอุดหนุนการส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Subsidiaryบริษัทย่อย, Example: บริษัทย่อย คือบริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น [ตลาดทุน]
Agricultural subsidiesเงินอุดหนุนทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Export subsidiesเงินอุดหนุนการส่งออก [TU Subject Heading]
Subsidences (Earth movements)แผ่นดินทรุด [TU Subject Heading]
Subsidiary corporationsบริษัทสาขา [TU Subject Heading]
Subsidiesเงินอุดหนุน [TU Subject Heading]
Bounties or Subsidiesการใช้การอุดหนุน, Example: การให้เงินช่วยเหลือโดยตรงหรือการให้ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ของรัฐบาลแก่ผู้ผลิต สินค้าภายในประเทศ หากการให้การอุดหนุนมุ่งเน้น เฉพาะสินค้าส่งออกเรียกว่า การให้การอุดหนุนเพื่อการส่งออก (export subsidies) ซึ่งแกตต์ (ดู GATT) เห็นว่าเป็นการกระทำที่บิดเบือนการค้าเสรี ทำให้สินค้าที่ส่งออกจากประเทศที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือจะสามารถขายได้ใน ราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นแกตต์จึงอนุญาตให้ประเทศผู้นำเข้าสามารถ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษที่เรียกว่าภาษีตอบโต้ (ดู Countervailing duty) สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าได้รับการอุดหนุนหรือช่วยเหลือจากรัฐบาลของ ประเทศนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Subsidenceการยุบตัว, Example: การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
subsidyเงินอุดหนุน, Example: เงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Subsidiaryสาขาย่อย [การบัญชี]
Subsidiary accountsบัญชีย่อย [การบัญชี]
Subsidiary companyบริษัทย่อย [การบัญชี]
Subsidiary ledgerสมุดแยกประเภทย่อย [การบัญชี]
Subsidizeลดลง [การบัญชี]
Dyes, Subsidiaryสีอื่น [การแพทย์]
Subsidenceการจมลง [อุตุนิยมวิทยา]
subsidiary weirsubsidiary weir, ฝายท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what about the army's request for spraying subsidies?แล้วคำขอรับเงินอุดหนุน การพ่นยาในปารากวัยล่ะคะ? Spies Like Us (1985)
their request for subsidies was not Paraguayan, as it were.ไม่มีใช่มั้ย? คำขอรับเงินอุดหนุน ไม่ได้มาจากชาวปารากวัย Spies Like Us (1985)
If not, there will be at least a subsidence... at the southern end of the barracks.ไม่งั้นมันจะทรุดทางด้านใต้ Schindler's List (1993)
Subsidence, and then collapse.ทรุดแล้วพังลงมา Schindler's List (1993)
Controlled by Americans built by Japanese subcontractors who also happen to be recently acquired wholly-owned subsidiaries of Hadden Industries.ควบคุมโดยชาวอเมริกัน สร้างโดยผู้รับเหมาญี่ปุ่น ที่ยังเกิดขึ้นเป็น Contact (1997)
And so there was an explosion of railroads who got large federal subsidies of land.และยังมีการสร้างรางรถไฟขนานใหญ่ ซึ่งได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาลกลางมากมาย The Corporation (2003)
In fact an AOL/Time Warner subsidiary holds the copyright.เป็นลิขสิทธิ์ของบรรษัท ความจริงก็คือ บริษัทสาขาของ AOL/ไทม์วอร์เนอร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ๆนี้ The Corporation (2003)
IBM would of course say they had no control over its German subsidiaries.ไอบีเอ็มโต้แย้งว่า บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสาขาในเยอรมนี The Corporation (2003)
But here on October 9th 1941 a letter is being written directly to Thomas J. Watson with all sorts of detail of the activity of the German subsidiary none of these machines were sold they were all leased by IBM.แต่ในวันที่ 9 ตุลาคม 1941 มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยตรงถึง โธมัส เจ วัตสัน ระบุบอกรายละเอียดทุกอย่าง The Corporation (2003)
