ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smoker

S M OW1 K ER0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoker-, *smoker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smoker[N] คนสูบบุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smoker(สโมค'เคอะ) n. ผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์,ตู้รถไฟสำหรับผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์

English-Thai: Nontri Dictionary
smoker(n) คนสูบบุหรี่,ห้องสูบบุหรี่,ที่สูบบุหรี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And how long have you been a smoker, if you don't mind me asking?แล้วคุณสูบบุหรี่มานานแค่ไหน ถ้าคุณไม่ถือที่ถาม Rushmore (1998)
All right, first thing. Kat hates smokers.ก่อนอื่น เรื่องแรก แคท เกลียดคนสูบบุหรี่ 10 Things I Hate About You (1999)
You used to be a smoker, boy?นายเคยติดบุรี่ด้วยหรอ? Fido (2006)
I told him I wouldn't live with a smoker,so he quit smoking.ฉันบอกเค้าว่าฉันไม่อยากอยู่กับคนสูบบุหรี่ เค้าก็หยุดสูบ The Heart of the Matter (2007)
I didn't know you were a smoker.ไม่ยักรู้ว่าคุณสูบด้วย Dex, Lies, and Videotape (2007)
- Smokers?สูบบุหรี่เหรอ? Sí se puede (2008)
The smokers use it as a shortcut to get outside.พวกนักสูบใช้เป็นทางลัดออกไปข้างนอก Sí se puede (2008)
- Drugs and alcohol wouldn't She's a smoker.ยาเสพติด และเหล้างั้นเหรอ ไม่น่าจะ เธอติดบุหรี่ด้วย Birthmarks (2008)
And smokers are twice as likely to get cancer than non-smokers.แล้วคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็ง มากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 2 เท่า Baby and I (2008)
Especially smokers who start smoking before the age of 20 are more likely to develop lung cancer, laryngeal cancer, oral cancer, oesophageal cancer, bladder cancer, pancreatic carcinoma and other cancer like diseases.โดยเฉพาะคนทีู่สูบก่อนอายุ20 มีโอกาสที่จะเป็น มะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม มะเร็งในช่องปาก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาำะปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับตับ ตับแข็งและมะ็เร็งอื่นๆอีกด้วย Baby and I (2008)
Donor was a chain smoker?ใช่ The Eye (2008)
I'm a smokerผมเป็นนักอมควัน ผมเป็นนักอมควัน The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smokerA recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
smokerBeing in a room full of smokers is my pet peeve.
smokerBut, most smokers try to avoid thinking about these things.
smokerFirst they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).
smokerIt transpired that fire was caused by a careless smoker.
smokerI used to smoke, I was quite a heavy smoker.
smokerMost people killed by smoking were not heavy smokers.
smokerMy father is a heavy smoker.
smokerMy uncle is a very heavy smoker; tobacco is indispensable to him.
smokerSecond, smokers persuade themselves that there is nothing they can do about smoking anyway.
smokerSmokers are as aware as anybody else of the disadvantages of their hobby but manage to live with that knowledge for two main reasons.
smokerSmokers are asked to occupy the rear seats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักสูบบุหรี่[N] smoker, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สูบบุหรี่มากเป็นนิสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนสูบบุหรี่[n.] (khon sūp burī) EN: smoker   FR: fumeur [m] ; fumeuse [f]
คนสูบฝิ่น[n.] (khon sup fin) EN: opium-smoker   FR: fumeur d'opium [m]
ผู้สูบบุหรี่[n. exp.] (phū sūp burī) EN: smoker   FR: fumeur [m] ; fumeuse [f]
ผู้สูบบุหรี่มือสอง[n. exp.] (phū sūp burī meūsøng) EN: passive smoker ; involuntary smoker ; secondhand smoker   FR: fumeur passif [m]
ติดบุหรี่[v. exp.] (tit burī) EN: be a smoker ; have the smoking habit   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOKER    S M OW1 K ER0
SMOKERS    S M OW1 K ER0 Z
SMOKER'S    S M OW1 K ER0 Z
SMOKERS'    S M OW1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoker    (n) smˈoukər (s m ou1 k @ r)
smokers    (n) smˈoukəz (s m ou1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟民[yān mín, ㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ, / ] smokers, #35,967 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raucher {m} | Raucher {pl}smoker | smokers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アヘン常用者[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater [Add to Longdo]
ガーデンスモーカー[, ga-densumo-ka-] (n) garden smoker [Add to Longdo]
スモーカー[, sumo-ka-] (n) smoker; (P) [Add to Longdo]
チェーンスモーカー[, chie-nsumo-ka-] (n) chain smoker [Add to Longdo]
ヘビースモーカー(P);ヘビースモカー[, hebi-sumo-ka-(P); hebi-sumoka-] (n) heavy smoker; (P) [Add to Longdo]
愛煙家[あいえんか, aienka] (n) heavy smoker; habitual smoker [Add to Longdo]
喫煙者[きつえんしゃ, kitsuensha] (n) smoker [Add to Longdo]
嫌煙権[けんえんけん, ken'enken] (n) non-smokers' rights [Add to Longdo]
非喫煙者[ひきつえんしゃ, hikitsuensha] (n) non-smoker [Add to Longdo]
不調法者[ぶちょうほうもの, buchouhoumono] (n) clumsy person; bungler; person with no particular talents (in performing arts); nondrinker; nonsmoker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoker \Smok"er\, n.
   1. One who dries or preserves by smoke.
    [1913 Webster]
 
   2. One who smokes tobacco or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. A smoking car or compartment. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   4. A gathering for smoking and social intercourse. [Colloq.]
 
       That evening A Company had a "smoker" in one of the
       disused huts of Shorncliffe Camp.   --Strand Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {black smoker}, a vent at the bottom of the ocean, usually at
    a mid-ocean ridge, through which large quantities of water
    carrying minerals flow, producing a jet of fluid with the
    appearance of black smoke. The ocean water in crevices
    below the vent is heated to temperatures near 400[deg] C,
    and dissolves quantities of metal salts, such as of
    copper, zinc, gold, and manganese. When the saturated
    mineral solutions exit the vent, cooling by contact with
    the ocean causes the metals to precipitate, mainly as
    sulfide or sulfate salts. Unusual forms of life such as
    {tube worms} have been found to live in the areas near
    black smokers. Additional information is available from [a
    HREF="http:]/www.nhm.ac.uk/science/mineral/project5/">The
    Natural History Museum of London and [a
    HREF="http:]/www.amnhonline.org/expeditions/blacksmokers/">The
    American Museum of Natural History Expeditions.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoker
   n 1: a person who smokes tobacco [syn: {smoker}, {tobacco user}]
      [ant: {nonsmoker}]
   2: a party for men only (or one considered suitable for men
     only) [syn: {stag party}, {smoker}]
   3: a passenger car for passengers who wish to smoke [syn:
     {smoker}, {smoking car}, {smoking carriage}, {smoking
     compartment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top