ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sometime

S AH1 M T AY2 M   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sometime-, *sometime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sometime[ADV] บางเวลา, Syn. one day, in the future, someday
sometime[ADJ] ที่เคยอยู่ในอดีต, Syn. at times, now and then
sometimes[ADV] บางครั้ง, See also: บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางโอกาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sometime(ซัม'ไทมฺ) adv. บางครั้ง adv. เมื่อก่อน,แต่ก่อน,อดีต, Syn. occasionally
sometimes(ซัม'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท'

English-Thai: Nontri Dictionary
sometime(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
sometimes(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
А thousand rubies Sometimes moreพันทับทิมบางครั้งมากขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล Rebecca (1940)
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it.และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก Rebecca (1940)
There was a doctor. Mrs. De Winter sometimes went to him privately.มีหมออยู่คนหนึ่งที่บางครั้ง คุณนายเดอ วินเทอร์ก็ไปหาเป็นการส่วนตัว Rebecca (1940)
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel" Night and Fog (1956)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again.ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
It's the weirdest thing, the way they sometimes precede their idea with a phrase.วิธีที่พวกเขาบางครั้งนำความคิดของพวกเขาด้วยวลี 12 Angry Men (1957)
He used to come to the terrace sometimes in the olden days too.เขาใช้ที่จะมาถึงระเบียงบางครั้ง ในสมัยก่อนมากด้วย The Old Man and the Sea (1958)
Sometime I would like to take the great DiMaggio fishing.บางครั้งฉันต้องการ ที่จะใช้ตกปลา ดืแมจิโอ ที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
And sometimes they never get up.และบางครั้งก็ไม่ได้ลุกขึ้นอีก The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sometimeA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
sometimeA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
sometimeAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
sometimeA dog is sometimes a dangerous animal.
sometimeA genius can sometimes have rude manners.
sometimeA good-looking horse may sometimes break down.
sometimeA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
sometimeAll children can be naughty sometimes.
sometimeAll was quiet except that buses sometimes ran.
sometimeA mirage sometimes shows up in Toyama Bay.
sometimeAn old belief is sometimes still widely current.
sometimeA slip of the tongue is sometimes fatal to a politician.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นครั้งเป็นคราว[ADV] sometimes, See also: now and then, occasionally, in times, Syn. เป็นบางครั้ง, Ant. เป็นประจำ, เสมอ, บ่อย, Example: เขามาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
ลางที[ADV] sometimes, See also: perhaps, Syn. บางที, บางครั้ง, Example: ชาวฮินดูที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีประเพณีที่เรียกว่า สาดน้ำแดงให้แก่กัน ซึ่งลางทีก็ลามปามสาดไปถึงคนอื่นด้วย
บางหน[ADV] sometimes, See also: occasionally, at times, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางหน, บาที, Example: ฉันจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใหม่บางหนเท่านั้น เพราะคุยกันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางโอกาส[ADV] occasionally, See also: sometimes, Syn. บางคราว, บางหน, Example: แฟนฉันจะให้ของขวัญในบางโอกาสเท่านั้นแหละ
บางครั้ง[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ, Example: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางเวลา[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, บางหน, Example: บางเวลาเขาก็คิดถึงแม่ขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางที[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางที, บางหน, บางเวลา, Example: เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไร กว่าจะได้นอนบางทีก็ตีหนึ่ง ตีสอง, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางครั้งบางคราว[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้ง, บางที, Example: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางที[adv.] (bāngthī) EN: sometimes   FR: quelquefois ; parfois
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
บาที[adv.] (bāthī) EN: sometimes   
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang pen khrāo) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
วันหน้า[X] (wan nā) EN: later on ; one day ; sometime in the future ; some other day ; in the future   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMETIME S AH1 M T AY2 M
SOMETIMES S AH0 M T AY1 M Z
SOMETIMES S AH1 M T AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sometime (a) sˈʌmtaɪm (s uh1 m t ai m)
sometimes (a) sˈʌmtaɪmz (s uh1 m t ai m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有时[yǒu shí, ㄧㄡˇ ㄕˊ, / ] sometimes; now and then, #2,006 [Add to Longdo]
有时候[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes, #2,262 [Add to Longdo]
日后[rì hòu, ㄖˋ ㄏㄡˋ, / ] sometime; someday (in the future), #7,096 [Add to Longdo]
时大时小[shí dà shí xiǎo, ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] sometimes big, sometimes small; varying [Add to Longdo]
时好时坏[shí hǎo shí huài, ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄕˊ ㄏㄨㄞˋ, / ] sometimes good, sometimes bad [Add to Longdo]
某时[mǒu shí, ㄇㄡˇ ㄕˊ, / ] sometime [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gelegentlich einmalsometime or other [Add to Longdo]
irgendwann {adv} | irgendwann im nächsten Jahr; irgendwann nächstes Jahrsometime | sometime next year [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sometime \Some"time`\ (s[u^]m"t[imac]m`), a.
   Having been formerly; former; late; whilom.
   [1913 Webster]
 
      Our sometime sister, now our queen.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Ion, our sometime darling, whom we prized. --Talfourd.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sometime \Some"time`\, adv.
   1. At a past time indefinitely referred to; once; formerly.
    [1913 Webster]
 
       Did they not sometime cry "All hail" to me? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. At a time undefined; once in a while; now and then;
    sometimes.
    [1913 Webster]
 
       Sometime we see a cloud that's dragonish,
       A vapor sometime like a bear or lion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. At one time or other hereafter; as, I will do it sometime.
    "Sometime he reckon shall." --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sometime
   adv 1: at some indefinite or unstated time; "let's get together
       sometime"; "everything has to end sometime"; "It was to
       be printed sometime later"
   adj 1: belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our
       former glory"; "the once capital of the state"; "her
       quondam lover" [syn: {erstwhile(a)}, {former(a)}, {old},
       {onetime(a)}, {one-time(a)}, {quondam(a)}, {sometime(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top