Search result for

sap

(170 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sap-, *sap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sap[N] น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้, See also: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย, ของเหลวสำคัญต่อชีวิต, Syn. fluid, secretion, essence, lifeblood
sap[VT] ดูดออก
sap[VT] ตีด้วยไม้พลอง, See also: ตีด้วยตะบอง
sap[VT] ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sap[VT] ค่อยๆ ทำลาย, See also: ทอนกำลัง, Syn. exhaust, subvert
sapid[ADJ] ซึ่งมีรสชาติ
sapor[N] สิ่งที่ทำให้เกิดรส, See also: รส, รสชาติ, ประสาทที่ทำให้เกิดรส
sapper[N] ทหารช่าง
sapient[ADJ] ปราดเปรื่อง, See also: ฉลาด, Syn. discriminating, sagacious, wise
sapling[N] ต้นไม้อ่อน, Syn. scion, seedling, slip, sprout

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sap(แซพ) n. น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้,ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย,ของเหลวที่สำคัญต่อชีวิต,กำลังวังชา,คนโง่,คนเง่า,ตะบอง,ไม้พลอง,อุโมงค์ vt. ดูด (กำลัง) ออก,ตีด้วยไม้พลองหรือตะบอง,ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก,ค่อย ๆ ทำลาย,ทอนกำลัง,ตัดกำลัง,เซาะ vi. ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด,ปราดเปรื่อง,วางท่าฉลาด., See also: sapience,sapiency n., Syn. sagacious,wise
sapiential(เซพิเอน'เชิล) adj. เกี่ยวกับความฉลาด,เกี่ยวกับสติปัญญา
sapling(แซพ'ลิง) n. ต้นไม้อ่อน,หน่อต้นไม้
saponaceous(แซพพะเน'เชิส) adj. คล้ายสบู่,เป็นสบู่,มีลักษณะของสบู่,จับยาก,เข้าใจยาก, See also: saponaceousness n.
saponify(ซะพอน'นิไฟ) vt. ทำให้ไขมัน (fat) เป็นสบู่โดยใส่กับด่าง,กลายเป็นสบู่., See also: saponification n. saponifier n.
sapor(เซ'พอร์,เซ'พะ) (sapour) n. สิ่งที่ทำให้เกิดรส,รส,รสชาติ,ประสาทที่ทำให้เกิดรส, Syn. savour
saporific(แซพพะริฟ'ฟิค) adj. ทำให้เกิดรส,ทำให้เกิดรสชาด
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.
sapper(แซพ'เพอะ) n. ทหารช่าง (ขุดสนามเพลาะ,อุโมงค์,ฝังทุ่นระเบิดและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ) ,ผู้ขุดอุโมงค์,เครื่องขุดอุโมงค์

