ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

床单

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -床单-, *床单*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床单[chuáng dān, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄢ, / ] sheet, #15,869 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll take more than these sheets you're wearing to hide the fact that you are mean, frightened little people, or you wouldn't be here, desecrating the cross.[CN] 即使穿上床单也掩饰不了你们的坏 只会吓唬弱小的人 不然你们不会在这亵渎十字架 Storm Warning (1951)
Clean sheets every day, they tell me.[CN] 据说床单每天换 The Blue Dahlia (1946)
No, that's too icky.[CN] 把床单和枕头浸在冰水里 不,那太冷了 The Seven Year Itch (1955)
We've got all this to see to. Have you got the sheets there?[CN] 这些事我们都要做好 你有没有拿床单 Gaslight (1944)
I mended the wuilts today.[CN] 我今天才和妈做好床单 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
I've never said anything, because I know him well, but just the linens alone...[CN] 我一直没说 因为和他很熟 但光是这些床单 Senso (1954)
Not even the sheets. We know. Lead on, Boris.[CN] 甚至床单都是原来的 知道了带路吧 鲍里斯 The Lady Vanishes (1938)
I had to borrow this sheet from the ambulance.[CN] 我不得不从救护车上借来床单 I had to borrow this sheet from the ambulance. I Married a Witch (1942)
When I'm thirsty...[CN] 我知道,我知道 睡在白床单 Port of Shadows (1938)
When do you change the sheets?[CN] 你什么时候换床单 Cry of the City (1948)
I wonder if this ought to be mixed with something. It's sweet, terribly sweet.[CN] 把你的脚从床上拿下来,那床单是新换的 A Streetcar Named Desire (1951)
And ask the chambermaid to bring up clean sheets. I've set mine on fire.[CN] 并带些干净的床单 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top