It's not with the Dutch subsidiary it's not with the German subsidiary.สัญญานี้ไม่ได้ทำกับสำนักงานสาขาเยอรมัน แต่ทำกับบรรษัทไอบีเอ็มในนิวยอร์ก The Corporation (2003)
Private Tutor Living expenses subsidy!อาจารย์สอนพิเศษ / ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
This establishment is now a wholly-owned subsidiary of the Capital Bank and Trust of New York.ที่นี่ได้กลายเป็นสขาย่อยของ... ..ธนาคารเงินทุนและความมั่นคงของนิวยอร์กแล้ว Bandidas (2006)
Unfortunately, when mike's pain began to subside, his need for the little white pills...โชคไม่ดี เมื่ออาการทรุดลงอีก ความต้องการยานั้น Distant Past (2007)
That's funny. Seriously, Reed, it could help subsidize your little inventions.ตลกตายหล่ะ จริงจังหน่อยรี้ด มันอาจจะ ช่วยหาทุนสำหรับงานประดิษฐ์ของคุณนะ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
"Who knows when this intoxication of youth subsides.""ใครจะรู้ความเมาในวัยจะลดลง" Heyy Babyy (2007)
Which suggests the anaphylaxis had enough time to subside.แสดงให้เห็นว่าอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอมมีเวลาบรรเทาลง Ending Happy (2007)
There's a program the Pentagon has funded through one of their subsidiary front companiesมันคือโปรแกรมที่เพนตากอน\ ให้กับบริษัทที่สนับสนุนพวกเขา Transporter 3 (2008)
All of them fully-Owned subsidiaries Of massive dynamic. Charlie?ทั้งหมดเป็นบริษัทลูก ของแมสสีฟ ไดนามิค The Ghost Network (2008)
Three of them manufactured exclusively By your subsidiaries.3 อย่างในนั้นมีเพียงบริษัท ในเครือของคุณเป็นผู้ผลิต The Ghost Network (2008)
But these camps are partly subsidized by the state, แต่บ้านพักพวกนี้ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นบางส่วน Catching Out (2008)
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ? Home (2009)
And do me a favor-- run this through the subsidiary fund.และผมขออย่างหนึ่ง... ขอให้ทำเรื่องนี้ผ่านทุนสำรอง They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Of course, but I planned on at least part of his tuition being subsidized.แน่นอน แต่ฉัน ฉันวางแผนไว้ว่า อย่างน้อยก็ส่วนของค่าเล่าเรียนการ subsidized Remains of the J (2009)
We asked the Taiji fishermen if we could subsidize this activity... in other words, if you leave the boats tied up at the dock, we'll pay you the same amount of money you would have made killing dolphins in Taiji.ตอนกลางคืน ผมนอนหลับ เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง เพราะเขานอนหลับ ผมว่าคนนั้นอาจจะเป็น สมาชิกของพวก OPS The Cove (2009)
It's an industry that is massively subsidized by Japanese taxpayers, and when you have those sorts of subsidies in place, you invite corruption.จึงจะถูกพิจารณาเป็น เรื่องชีวิวิทยาไร้สาระ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าการประมง ของทั้งโลกกำลังถดถอยลง แล้วก็ผู้ทำผิดชัดเจนคือ มนุษย์ นั่นแหละ The Cove (2009)
The doctor says the swelling in her brain has subsidedหมอบอกว่าสมองเธอบวมลดลง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
It's a subsidiary of bixton ganic food.มันเป็นสาขาของบิกซ์ตัน ออแกนิค ฟู้ด Bad Seed (2009)
It's come to my attention, doctor, that you are the ex-V.P. Of a bixton subsidiary.ผมตั้งใจพูดอย่างนั้น เพราะว่าคุณเคยเป็น รองประธานสาขาของบิกซ์ตันมาก่อน Bad Seed (2009)
Out on the streets, these creatures, these subsiders, are becoming a real problem.ตามท้องถนน เจ้าพวกกลายพันธุ์นี้ กำลังจะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริง ท่านสุภาพบุรษ เรากำลังขาดแคลนอาหาร Daybreakers (2009)
