Search result for

บางสิ่งบางอย่าง

(24 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บางสิ่งบางอย่าง-, *บางสิ่งบางอย่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางสิ่งบางอย่าง[N] something, Syn. บางสิ่ง, Example: แม้ว่าความเด็ดขาดจะอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรค แต่น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในพรรคได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We lay low, find out what we can about Lex.เราเดิมพันไว้ต่ำ ออกไปค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้เกี่ยวกับเล็กซ์ Odyssey (2008)
Like just about anything.เหมือน กับบางสิ่งบางอย่าง Lucky Thirteen (2008)
Like you were meant to do something...extraordinary?ว่าคุณถูกกำหนดให้ทำบางสิ่งบางอย่าง ที่สุดพิเศษ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I will think of something!ข้าจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างHong Gil Dong, the Hero (2008)
-I would let you down if you do one thing for me.-ฉันจะปล่อยเธอลงถ้าเธอทำบางสิ่งบางอย่างให้ฉัน The Secret of Moonacre (2008)
It could have been anything.มันเหมือนบางสิ่งบางอย่าง Outlander (2008)
If she knows something about anything that's going on, I'm going to find it.ถ้าเธอรู้บางสิ่งบางอย่าง ที่เกิดขึ้น ฉันจะไปหามันมาเอง Breaking and Entering (2008)
She is connecting with something inside me.เหมือนกับว่าเธอกำลังเชื่อมโยง บางสิ่งบางอย่างเข้ามาภายในตัวผม. Cyborg Girl (2008)
I'm doing something a little more glamorous.ฉันทำบางสิ่งบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ มีเสน่ห์มากขึ้น Revolutionary Road (2008)
Here we go. Just a little something.ที่นี่เราไป เพียงแค่บางสิ่งบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ Revolutionary Road (2008)
Do you have something to tell us?คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกเรา? Revolutionary Road (2008)
But you'll be a part of something exciting, Wheeler.แต่คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่น่าตื่นเต้นล้อ Revolutionary Road (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางสิ่งบางอย่าง [X] (bāng sing bāng yāng) EN: something   FR: quelque chose

English-Thai: Longdo Dictionary
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น,ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า,ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding
sentiment(เซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึก (ต่อบางสิ่งบางอย่าง) ,ความรู้สึก,ความรู้สึกรำลึกถึง,ความคิดเห็น,ข้อคิดเห็น,อารมณ์., Syn. feeling
synonym(ซิน'นะนิม) n. คำพ้อง (ในภาษาเดียวกัน) คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน,คำหรือถ้อยคำที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของบางสิ่งบางอย่าง., See also: synonymic adj. synonymical adj. synonymity n.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dismissive[dɪsˈmɪs·ɪv] (adj ) บางสิ่งบางอย่างหรือบุคคลที่คุณคิดนั้นไม่ได้มีความสำคัญหรือมีค่าพอให้พิจารณา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
etwas steht vor der Tür (phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top