Search result for

sometimes

(65 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sometimes-, *sometimes*, sometime
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sometimes[ADV] บางครั้ง, See also: บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางโอกาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sometimes(ซัม'ไทมซ) adv. บางครั้ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท'

English-Thai: Nontri Dictionary
sometimes(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes.บางครั้ง Endgame (2013)
Sometimes you realize you've oututgrown them...บางครั้งก็อยากให้มันเกิดขึ้นได้อย่างที่ฝัน New Haven Can Wait (2008)
Sometimes you feel like they're finally coming true...และบางครั้งก็รู้สึกได้ว่าฝันนั้นไม่ไกลเกินจริง New Haven Can Wait (2008)
Sometimes it takes what's brokenบางครั้งเราอาจจะต้องยอมแตกเปนเสี่ยงๆ Chuck in Real Life (2008)
Sometimes it takes/ บางครั้งมันก็... . Chuck in Real Life (2008)
Sometimes the most important thing to knowบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ควรจะรู้ Pret-a-Poor-J (2008)
I have. Sometimes the ends have to justify the means.แน่นอน บางครั้งตอนจบก็บอกความหมาย There Might be Blood (2008)
Sometimes they leave off the "a."ลงท้ายด้วย เอ คะ There Might be Blood (2008)
You know, sometimes a meal's just a meal.โอลิเวอร์ต้องการในสิ่งที่เขาไม่มีเสมอ Committed (2008)
Sometimes I feel like I need to be two separate people.บางครั้งผมก็รู้สึกต้องเพื่อจะแยกมนุษย์เป็นสองกลุ่ม Odyssey (2008)
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
Sometimes they get a little better Just because they think they will.บางครั้งพวกเขาอาจอาการดีขึ้นเล็กน้อย นั่นเพราะพวกเขาคิดว่าเขาเป็น Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sometimesA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
sometimesA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
sometimesAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
sometimesA dog is sometimes a dangerous animal.
sometimesA genius can sometimes have rude manners.
sometimesA good-looking horse may sometimes break down.
sometimesA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
sometimesAll children can be naughty sometimes.
sometimesAll was quiet except that buses sometimes ran.
sometimesA mirage sometimes shows up in Toyama Bay.
sometimesAn old belief is sometimes still widely current.
sometimesA slip of the tongue is sometimes fatal to a politician.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นครั้งเป็นคราว[ADV] sometimes, See also: now and then, occasionally, in times, Syn. เป็นบางครั้ง, Ant. เป็นประจำ, เสมอ, บ่อย, Example: เขามาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
ลางที[ADV] sometimes, See also: perhaps, Syn. บางที, บางครั้ง, Example: ชาวฮินดูที่อยู่ในกรุงเทพฯ มีประเพณีที่เรียกว่า สาดน้ำแดงให้แก่กัน ซึ่งลางทีก็ลามปามสาดไปถึงคนอื่นด้วย
บางหน[ADV] sometimes, See also: occasionally, at times, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางหน, บาที, Example: ฉันจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใหม่บางหนเท่านั้น เพราะคุยกันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางโอกาส[ADV] occasionally, See also: sometimes, Syn. บางคราว, บางหน, Example: แฟนฉันจะให้ของขวัญในบางโอกาสเท่านั้นแหละ
บางครั้ง[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ, Example: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางเวลา[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, บางหน, Example: บางเวลาเขาก็คิดถึงแม่ขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางที[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางที, บางหน, บางเวลา, Example: เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไร กว่าจะได้นอนบางทีก็ตีหนึ่ง ตีสอง, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางครั้งบางคราว[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้ง, บางที, Example: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางที[adv.] (bāngthī) EN: sometimes   FR: quelquefois ; parfois
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
บาที[adv.] (bāthī) EN: sometimes   
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang pen khrāo) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMETIMES    S AH0 M T AY1 M Z
SOMETIMES    S AH1 M T AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sometimes    (a) (s uh1 m t ai m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时大时小[shí dà shí xiǎo, ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄕˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] sometimes big, sometimes small; varying [Add to Longdo]
时好时坏[shí hǎo shí huài, ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄕˊ ㄏㄨㄞˋ, / ] sometimes good, sometimes bad [Add to Longdo]
有时[yǒu shí, ㄧㄡˇ ㄕˊ, / ] sometimes; now and then [Add to Longdo]
有时候[yǒu shí hou, ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] sometimes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sometimes \Some"times`\, adv. [Sometime + adverbial ending -s,
   as in -wards.]
   1. Formerly; sometime. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That fair and warlike form
       In which the majesty of buried Denmark
       Did sometimes march.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. At times; at intervals; not always; now and then;
    occasionally.
    [1913 Webster]
 
       It is good that we sometimes be contradicted. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Sometimes . . . sometimes}, at certain times . . . at
    certain other times; as, sometimes he is earnest,
    sometimes he is frivolous.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sometimes \Some"times`\, a.
   Former; sometime. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Thy sometimes brother's wife.      --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sometimes
   adv 1: on certain occasions or in certain cases but not always;
       "sometimes she wished she were back in England";
       "sometimes her photography is breathtaking"; "sometimes
       they come for a month; at other times for six months"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top