In local news, blood-related crime is on the rise with a staggering one in 10 people being confronted by subsider activity in the last month.ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คน 1ใน10 การเผชิญหน้ากับผู้กลายพันธ์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรงเมื่อเดือนที่แล้ว Daybreakers (2009)
Subsiders.พวกกลายพันธุ์ มันแข็งแรงจริง ๆ ให้ตายซิ Daybreakers (2009)
Experts believe that this will make blood unobtainable to many citizens across the country and create what can only be described as a subsider epidemic.ขาดแขลนสำหรับประชาชน ทั่วประเทศได้ และอาจทำให้เกิด ภาวะที่ร้ายแรงของร่างกาย ซึ้งจะเป็นโรคระบาดได้ Daybreakers (2009)
Military forces have been ordered to most major cities around the country in a bid to contain what is now being described as the subsider epidemic.กรมทหารมีคำสั่งให้ ทุกหน่วยทั่วประเทศ ใช้คำสั่งในการกำจัด โรคระบาดที่เกิดขึ้น หัวหน้ากรมทหาร ประกาศว่า จะกำจัดในแบบเข้มงวดที่สุด Daybreakers (2009)
With the current military round-up in full effect, it is likely we will continue to see a decreased subsider presence on our streets.การที่ทหารตรวจราดตระเวนอย่างเข้มงวด ทำให้ประชาชนเห็นว่า การติดเชื้อได้ลดจำนวนลง Daybreakers (2009)
Straight from the government- subsidized subdivisionมาจากแผนกย่อยของแผนกย่อย ของรัฐบาลเชียวน่ะ In This Home on Ice (2010)
Until the scandal subsides.จนกว่าเรื่องฟ้องร้องจะเงียบไป The Sixteen Year Old Virgin (2010)
It's a Ring subsidiary.เป็นสาขาย่อยของริง Chuck Versus the Subway (2010)
Okay, it says here that Gregston Electric owns a subsidiary company called the Ivon Medical Group.โอเค นี่บอกว่าเกรกสตัน อิเล็คทริค มีบริษัทลูกชื่อว่า ไอวอน เมดิคอล กรุ๊ป The Plateau (2010)
In a government subsidized buildingอาคารของรัฐบาล Protect Them from the Truth (2010)
Time passed, but my yearning for Edward never subsided.วันเวลาผ่านไปแต่ว่าเอดเวิร์ดไม่ได้กลับมา Vampires Suck (2010)
EMP- uh, manufactured in Venezuela at the Corta Verona facility, which is a subsidiary of Volkoff Industries.เครื่องEMP ถูกผลิตที่เวเนซูเอล่า ที่โรงงาน คอร์ต้า เวโรนา เป็นสาขานึง Chuck Versus the Anniversary (2010)
Nausea subsided?คลื่นไส้น้อยลงแล้วเหรอ Phoenix (2010)
She's the person in charge of the first exhibition, of Haeshin Group's subsidiary, soon-to-be-opened art gallery, Didin.เธอเป็นผู้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ของแฮชินกรุ๊ป ซึ่งจะเปิดตัวแกลลอรี่ในเร็วๆนี้ค่ะ Episode #1.4 (2010)
I'm the man who inherited Haeshin with two paltry subsidiaries and developed it to what it is now!อย่าลืมสิว่าแฮชินเคยมีแค่สองสำนักงาน และผมเป็นคนทำให้แฮชินยิ่งใหญ่ อย่างทุกวันนี้! Episode #1.14 (2010)
[ Subsidiaries Collapse One After the Other "Will Haeshin Be Ruined?" ]บริษัทลูกล้มละลายทีละแห่ง ๆ แฮชินจะถูกทำลายหรือไม่? Episode #1.17 (2010)
Madrigal Electromotive also owns a subsidiary that manufactures this state-of-the-art air filtration system.บริษัทแมดริกัลอิเล็กโทรโมทีฟ ยังเป็นเจ้าของบริษัทสาขาย่อย ที่ผลิตเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบการกรองอากาศ Crawl Space (2011)
I think they're subsiding now.ฉันรู้สึกว่ามันดีขึ้น Traffic (2011)
I'm Michael Carmichael of Michael Carmichael Industries, a subsidiary of MikeCo.ผมคือไมเคิล คาร์ไมเคิล ของบริษัทไมเคิล คาร์ไมเคิล เป็นสาขาของ ไมค์คอร์ปฯ Chuck Versus the Zoom (2011)
It's a subsidiary of an American firm-มันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทของคนอเมริกัน... If You Ever Want a French Lesson... (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subsidFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
subsidOverseas subsidiaries are putting out top-of the-line products.
