Search result for

something

(79 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -something-, *something*, someth
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
something[PRON] บางสิ่ง, See also: บางจำนวน, Syn. event, portion, anything
something[ADV] อย่างเล็กน้อย
something else[IDM] สิ่งอื่นๆ, See also: สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้
something's up[IDM] สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น, See also: สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่
something about[IDM] บางสิ่งแปลกๆในคนหรือสิ่งนั้น, See also: บางสิ่งที่น่าสงสัยในคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
something or other[IDM] อะไรสักอย่างหนึ่ง
something of the sort[IDM] สิ่งที่คล้ายๆกับที่เพิ่งกล่าวไป
something to that effect[IDM] สิ่งที่มีความหมายคล้ายๆกัน
something sticks in one's craw[IDM] รบกวนฉัน, See also: ทำให้หงุดหงิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
something(ซัม'ธิง) pron.,n.,adv. บางสิ่ง,บางอย่าง,จำนวนเพิ่มเติม,ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ

English-Thai: Nontri Dictionary
something(pro) บางสิ่ง,บางอย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something.SomethingThe Godfather (1972)
Do something!ทำอะไรเข้าสิ Return (2012)
I tried to write, but there was something in the way.ผมพยายามเขียนมันแล้ว แต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเขียนต่อไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
If that's not enough, then there's something wrongถ้านั่นยังไม่ดีพอหละก็ พ่อคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ New Haven Can Wait (2008)
I was waiting for something. I got here as fast as I could.หนูกำลังรออะไรอยู่ต่างหาก, ฉันรีบเท่าที่ฉันจะทำได้แล้วนะเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
Next fall? Something you wouldn't be able to dฤดูใบไม้ร่วงต่อไป คุณคงไม่สามารถจะทำได้อีกแล้วล่ะ D New Haven Can Wait (2008)
Is not something any parent wants for theirมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ New Haven Can Wait (2008)
To summarize, i-i really feel that I have something to say.สรุป ชั้นเริ่มรู้สึกในสิ่งที่จะมี New Haven Can Wait (2008)
I thought we were gonna do something.ฉันคิดว่า เราควรจะทำอะไรบางอย่าง New Haven Can Wait (2008)
Tell me something about you that isn't in that packet.บอกผมเกี่ยวกับตัวคุณที่ไม่อยู่ในกรอบหน่อยสิ New Haven Can Wait (2008)
I'm sure you'll find something.ผมเชื่อว่าคุณต้องหาอะไรทำได้แน่นอน New Haven Can Wait (2008)
I gave Jenny my word about something this morning,ผมให้สัญญาบางอย่างกับเจนนี่ เมื่อเช้าน่ะ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
somethingAbstract art is something to feel.
somethingA couch potato is something that I don't want to be.
somethingAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
somethingAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
somethingAlice felt something hard melt in her heart.
somethingAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
somethingAll you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.
somethingA man shouted something, waving his hand.
somethingA man was complaining of something in a sharp voice.
somethingAmericans are all ears when people say something.
somethingAmy wants something new to wear.
somethingAnd they knew something which the Europeans did not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง[N] something, Syn. สิ่งหนึ่งสิ่งใด, Example: ทัศนคติเป็นความพร้อมทางจิตใจที่จะมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สำแลง[N] something injurious to health, Syn. ของแสลง, Example: หมอสั่งว่าโรคนี้จะต้องงดอาหารที่เป็นสำแลงบางอย่าง เช่น ข้าวเหนียว, Thai definition: ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ, ใช้ในคำว่า ผิดสำแลง
สิ่งหนึ่งสิ่งใด[N] something, See also: anything, Syn. สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, บางสิ่งบางอย่าง, บางสิ่ง, บางอย่าง, Example: เรื่องนี้มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่ซึ่งพวกเราไม่รู้, Count unit: สิ่ง, อย่าง
บางอย่าง[N] something, Syn. บางสิ่งบางอย่าง, บางสิ่ง, Example: เรื่องราวในอดีตบางอย่างก็ต้องปล่อยวางลงบ้าง
บางสิ่งบางอย่าง[N] something, Syn. บางสิ่ง, Example: แม้ว่าความเด็ดขาดจะอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรค แต่น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในพรรคได้
บางสิ่ง[N] something, Syn. บางอย่าง, Example: เราควรจะให้ความสำคัญกับบางสิ่งน้อยลงกว่านี้
สิ่งทอ[N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
สิ่งปรุงแต่ง[N] something decorated, See also: decoration, Syn. สิ่งเสริมแต่ง
สิ่งทอ[N] weaving (garment), See also: something woven (e.g. cloth, basket), Example: เขาบุกเบิกอาณาจักรอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อสิ่งทอ, Thai definition: ผ้าหรือสิ่งต่างๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ และใยสังเคราะห์
สิ่งปรุงแต่ง[N] something decorated, See also: decoration, Syn. สิ่งเสริมแต่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
บางสิ่ง[n. exp.] (bāng sing) EN: something   FR: certaines choses ; quelque chose
บางสิ่งบางอย่าง [X] (bāng sing bāng yāng) EN: something   FR: quelque chose
บางอย่าง[X] (bāng yāng) EN: something ; some things   FR: certaines choses ; quelque chose

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMETHING    S AH1 M TH IH0 NG
SOMETHINGS    S AH1 M TH IH2 NG Z
SOMETHING'S    S AH1 M TH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
something    (a) (s uh1 m th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后话[hòu huà, ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] something to be taken up later in speech or writing, #52,013 [Add to Longdo]
某物[mǒu wù, ㄇㄡˇ ˋ, ] something [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
何事[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Es ist etwas im Gange.Something is going on. [Add to Longdo]
Es muss etwas geschehen.Something must be done. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベータテストを実施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Something \Some"thing\, n.
   1. Anything unknown, undetermined, or not specifically
    designated; a certain indefinite thing; an indeterminate
    or unknown event; an unspecified task, work, or thing.
    [1913 Webster]
 
       There is something in the wind.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The whole world has something to do, something to
       talk of, something to wish for, and something to be
       employed about.            --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Something attemped, something done,
       Has earned a night's repose.     --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. A part; a portion, more or less; an indefinite quantity or
    degree; a little.
    [1913 Webster]
 
       Something yet of doubt remains.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Something of it arises from our infant state. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. A person or thing importance.
    [1913 Webster]
 
       If a man thinketh himself to be something, when he
       is nothing, he deceiveth himself.   --Gal. vi. 3.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Something \Some"thing\, adv.
   In some degree; somewhat; to some extent; at some distance.
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I something fear my father's wrath.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      We have something fairer play than a reasoner could
      have expected formerly.         --Burke.
   [1913 Webster]
 
      My sense of touch is something coarse.  --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      It must be done to-night,
      And something from the palace.      --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top