ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheet

SH IY1 T   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheet-, *sheet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheet[N] ผ้าปูที่นอน, Syn. covering, bed sheet
sheet[N] สิ่งที่เป็นแผ่นแบน (เช่น แผ่นกระดาษ, แผ่นเหล็ก, แผ่นแก้ว), Syn. foil, lamina, veneer
sheet[N] หนังสือพิมพ์, Syn. newspaper
sheet in[PHRV] กางใบ (เรือ) ออก, See also: คลี่ออก
sheet down[PHRV] (ฝน) ตกหนัก, Syn. pelt down, pelt with, pour with
sheet home[PHRV] ดึงให้กางออก
sheet home[PHRV] ทำให้เข้าใจชัดเจน, See also: ทำให้กระจ่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheet(ชีท) n. ผ้าปูที่นอน,ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่,ผ้าคลุมศพ,แผ่นกระดาษ,หน้าหนังสือ,ยกหนังสือ,แผ่น,แผ่นบันทึก,แผ่นใหญ่,ผืน,ผืนใหญ่,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกว้างขวาง,แผ่นหินผา. vt. คลุม,ปกคลุม,ปูผ้า,กางออก,ขยายออก,ห่อด้วยแผ่นหรือผืนใหญ่
balance sheetn. บัญชีงบดุล
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
dopesheet(โดพ'ชีท) n. รายการม้าที่เข้าแข่ง
face-sheetn. ใบปะหน้า
headsheetn. ใบเรือของเสากระโดงหน้า
proforma balance sheetn. งบดุลตามแบบ
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
worksheetแผ่นงานหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมตารางจัดการ (Spreadsheet) ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลเป็นแถว (row) และ คอลัมน์ (column) แต่ช่องที่มีเส้นตัดกันเรียกว่า เซลล์ (cell) แต่ละเซลล์เป็นที่เก็บข้อมูล และจะมีชื่อกำกับ

