ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลี่ออก

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลี่ออก-, *คลี่ออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก The Old Man and the Sea (1958)
Grooves would match. Paper unwinds at the muzzle.รอยของร่องก็จะตรง กระดาษก็จะคลี่ออกที่ปลายปืน Shooter (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roll out[PHRV] คลี่ออก, See also: กางออก
sheet in[PHRV] กางใบ (เรือ) ออก, See also: คลี่ออก
unfurl[VT] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
unfurl[VI] คลี่ออก, See also: ทำให้กางออก, คลี่ออกจากที่ม้วนอยู่, Syn. unfold, Ant. furl
unroll[VT] คลี่ออก, Syn. unfold, Ant. roll
unroll[VI] คลี่ออก, Syn. unfold, Ant. roll
unwind[VI] คลายออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่), See also: คลี่ออก, Syn. uncoil
unwind[VT] คลี่ออก (สิ่งที่ม้วน พันหรือพับอยู่), See also: แก้ออก, คลายออก, Syn. undo, loose, untwist, untwine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expand(อิคซฺแพนดฺ') v. ขยาย,แผ่,ทำให้กว้างออก,เพิ่ม,คลี่ออก,ยืดออก,บาน, See also: expandable,expandible adj. expander, Syn. widen
uncoil(อัน'คอยลฺ') vt.,vi. แก้ออก,คลี่ออก,เปิดเผย,ม้วนออก,กางออก,ขยายออก
uncurl(อัน'เคิร์ล) vt.,vi. ทำให้ตรง,คลี่ออก,คลายออก,การทำให้ตรง, Syn. straighten out
unfurl(อันเฟิร์ล') vt.,vi. คลี่ออก,คลายออก,กางออก,เปิดออก,เปิดเผย,แสดง, Syn. unfold
unroll(อันโรล') vt.,vi. ม้วนออก,คลี่ออก,กางออก,เปิดออก,ปูออก,นำแสดง
unwind(อันไวนดฺ') vt.,vi. ม้วนออก,คลี่ออก,แก้,คลาย,ปล่อย,ขยาย,ผ่อนคลาย.
unwound(อันเวานดฺ') vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unwind,คลายออก,คลี่ออก,ไม่ได้พัน,ไม่ได้ม้วน,ไม่มีสายลาน
unwrap(อันแรพ') vi. คลี่ออก,แก้ออก,แก้ห่อ,เปิดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
expand(vi,vt) ขยายตัว,แพร่,แผ่,เพิ่ม,คลี่ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยืด
unfurl(vt) คลี่ออก,คลายออก,กางออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繰り広げる[くりひろげる, kurihirogeru] Thai: คลี่ออก English: to open
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: คลี่ออก English: to unroll

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top