ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某时

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某时-, *某时*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某时[mǒu shí, ㄇㄡˇ ㄕˊ, / ] sometime [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a job to do, and my job, my first job, is to try to understand where this guy was at what time,[CN] 我有任务要执行,我的工作,首要任务... 就是试图弄清楚这家伙在某时某刻在那个位置 Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. (1999)
Same place, same time, same nothing.[CN] 某地 某时 一样的一无所有 The Assault (1986)
And i keep thinking about how someday- some moment- a yankee is going to come by here, and i'm going to take out that gun, and i'm going to aim it at him.[CN] 我一直在想,如果有一天 某时某刻,一个北方佬路过此地 我就要举起那把枪 The Passersby (1961)
If this comet continues on its path around the sun and keeps its present course, sometime on August 16, roughly a year from now, there's a chance that we might have impact.[CN] 如果这颗彗星继续沿着这个轨道绕太阳运行, 并保持现有路径, 在8月16日某时, 也就是距现在大约1年的时候, Deep Impact (1998)
Sometime, somewhere, they've got to meet.[CN] 他们总要在某时某刻见面 Double Indemnity (1944)
Did they then decide on a date, a time, a minute, a precise instant?[CN] 然后它们决定了 在某日某时某分就在某一刻吗? The Legend of 1900 (1998)
By freezing the dead, doctors are able to preserve the body so that sometime in the future, when a cure has been developed, the deceased may be brought back to life.[CN] 通过冰冻尸体,医生可以保存尸体 这样未来某时,治愈的方法被找到后, 死者也许会活过来 Faces of Death (1978)
Oh, sometime. Soon.[CN] 哈,某时,很快的 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Happened sometime this morning.[CN] 今天早晨某时发生的。 Starman (1984)
They will try to close the circle around Kalach.. sometime today.[CN] 他们想完成卡拉奇的包围圈 今天某时 Stalingrad (1993)
- It must happen sometimes.[CN] - 这事某时一定会发生的 La ragazzina (1974)
Perhaps there is a Mike Lawrence in each of us, ready to explode when the time is right.[CN] 也许每个人身边都有一个Mike Lawrence 在某时刻会释放出来 Faces of Death (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top