English-Thai: Nontri Dictionary
sheet(n) แผ่นกระดาษ,ผ้าปูที่นอน,แผ่น,สิ่งตีพิมพ์,ผ้าตราสัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheet erosion; rain wash; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet feederตัวป้อนแผ่นกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sheet floodน้ำหลากแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet flood erosion; rain wash; sheet erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet flowการไหลแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet metal nozzle; step-type nozzleหัวตัดแบบขั้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sheet wash๑. น้ำหลากเขตชุ่มชื้น๒. ตะกอนน้ำหลากแผ่ซ่าน๓. การกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น
การกร่อนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝน เพราะน้ำฝนไหลหลากลงสู่ร่องห้วยธารต่าง ๆ ไม่ทัน ก็ไหลแผ่ซ่านไปตามพื้นดินที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการกร่อนเป็นบริเวณกว้าง [สิ่งแวดล้อม]
sheet erosionsheet erosion, การกัดเซาะผิวหน้าลักษณะเป็นแผ่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
sheet rubberยางแผ่น, แผ่นยางที่ได้จากการผสมน้ำยางกับกรดแอซีติกหรือกรดฟอร์มิกอย่างอ่อนให้ยางสดจับตัวเป็นก้อน แล้วนำมารีดเป็นแผ่นบาง ๆ ด้วยลูกกลิ้ง  หลังจากนั้นก็นำไปรมควันและผึ่งให้แห้งประมาณ 7-11 วัน แผ่นยางจะกลายเป็นสีน้ำตาลและพร้อมที่จะส่งไปสู่ผู้ผลิตสินค้ายางต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sheet-metal workงานโลหะแผ่น [TU Subject Heading]
Sheet-steelเหล็กกล้าแผ่น [TU Subject Heading]
Sheeting Joint รอยแยกแผ่น
เป็นรอยแยกชนิดหนึ่งที่เกิดในหินที่เป็นเนื้อ เดียวกัน เช่น หินแกรนิต ประกอบด้วยรอยแตกหนึ่งชุด ซึ่งขนานกับ พื้นผิวภูมิประเทศ และมีแนวค่อนข้างราบ รอยแตกจะถี่มาก ในบริเวณใกล้ผิวดิน และจะค่อนข้างห่างในที่ลึก [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sheetrock (n ) ผนังสำเร็จรูป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wash my sheets every day.ฉันล้างผ้าปูที่นอนทุกวัน Idemo dalje (1982)
Do you have sheet music on this stuff?คุณมีโน๊ตเพลงนี้ไหม? Dirty Dancing (1987)
If you need to write something down, use a single sheet of paper on a hard surface.ถ้าคุณต้องการที่จะเขียนบางสิ่งบางอย่างลงใช้กระดาษแผ่นเดียวบนพื้นแข็ง The Russia House (1990)
My birth certificate and arrest sheet was all you'd ever have to know I was alive.มีแต่ใบเกิดและหมายจับเท่านั้น ที่ทำให้รู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่ Goodfellas (1990)
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ... Schindler's List (1993)
Some put it through sheet iron or truck radiators, got all kind of poisons that can kill you.บางคน ใส่น้ำพวกนี้ผ่านแผ่นเหล็ก หรือเครื่องทำความร้อนบรรทุก ได้พิษออกมา พิษที่ฆ่าคนได้ The Education of Little Tree (1997)
- Son, my turn. I've been sitting here for ten minutes now lookin' over this rap sheet of yours.ลูกชาย ตาศาลบ้าง ศาลนั่งอยู่ตรงนี้มา 1 0 นาทีกำลังอ่าน บัญชีหางว่าว Good Will Hunting (1997)
The sheets had never been slept in.ที่นอนยังไม่เคยมีใครได้นอน Titanic (1997)
I got air in my lungs and a few blank sheets of paper.มีอากาศให้ปอด มีกระดาษเปล่า Titanic (1997)
As a matter of fact, the only sheets I get mad at... I'll tell you.อันที่จริงแล้ว / มีผ้าแค่ชิ้นเดียวที่ฉันจะคลั่งนะ... ไว้ฉันจะบอกนาย American History X (1998)
That means each sheet is 48,000 beri! Can't you make it any cheaper?เงาผู้ชายคนนั้นถูกฉีกออก One Piece: Wan pîsu (1999)
Is your paper in individual sheets or just in the pads?แล้วกระดาษนี่ขายเป็นแผ่นๆ หรือเป็นเล่มครับ Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheetBetter wear out shoes than sheets. [Proverb]
sheetBring me a sheet of paper, please.
sheetDid you have a sheet of paper then?
sheetEach sheet bears a number in sequence.
sheetGive me a blank sheet of paper.
sheetGive me a sheet of paper.
sheetHand in the three sheets of paper together.
sheetHe crushed the sheet of paper up into a ball.
sheetI stuck two sheets of paper together with paste.
sheetMy mother put clean sheets on the bed.
sheetPlease give me a pencil and some sheets of paper.
sheetPlease give me a sheet of paper to write him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล็กแผ่น[N] iron plate, See also: sheet iron, Example: เหล็กแผ่นที่กองทิ้งไว้ให้ตากแดด ตากฝน ต้องโดนสนิมกินแน่, Count unit: แผ่น
แผ่น[CLAS] sheet, See also: plate, Example: ผู้ชนะจะได้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกของแบนๆ อย่างกระดาษ กระดาน เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง
