ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expertly

EH1 K S P ER0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expertly-, *expertly*, expert
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expertly(adv) อย่างเชี่ยวชาญ, See also: อย่างชำนาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...where the artiforg is expertly and cleanly inserted with minimal invasion and scarring.อวัยวะเทียมจะถูกใส่ ด้วยความชำนาญ อย่างเรียบร้อย โดยมีรอยแผลเป็นน้อยที่สุด Repo Men (2010)
They expertly use public transportation to avoid being tracked.พวกเขาเชี่ยวชาญ ในการใช้รถสาธารณะ เพื่อเลี่ยงการถูกติดตาม Chuck Versus the Anniversary (2010)
What we have here was an expertly prepared burger.สิ่งที่เรามีก็คือ เบอร์เกอร์ที่ได้รับการปรุงอย่างชำนาญ The Partners in the Divorce (2012)
I shoot Mrs. Marlow expertly through the neck.ผมยิงทะลุคอคุณนายมาร์โลว์ อย่างแม่นยำอีกเช่นกัน Apéritif (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก่ง(adv) excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai Definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ยวดยง(adv) skillfully, See also: expertly, Syn. เชี่ยวชาญ, เก่ง
คล่อง(adv) skillfully, See also: expertly, proficiently, Syn. ชำนาญ, Example: ผู้ที่จะทำงานแบบนี้ได้คล่อง จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานนี้มานับสิบๆ ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[khlǿng] (adv) EN: skillfully ; expertly ; proficiently  FR: facilement ; habilement ; couramment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPERTLY EH1 K S P ER0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expertly (a) ˈɛkspɜːʳtliː (e1 k s p @@ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expertly \Ex*pert"ly\, adv.
   In a skillful or dexterous manner; adroitly; with readiness
   and accuracy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expertly
   adv 1: in an expert manner; "he repaired the TV set expertly"
       [syn: {expertly}, {like an expert}] [ant: {amateurishly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top