ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某物

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某物-, *某物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某物[mǒu wù, ㄇㄡˇ ˋ, ] something [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Impossible to see.[CN] 也就是? 看不見的某物 Oh, Woe Is Me (1993)
I've been doin' some thinkin'. I want you to be straight with me on somethin'.[CN] 我在想,我想让你和我一直分享某物 Money for Nothing (1993)
Finally, there'd be a thingamajig that would bring everyone together even if it kept them apart spatially.[CN] 最终,有了某物把每个人都联系起来... ...即使在空间上他们是分开的 The Hudsucker Proxy (1994)
Something that kept me from being myself.[CN] 某物不让我保持我自己的本性 Wuthering Heights (1939)
Do you know how sometimes you can get so close to something that you lose sight of it?[CN] 你知道有时候... 人会因为太过接近某物 结果反而忽视了它? A Civil Action (1998)
Your wife might have something to say about that.[CN] 你的妻子可能有 有关那说的某物 Original Sin (2001)
I reached out to close the shutter, and something touched me.[CN] 我向窗户方向移动 而且某物碰了我 Wuthering Heights (1939)
He's using you to be near me... to smile at me behind your back... to try to rouse something in my heart that's dead.[CN] 他正在利用你来靠近我 在你的背面之后对我微笑... 试着在我的死心中唤醒某物 Wuthering Heights (1939)
you're born of something, somewhere else, in heaven. Seek and you will find more than you dream of.[CN] 你生於某物,生於別處 探尋吧,你的發現會不可估量 Hail Mary (1985)
Something that honored me.[CN] 某物 那我的荣幸。 Eulogy (2004)
You want books?[CN] 某人在某地打某物 Be Nice (1999)
Something is stuck to my tongue![CN] 某物 粘到我的舌头! Eulogy (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top