กระจก[N] pane of glass, See also: sheet glass, plate of glass, Example: ช่างสร้างบ้านตัดกระจกเป็นแผ่นเพื่อทำหน้าต่าง, Count unit: แผ่น, Thai definition: แก้วที่ทำเป็นแผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper   FR: feuille (de papier) [f]
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
กระดาษหนังสือพิมพ์[n. exp.] (kradāt nangseūphim) EN: nenewsprint ; newspaper sheet   FR: papier journal [m]
กระจก[n.] (krajok) EN: glass ; sheet glass ; glass panel   FR: verre [m] ; vitre [f] ; carreau [m]
เหล็กแผ่น[n.] (lekphaen) EN: iron plate ; steel plate ; sheet iron   
เหล็กแผ่นเคลือบ[n. exp.] (lekphaen khleūap) EN: coated sheet steel   
หน้ากระดาษ[n. exp.] (nā kradāt) EN: page ; sheet   FR: feuille de papier [f]
งบดุล[n.] (ngopdun) EN: balance sheet ; statement ; record   FR: bilan [m] ; balance [f]
งบต้นทุน[n. exp.] (ngop tonthun) EN: cost sheet   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHEET SH IY1 T
SHEETS SH IY1 T S
SHEETZ SH IY1 T S
SHEETING SH IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheet (n) ʃˈiːt (sh ii1 t)
sheets (n) ʃˈiːts (sh ii1 t s)
sheeting (n) ʃˈiːtɪŋ (sh ii1 t i ng)
sheet-anchor (n) ʃˈiːt-ˈæŋkər (sh ii1 t - a1 ng k @ r)
sheet-anchors (n) ʃˈiːt-ˈæŋkəz (sh ii1 t - a1 ng k @ z)
sheet-lightning (n) ʃˈiːt-lˈaɪtnɪŋ (sh ii1 t - l ai1 t n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[piān, ㄆㄧㄢ, ] sheet; piece of writing; classifier for written items: chapter, article, #1,390 [Add to Longdo]
床单[chuáng dān, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄢ, / ] sheet, #15,869 [Add to Longdo]
片儿[piān r, ㄆㄧㄢ ㄖ˙, / ] sheet; thin film, #33,083 [Add to Longdo]
一张[yī zhāng, ㄧ ㄓㄤ, / ] sheet [Add to Longdo]
板桩[bǎn zhuāng, ㄅㄢˇ ㄓㄨㄤ, / ] sheet pile [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blatt {n}; Bogen {m} | Blätter {pl} | ein Blatt Papier | beschnittener Bogen | eingebundene Blättersheet | sheets | a sheet of paper | trimmed sheet | bound sheets [Add to Longdo]
Blattaufbau {m}sheet construction [Add to Longdo]
Blattgröße {f}sheet size [Add to Longdo]
Blattvorschub {m}sheet feed [Add to Longdo]
Blattzählung {f}sheet counting [Add to Longdo]
Blech {n}; Walzblech {n}sheet metal [Add to Longdo]
Blechanschluss {m}sheet metal flashing [Add to Longdo]
Blechhaube {f}sheet metal cover [Add to Longdo]
Blechumformung {f}sheet forming [Add to Longdo]
Blechverkleidung {f}sheet metal cladding; sheet covering; sheet metal housing [Add to Longdo]
Bogenschneider {m}sheet cutter [Add to Longdo]
Einzelblattförderer {m}sheet conveyor [Add to Longdo]
Einzelblatteinzug {m}sheet feed [Add to Longdo]
Einzelblattzuführung {f}sheet feeder [Add to Longdo]
Eisdecke {f} | Eisdecken {pl}sheet of ice; ice cover | sheets of ice [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっこり[, mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet [Add to Longdo]
エクセルシート[, ekuserushi-to] (n) Excel spreadsheet [Add to Longdo]
カスケーディングスタイルシート[, kasuke-deingusutairushi-to] (n) {comp} cascade style sheets; CSS [Add to Longdo]
カットシート[, kattoshi-to] (n) {comp} cut sheet (paper) [Add to Longdo]
カットシートフィーダ[, kattoshi-tofi-da] (n) {comp} cut-sheet feeder [Add to Longdo]
カットフィルム[, kattofirumu] (n) (See シートフィルム) cut film (i.e. sheet film) [Add to Longdo]
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet [Add to Longdo]
カルク[, karuku] (n) {comp} (See 表計算ソフト) spreadsheet (wasei [Add to Longdo]
カンニングペーパー[, kanningupe-pa-] (n) (1) crib sheet (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットシート[かっとしーと, kattoshi-to] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet [Add to Longdo]
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]
単紙[たんし, tanshi] cut sheet (paper) [Add to Longdo]
表計算[ひょうけいさん, hyoukeisan] spread sheet [Add to Longdo]
表計算アプリケーション[ひょうけいさんアプリケーション, hyoukeisan apurike-shon] spread sheet application [Add to Longdo]
表計算ソフト[ひょうけいさんソフト, hyoukeisan sofuto] spreadsheet (program) [Add to Longdo]
表計算プログラム[ひょうけいさんプログラム, hyoukeisan puroguramu] spreadsheet program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheet \Sheet\, v. t. [imp. & p. p. {Sheeted}; p. pr. & vb. n.
   {Sheeting}.]
   1. To furnish with a sheet or sheets; to wrap in, or cover
    with, a sheet, or as with a sheet. "The sheeted dead."
    "When snow the pasture sheets." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To expand, as a sheet.
    [1913 Webster]
 
