ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

now and then

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -now and then-, *now and then*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
now and then[ADV] บางครั้ง, See also: บางคราว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว Rebecca (1940)
# But ev'ry now and then I feel so insecureแค่ทุกขณะนี้แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้น Help! (1965)
# But ev'ry now and then I feel so insecureแค่ทุกขณะนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั้น Help! (1965)
But now and then, I ponder And wonder as I wanderแต่บางคราวฉันก็แปลกใจเวลาเดินไป The Little Prince (1974)
Maybe now and then, just to keep my hand in.ก็มีบ้างในบางครั้งเพื่อไม่ให้ลืมวิธี Oh, God! (1977)
Sometimes, now and then couldn't we just talk?บางครั้ง ในบางโอกาส เราคุยกันได้มั้ย Oh, God! (1977)
Between now and then, you can just impress the hell outta me by doing exactly as you're told.ระหว่างตอนนี้แล้วคุณก็สามารถสร้างความประทับใจผม โดยการทำตรงตามที่เราบอก First Blood (1982)
Oh, a little fish now and then.โอ้ บางทีก็กิน ปลาตัวเล็กๆบ้าง An American Tail (1986)
- I see 'em now and then.-ฉันก็เคยเจอบ้างเหมือนกัน Jumanji (1995)
This will pass. We all think like this now and then.เดี๋ยวก็ลืมเอง เราทุกคนก็ฝันเฟื่องเป็นครั้งคราว The Truman Show (1998)
Even the blind squirrel finds an acorn now and then, Bobby.บางทีกระรอกตาบอด ก็หาผลไม้เจอนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Hey, hey, hey... don't let it get to you... even Tiger Woods slices now and then.เฮ้ๆๆ อย่าเพิ่งเศร้าไปเลย ไทเกอร์ วู๊ด ยังเริ่มต้นใหม่ได้เลย Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
now and thenBarry hits the bottle every now and then.
now and thenEvery now and then he drop in at this bookstore on his way home from the office.
now and thenEvery now and then I like to have hot and spicy food.
now and thenEvery now and then, I play tennis for recreation.
now and thenEvery now and then she called home during the party last night.
now and thenEvery now and then they went shopping together.
now and thenFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
now and thenHe comes to see my son now and then.
now and thenHe comes to visit us every now and then.
now and thenHe gives me a phone call every now and then.
now and thenHe glanced at his wristwatch now and then.
now and thenHe likes to go to the beach now and then.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
เป็นครั้งเป็นคราว[ADV] sometimes, See also: now and then, occasionally, in times, Syn. เป็นบางครั้ง, Ant. เป็นประจำ, เสมอ, บ่อย, Example: เขามาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang pen khrāo) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time [Add to Longdo]
間々;間間[まま, mama] (adv) occasionally; now and then; sometimes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Now \Now\ (nou), adv. [OE. nou, nu, AS. n[=u], nu; akin to D.,
   OS., & OHG. nu, G. nu, nun, Icel., n[=u], Dan., Sw., & Goth.
   nu, L. nunc, Gr. ny`, ny^n, Skr. nu, n[=u]. [root]193. Cf.
   {New}.]
   [1913 Webster]
   1. At the present time; at this moment; at the time of
    speaking; instantly; as, I will write now.
    [1913 Webster]
 
       I have a patient now living, at an advanced age, who
       discharged blood from his lungs thirty years ago.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Very lately; not long ago.
    [1913 Webster]
 
       They that but now, for honor and for plate,
       Made the sea blush with blood, resign their hate.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   3. At a time contemporaneous with something spoken of or
    contemplated; at a particular time referred to.
    [1913 Webster]
 
       The ship was now in the midst of the sea. --Matt.
                          xiv. 24.
    [1913 Webster]
 
   4. In present circumstances; things being as they are; --
    hence, used as a connective particle, to introduce an
    inference or an explanation.
    [1913 Webster]
 
       How shall any man distinguish now betwixt a parasite
       and a man of honor?          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Why should he live, now nature bankrupt is? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Then cried they all again, saying, Not this man, but
       Barabbas. Now, Barabbas was a robber. --John xviii.
                          40.
    [1913 Webster]
 
       The other great and undoing mischief which befalls
       men is, by their being misrepresented. Now, by
       calling evil good, a man is misrepresented to others
       in the way of slander.        --South.
    [1913 Webster]
 
   {Now and again}, now and then; occasionally.
 
   {Now and now}, again and again; repeatedly. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Now and then}, at one time and another; indefinitely;
    occasionally; not often; at intervals. "A mead here, there
    a heath, and now and then a wood." --Drayton.
 
   {Now now}, at this very instant; precisely now. [Obs.] "Why,
    even now now, at holding up of this finger, and before the
    turning down of this." --J. Webster (1607).
 
   {Now . . . now}, alternately; at one time . . . at another
    time. "Now high, now low, now master up, now miss."
    --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Then \Then\ ([th][e^]n), adv. [Originally the same word as than.
   See {Than}.]
   1. At that time (referring to a time specified, either past
    or future).
    [1913 Webster]
 
       And the Canaanite was then in the land. --Gen. xii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Now I know in part; but then shall I know even as
       also I am known.           --1 Cor. xiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Soon afterward, or immediately; next; afterward.
    [1913 Webster]
 
       First be reconciled to thy brother, and then come
       and offer thy gift.          --Matt. v. 24.
    [1913 Webster]
 
   3. At another time; later; again.
    [1913 Webster]
 
       One while the master is not aware of what is done,
       and then in other cases it may fall out to be own
       act.                 --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {By then}.
    (a) By that time.
    (b) By the time that. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         But that opinion, I trust, by then this
         following argument hath been well read, will be
         left for one of the mysteries of an indulgent
         Antichrist.            --Milton.
      [1913 Webster]
 
   {Now and then}. See under {Now}, adv.
 
   {Till then}, until that time; until the time mentioned.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Then is often used elliptically, like an adjective, for
      then existing; as, the then administration.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 now and then
   adv 1: now and then or here and there; "he was arrogant and
       occasionally callous"; "open areas are only occasionally
       interrupted by clumps of trees"; "they visit New York on
       occasion"; "now and again she would take her favorite
       book from the shelf and read to us"; "as we drove along,
       the beautiful scenery now and then attracted his
       attention" [syn: {occasionally}, {on occasion}, {once in
       a while}, {now and then}, {now and again}, {at times},
       {from time to time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top