subsidThe company is our wholly -owned subsidiary.
subsidThe flood began to subside.
subsidThe waves are subsiding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
เพลาลง(v) decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
ยุบตัว(v) subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai Definition: ทรุดลง, ยอบลง
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ลดน้อยลง(v) decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai Definition: ลดปริมาณลงไป
สงเคราะห์(v) aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เงินช่วยเหลือ(n) aid, See also: grant-in-aid, subsidy, subvention, Syn. เงินสนับสนุน, เงินบริจาค, Example: เราได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ, Count Unit: บาท
เงินสนับสนุน(n) subsidy, See also: grant-in-aid, subvention, allowance, Syn. เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, เงินสมทบ, Example: โครงการของเราต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
เงินสมทบ(n) grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินช่วยเหลือ, เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, Example: รัฐได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เงินอุดหนุน(n) grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินสมทบ, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ, Example: วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆ จากทบวงมหาวิทยาลัย
ลดลง(v) become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก
ถล่มทลาย(v) collapse, See also: fall, crumble, subside, tumble down, Example: ใครจะไปคิดว่าอาคารที่ประกอบด้วยอิฐหินปูนทราย และโครงเหล็กจะถล่มทลายลงมาได้ง่ายๆ, Thai Definition: พังทลายลง
ทรุด(v) sink, See also: sag, collapse, subside, shrink, deteriorate, cave in, Syn. ยุบ, จม, Example: พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก, Thai Definition: จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
ทรุดตัว(v) subside, See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into, Syn. ทรุด, ยุบ, Example: แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้
การถล่ม(n) collapse, See also: falling down, subsidence, breakdown, Syn. การยุบ, การพัง, การทลาย, Example: การถล่มของหิมะทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเสียชีวิตทั้งหมด, Thai Definition: การทำให้ยุบ หรือการทำให้พังทลายหรือล่มลง
การทรุด(n) subsidence, See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane, Syn. การพัง, การร่วง, การลด, การตกต่ำ, Example: การทรุดลงของคานเกิดจากของมีน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด, Thai Definition: การจมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, การยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, การมีฐานะตกต่ำกว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิมว่า ไข้ทรุด
ตกตะกอน(v) precipitate, See also: silt, settle, subside, Syn. นอนก้น, Example: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน, Thai Definition: มีตะกอนนอนก้น
ในสังกัด(adj) affiliated with, See also: subsidiary to, Example: เธอเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดเป็นระยะเวลา 3 ปี
ย่อหย่อน(v) decrease, See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside, Syn. ถดถอย, Example: การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้
บางเบา(v) decrease, See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish, Syn. เบาบาง, Example: ปัญหาของสังคมมนุษย์จะแก้ไขให้บางเบาได้ก็น่าจะด้วยความพยายามของมนุษย์, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
บริษัทลูก[børisat lūk] (n, exp) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company  FR: filiale [ f ]
บริษัทในเครือ[børisat nai khreūa] (n, exp) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company
บริษัทสาขา[børisat sākhā] (n, exp) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company
การอุดหนุนสินค้า[kān utnun sinkhā] (n, exp) EN: subsidy  FR: subside [ m ]
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[lot nøi long] (v, exp) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen  FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
เงินช่วยเหลือ[ngoen chūayleūa] (n) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant  FR: aide [ f ] ; subside [ m ] ; subvention [ f ]
เงินเพิ่มค่าครองชีพ[ngoen phoēm khā khrøngchīp] (n, exp) EN: cost of living subsidy
