ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solidity

S AH0 L IH1 D AH0 T IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solidity-, *solidity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solidity[N] การรวมกันเป็นปึกแผ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solidity ratioอัตราส่วนโซลิดิตี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything we see is in a constant state of vibration, thus the illusion of solidity.สสารที่เห็นแข็งๆนิ่งๆ แท้จริงคืออนุภาคของมันกำลังสั่น ในอัตราคงที่ The Sorcerer's Apprentice (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLIDITY    S AH0 L IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solidity    (n) sˈəlˈɪdɪtiː (s @1 l i1 d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n) (1) (obsc) strength; solidity; firmness; (2) (obsc) armour; armor [Add to Longdo]
硬度[こうど, koudo] (n) hardness; solidity; (P) [Add to Longdo]
立体感[りったいかん, rittaikan] (n) feeling of solidity; three-dimensionality; drawing highlights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solidity \So*lid"i*ty\, n. [L. soliditas: cf. F. solidit['e].]
   1. The state or quality of being solid; density; consistency,
    -- opposed to {fluidity}; compactness; fullness of matter,
    -- opposed to {openness} or {hollowness}; strength;
    soundness, -- opposed to {weakness} or {instability}; the
    primary quality or affection of matter by which its
    particles exclude or resist all others; hardness;
    massiveness.
    [1913 Webster]
 
       That which hinders the approach of two bodies when
       they are moving one toward another, I call solidity.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Moral firmness; soundness; strength; validity; truth;
    certainty; -- as opposed to {weakness} or
    {fallaciousness}; as, the solidity of arguments or
    reasoning; the solidity of principles, triuths, or
    opinions.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) The solid contents of a body; volume; amount of
    inclosed space.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Firmness; solidness; hardness; density; compactness;
     strength; soundness; validity; certainty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solidity
   n 1: the consistency of a solid [syn: {solidity}, {solidness}]
      [ant: {porosity}, {porousness}]
   2: state of having the interior filled with matter [ant:
     {hollowness}]
   3: the quality of being solid and reliable financially or
     factually or morally; "the solidity of the evidence worked in
     his favor"; "the solidness of her faith gave her enduring
     hope" [syn: {solidity}, {solidness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top