       The star shot flew from the welkin blue,
       As it fell from the sheeted sky.   --J. R. Drake.
    [1913 Webster]
 
   {To sheet home} (Naut.), to haul upon a sheet until the sail
    is as flat, and the clew as near the wind, as possible.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheet \Sheet\, n. [OE. shete, schete, AS. sc[=e]te, sc[=y]te,
   fr. sce['a]t a projecting corner, a fold in a garment (akin
   to D. schoot sheet, bosom, lap, G. schoss bosom, lap, flap of
   a coat, Icel. skaut, Goth. skauts the hem of a garment);
   originally, that which shoots out, from the root of AS.
   sce['o]tan to shoot. [root]159. See {Shoot}, v. t.]
   In general, a large, broad piece of anything thin, as paper,
   cloth, etc.; a broad, thin portion of any substance; an
   expanded superficies. Specifically:
   (a) A broad piece of cloth, usually linen or cotton, used for
     wrapping the body or for a covering; especially, one used
     as an article of bedding next to the body.
     [1913 Webster]
 
        He fell into a trance, and saw heaven opened, and a
        certain vessel descending unto him, as it had been
        a great sheet knit at the four corners. --Acts x.
                          10, 11.
     [1913 Webster]
 
        If I do die before thee, prithee, shroud me
        In one of those same sheets.     --Shak.
     [1913 Webster]
   (b) A broad piece of paper, whether folded or unfolded,
     whether blank or written or printed upon; hence, a
     letter; a newspaper, etc.
   (c) A single signature of a book or a pamphlet; in pl., the
     book itself.
     [1913 Webster]
 
        To this the following sheets are intended for a
        full and distinct answer.      --Waterland.
     [1913 Webster]
   (d) A broad, thinly expanded portion of metal or other
     substance; as, a sheet of copper, of glass, or the like;
     a plate; a leaf.
   (e) A broad expanse of water, or the like. "The two beautiful
     sheets of water." --Macaulay.
   (f) A sail. --Dryden.
   (g) (Geol.) An extensive bed of an eruptive rock intruded
     between, or overlying, other strata.
     [1913 Webster]
 
   2. [AS. sce['a]ta. See the Etymology above.] (Naut.)
    (a) A rope or chain which regulates the angle of
      adjustment of a sail in relation in relation to the
      wind; -- usually attached to the lower corner of a
      sail, or to a yard or a boom.
    (b) pl. The space in the forward or the after part of a
      boat where there are no rowers; as, fore sheets; stern
      sheets.
      [1913 Webster]
 
   Note: Sheet is often used adjectively, or in combination, to
      denote that the substance to the name of which it is
      prefixed is in the form of sheets, or thin plates or
      leaves; as, sheet brass, or sheet-brass; sheet glass,
      or sheet-glass; sheet gold, or sheet-gold; sheet iron,
      or sheet-iron, etc.
      [1913 Webster]
 
   {A sheet in the wind}, half drunk. [Sailors' Slang]
 
   {Both sheets in the wind}, very drunk. [Sailors' Slang]
 
   {In sheets}, lying flat or expanded; not folded, or folded
    but not bound; -- said especially of printed sheets.
 
   {Sheet bend} (Naut.), a bend or hitch used for temporarily
    fastening a rope to the bight of another rope or to an
    eye.
 
   {Sheet lightning}, {Sheet piling}, etc. See under
    {Lightning}, {Piling}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sheet
   n 1: any broad thin expanse or surface; "a sheet of ice"
   2: paper used for writing or printing [syn: {sheet}, {piece of
     paper}, {sheet of paper}]
   3: bed linen consisting of a large rectangular piece of cotton
     or linen cloth; used in pairs [syn: {sheet}, {bed sheet}]
   4: (mathematics) an unbounded two-dimensional shape; "we will
     refer to the plane of the graph as the X-Y plane"; "any line
     joining two points on a plane lies wholly on that plane"
     [syn: {plane}, {sheet}]
   5: newspaper with half-size pages [syn: {tabloid}, {rag},
     {sheet}]
   6: a flat artifact that is thin relative to its length and width
     [syn: {sheet}, {flat solid}]
   7: (nautical) a line (rope or chain) that regulates the angle at
     which a sail is set in relation to the wind [syn: {sheet},
     {tack}, {mainsheet}, {weather sheet}, {shroud}]
   8: a large piece of fabric (usually canvas fabric) by means of
     which wind is used to propel a sailing vessel [syn: {sail},
     {canvas}, {canvass}, {sheet}]
   v 1: come down as if in sheets; "The rain was sheeting down
      during the monsoon"
   2: cover with a sheet, as if by wrapping; "sheet the body"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top