เงินอุดหนุน[ngoen utnun] (n, exp) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance  FR: aide [ f ] ; subvention [ f ] ; subside [ m ]
เงินอุดหนุนสินค้าเกษตร[ngoen utnun sinkhā kasēt] (n, exp) EN: agricultural subsidies  FR: aides agricoles [ fpl ]
เพลาลง[phēlā long = phlao long] (v, exp) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
สงเคราะห์[songkhrǿ] (v) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize  FR: assister ; aider
ทรุด[sut] (v) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in  FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ถล่มทลาย[thalomthalāi] (v) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down
ตกตะกอน[toktakøn] (v) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside  FR: précipiter ; sédimenter
อุปการะ[uppakāra = upakāra] (v) EN: subsidize ; aid financially ; patronize ; support ; help ; assist  FR: parrainer ; patronner ; supporter
อุดหนุน[utnun] (v) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially)  FR: aider (financièrement) ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière
อุดหนุนราคาน้ำมัน[utnun rākhā nāmman] (v, exp) EN: subsidize the price of petrol
ยุบ[yup] (v) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside  FR: s'effondrer
ยุบตัว[yup tūa] (v) EN: subside ; cave in ; sink

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiē, ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance #1,684 [Add to Longdo]
补贴[bǔ tiē, ㄅㄨˇ ㄊㄧㄝ,   /  ] subsidy; allowance #4,267 [Add to Longdo]
资助[zī zhù, ㄗ ㄓㄨˋ,   /  ] subsidize; provide financial aid #5,092 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] consume; news; subside; to disappear; to vanish #5,281 [Add to Longdo]
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ,   /  ] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating #5,645 [Add to Longdo]
子公司[zǐ gōng sī, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ,   ] subsidiary company; subsidiary corporation #6,423 [Add to Longdo]
补助[bǔ zhù, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ,   /  ] (financial) subsidy; allowance #7,015 [Add to Longdo]
分公司[fēn gōng sī, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ ㄙ,   ] subsidiary (company); a filial #7,955 [Add to Longdo]
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ,  ] branch of bank or store; subsidiary bank #10,667 [Add to Longdo]
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ,   /  ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach #15,401 [Add to Longdo]
塌陷[tā xiàn, ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ,  ] to subside; to sink; to cave in #19,131 [Add to Longdo]
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ,  ] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play) #36,607 [Add to Longdo]
下陷[xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ,  ] to subside; subsidence #41,269 [Add to Longdo]
陷落[xiàn luò, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨㄛˋ,  ] to surrender (of a fortress); to fall (to the enemy); subsidence (of land) #42,526 [Add to Longdo]
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ,  ] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc) #48,157 [Add to Longdo]
明细表[míng xì biǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ,    /   ] schedule; subsidiary ledger; a detailed list #53,614 [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, yī bō yòu qǐ, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, ㄧ ㄅㄛ ㄧㄡˋ ㄑㄧˇ,         ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
全资附属公司[quán zī fù shǔ gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄗ ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ,       /      ] wholly owned subsidiary [Add to Longdo]
搭补[dā bǔ, ㄉㄚ ㄅㄨˇ,   /  ] to subsidize; to make up (deficit) [Add to Longdo]
联通红筹公司[Lián tōng Hóng chóu Gōng sī, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄔㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ,       /      ] Unicom Red Chip, Hong Kong subsidiary of China Unicom 中國聯通|中国联通 [Add to Longdo]
辅课[fǔ kè, ㄈㄨˇ ㄎㄜˋ,   /  ] subsidiary course [Add to Longdo]
退落[tuì luò, ㄊㄨㄟˋ ㄌㄨㄛˋ, 退 ] subside [Add to Longdo]
