ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adroitly

AH0 D R OY1 T L IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adroitly-, *adroitly*, adroit
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคล่วคล่อง[ADV] skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคล่ว[adv.] (khlaēo) EN: skillful ; adroitly ; cleverly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADROITLY    AH0 D R OY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adroitly    (a) ˈədrˈɔɪtliː (@1 d r oi1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp,v5s) to turn aside adroitly; to dodge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adroitly \A*droit"ly\, adv.
   In an adroit manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adroitly
   adv 1: with adroitness; in an adroit manner; "he handled the
       situation adroitly" [ant: {maladroitly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top