陷落带[xiàn luò dài, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄞˋ,    /   ] area of subsidence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anpassungsbeihilfe { f }adapt subsidy [Add to Longdo]
Anti-Subventionsverfahren { n }anti-subsidy procedure [Add to Longdo]
Bodensenkung { f }submergence of ground; subsidence of ground [Add to Longdo]
Filiale { f } | Filialen { pl }branch (office); subsidiary; chain store | branches; subsidiaries [Add to Longdo]
Nebenfach { n } | Nebenfächer { pl }subsidiary subject | subsidiary subjects [Add to Longdo]
Senkung { f } | Senkungen { pl }subsidence | subsidences [Add to Longdo]
Staatszuschuss { m } | Staatszuschüsse { pl }government subsidy | government subsidies [Add to Longdo]
Subvention { f } | Subventionen { pl }subsidy | subsidies [Add to Longdo]
Tochtergesellschaft { f }; Tochterunternehmen { n }; Tochterfirma { f } | Tochtergesellschaften { pl }subsidiary (company) | subsidiaries [Add to Longdo]
Wohngeld { n }housing subsidy [Add to Longdo]
Zuschussbetrieb { m } | Zuschussbetriebe { pl }subsidized undertaking | subsidized undertakings [Add to Longdo]
abklingen; nachlassen (Sturm; Erregung)to subside; to die down [Add to Longdo]
ergänzend; unterstützendsubsidiary [Add to Longdo]
sanksubsided [Add to Longdo]
sinken | sinkendto subside | subsiding [Add to Longdo]
subventionieren | subventionierend | subventioniert | er/sie subventioniertto subsidize | subsidizing | subsidized | he/she subsidizes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
子会社[こがいしゃ, kogaisha] (n) subsidiary (company); (P) #1,961 [Add to Longdo]
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]
下降[かこう, kakou] (n, vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P) #17,366 [Add to Longdo]
下付金[かふきん, kafukin] (n) subsidy [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
陥入[かんにゅう, kannyuu] (n, vs) subsiding; falling (cave) in; collapse [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n, vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]
系列子会社[けいれつこがいしゃ, keiretsukogaisha] (n) keiretsu subsidiary [Add to Longdo]
減水[げんすい, gensui] (n, vs) (See 増水) subsiding of water [Add to Longdo]
現地法人[げんちほうじん, genchihoujin] (n) local subsidiary [Add to Longdo]
交付金[こうふきん, koufukin] (n) subsidy; grant; bounty [Add to Longdo]
控除(P);扣除[こうじょ, koujo] (n, vs) subtraction; deduction (e.g. tax); subsidy; (P) [Add to Longdo]
国庫補助[こっこほじょ, kokkohojo] (n) government subsidy; state aid; state assistance [Add to Longdo]
支藩[しはん, shihan] (n) subsidiary domain; sub-fief [Add to Longdo]
私学助成[しがくじょせい, shigakujosei] (n) subsidization of private schools (subsidisation) [Add to Longdo]
助成金[じょせいきん, joseikin] (n) subsidy; grant-in-aid [Add to Longdo]
奨励金[しょうれいきん, shoureikin] (n) subsidy [Add to Longdo]
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r, vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k, vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
地盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] (n, vs) (1) land subsidence; (2) decline in influence [Add to Longdo]
沈下[ちんか, chinka] (n, vs) sinking; subsidence; (P) [Add to Longdo]
扶助料[ふじょりょう, fujoryou] (n) aid or relief allowance; subsidy [Add to Longdo]
副業[ふくぎょう, fukugyou] (n) side job; sideline; subsidiary business; (P) [Add to Longdo]
保護金[ほごきん, hogokin] (n) subsidy [Add to Longdo]
補助金[ほじょきん, hojokin] (n) assistance payment; subsidiary aid [Add to Longdo]
補助形容詞[ほじょけいようし, hojokeiyoushi] (n) { ling } subsidiary adjective; auxiliary adjective [Add to Longdo]
補助元帳[ほじょもとちょう, hojomotochou] (n) subsidiary ledger [Add to Longdo]
補助動詞[ほじょどうし, hojodoushi] (n) { ling } subsidiary verb; auxiliary verb [Add to Longdo]
傍系[ぼうけい, boukei] (n, adj-no) collateral family; subsidiary line; affiliate [Add to Longdo]
輸出補助金[ゆしゅつほじょきん, yushutsuhojokin] (n) export subsidy [Add to Longdo]
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P) [Add to Longdo]
利子補給[りしほきゅう, rishihokyuu] (n) subsidized interest payments; subsidised interest payments [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] (v1, vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P) [Add to Longdo]
連結子会社[れんけつこがいしゃ, renketsukogaisha] (n) consolidated subsidiary [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top