English-Thai: Nontri Dictionary
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง
sap(vt) ทอนกำลัง,ทำให้หย่อนลง,ทำให้หมดแรง,ขุดเซาะ
sapience(n) ความฉลาดปราดเปรื่อง,ความฉลาด
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง,ฉลาด
sapless(adj) อ่อนแอ,ไม่มียาง,หมดกำลัง
sapling(n) หน่อต้นไม้
saponify(vi,vt) ทำให้เป็นสบู่,กลายเป็นสบู่
sapphire(n) พลอยสีน้ำเงิน,นิลสีคราม
sappy(adj) แข็งแรง,มียางมาก,มีกำลังมาก
disappear(vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sapน้ำในเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sapน้ำเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sap, cell; cytosol; hyaloplasmน้ำในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sapid-รสดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saplingไม้หนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
saponaceous-เป็นสบู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saponatus-ผสมสบู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saponificationการเปลี่ยนเป็นสบู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sapphireแซปไฟร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sapping๑. การพังเพราะฐานกร่อน๒. การแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SAP R/3เอสเอพี อาร์/3 [TU Subject Heading]
Saponinsซาโปนินส์ [TU Subject Heading]
Sapphiresไพลิน [TU Subject Heading]
Sapporo-shi (Japan)ซัปโปโร (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Saprophytic Bacteria แบคทีเรียแซโพรไฟติก
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามซากพืช ซากสัตว์ที่ตายแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
saprophytismภาวะย่อยสลาย, สภาพการดำรงชีวิตของผู้ย่อยอินทรียสารซึ่งดำรงชีพโดยได้พลังงานจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต เช่น พวกเชื้อรา  แบคทีเรีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sap (uniq) seminal acid phosphatase = เอนไซม์ของน้ำอสุจิซึ่งมีสภาพเป็นกรด (SAP)
sap (n ) คนที่เชื่อคนง่าย
sapiosexual (n ) คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนที่มีความเฉลียวฉลาด
sapodillaละมุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, Jan Sapperstein's husband sure could afford it.ก็เห็นสามีแจน แซปเปอร์ทีนยังซื้อได้เลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Here we go again with Jan Sapperstein.นี่เรากลับไปเรื่องแจน แซปเปอร์ทีนอีกแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We will cut down the enemy's general flag and sap their fighting spiritเราจะตัดธงแม่ทัพของศัตรู จะทำให้พวกมันเสียขวัญ Three Kingdoms (2008)
You're like me, a homo sapiens, a wise human.เราต่างก็เป็นเผ่าพันธ์โฮโมเซเปี้ยน มนุษย์ผู้มีสติปัญญา ชีวิต Home (2009)
They are like the veins of a body, the branches of a tree, the vessels of the sap that the water gave to the Earth.เปรียบเหมือนเส้นเลือดดำของร่างกาย หรือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ท่อลำเลียงน้ำของพืช ที่โลกมอบให้เรา Home (2009)
And that's where you, homo sapiens, wise human, enter the story.และนั่นคือที่ซึ่งคุณ, โฮโม เซเปียนส์ มนุษย์อันชาญฉลาด ได้ก้าวเข้ามา Home (2009)
Figure we could watch a movie. Some sappy love story.สำหรับหนังรักเศร้าๆเคล้าน้ำตาที่เราจะดูกัน Chapter Five 'Exposed' (2009)
I don't think edie would want us to get all sappy.ฉันไม่คิดว่าอีดี้จะอยากให้เราเศร้ากันนัก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
A pair of sapphire earrings. I cried for days.ต่างหูพลอยสีฟ้ามาให้ฉัน ฉันซึ้งร้องไห้เป็นวันเลย Don't Walk on the Grass (2009)
This is the most ill-conceived, sapless, vomitous, gargoyle of gastronomityนี่คือที่สุดของ ความไม่เหมาะสม, อ่อนปวกเปียก, น่าสะอิดสะเอียน, ของประหลาดสำหรับการกิน The Dwarf in the Dirt (2009)
So, what can you do, you impotent sap?นายทำอะไรได้บ้างล่ะ ไอ้คนอ่อนแอ? Abandon All Hope (2009)
I think this place is sapping my life force.ผมคิดว่าที่นี่กำลังทลายพลังอำนาจของผม Politics of Human Sexuality (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sapI've been in Sapporo before.
sapSapporo is fifth largest city in Japan.
sapNot all of us went to the Sapporo Snow Festival.
sapI've been to Sapporo before.
sapYes. I am from Sapporo.
sapI have visited Sapporo several times on business.
sapI am a citizen of Sapporo.
sapYesterday he missed the train to Sapporo.
sapI'm from Sapporo.
sapWe took a plane from Tokyo to Sapporo.
sapI went to Sapporo on business and went over budget.
sapI will send a letter to my brother who lives in Sapporo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำดีควาย[N] Sapindus, Syn. มะคำดีควาย, มะซัก, ประคำดีควาย, Example: ต้นคำดีควายเป็นไม้ไม่ผลัดใบ, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นในสกุล Sapindus วงศ์ Sapindaceae ผลกลมขนาดผลพุทรา ใช้ทำยาได้ เมื่อชงกับน้ำร้อน ใช้ซักผ้าไหมหรือล้างเครื่องเพชรแทนสบู่ได้
กระพี้[N] alburnum, See also: sapwood, Example: กระพี้ของต้นไม้ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและเกลือแร่, Thai definition: ส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่น
มหานิล[N] sapphire, Syn. พลอยมหานิล, Thai definition: ชื่อพลอยสีดำชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: misappropriate ; embezzle   FR: détourner
เบียดบัง[v.] (bīetbang) EN: misappropriate ; embezzle   
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ฉ้อเงินหลวง[v. exp.] (chø ngoen lūang) EN: misappropriate public funds   
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thīsut) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP   FR: en toute hâte ; dès que possible
ฝาง[n.] (fāng) EN: sappanwood   
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
หายไป[v. exp.] (hāi pai) EN: disappear ; be lost   FR: disparaître ; être perdu
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi mai thing rǿngrøi wai) EN: vanish into the air ; disappear without trace   FR: disparaître sans laisser de trace

CMU English Pronouncing Dictionary
SAP    S AE1 P
SAPP    S AE1 P
SAPS    S AE1 P S
SAPIA    S AA1 P IY0 AH0
SAPOA    S AH0 P OW1 AH0
SAPPED    S AE1 P T
SAPIEN    S AE1 P IY0 N
SAPPER    S AE1 P ER0
SAPONE    S AA0 P OW1 N IY0
SAPIRO    S AH0 P IH1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sap    (v) (s a1 p)
saps    (v) (s a1 p s)
sappy    (j) (s a1 p ii)
sapped    (v) (s a1 p t)
sapper    (n) (s a1 p @ r)
Sapphic    (j) (s a1 f i k)
Sapporo    (n) (s aa1 p ou r ou)
saphead    (n) (s a1 p h e d)
sapient    (j) (s ei1 p i@ n t)
sapless    (j) (s a1 p l @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saft {m} | Säfte {pl}sap | saps [Add to Longdo]
Saphir {m} [min.] | Saphire {pl}sapphire | sapphires [Add to Longdo]
Saprobie {f}; von faulenden Stoffen lebender Organismus [biol.]saprobity [Add to Longdo]
Saprobienindex {m}saprobity index; saprobial pollution index [Add to Longdo]
Saprophyt {m}; Fäulnisbewohner {m} [biol.]saprophyte [Add to Longdo]
saphirblau {adj}sapphire-blue [Add to Longdo]
sapperlotzounds [Add to Longdo]
Saphirtaube {f} [ornith.]Sapphire Quail Dove [Add to Longdo]
Saphirlori {m} [ornith.]Tahitian Lory [Add to Longdo]
Saphiramazilie {f} [ornith.]Sapphire-spangled Emerald [Add to Longdo]
Saphirspint {m} [ornith.]Blue-headed Bee Eater [Add to Longdo]
Saphirschnäpper {m} [ornith.]Sapphire-headed Flycatcher [Add to Longdo]
Saphir-Riffbarsch {m} (Chrysiptera cyanea) [zool.]blue damsel; blue devil (damsel) [Add to Longdo]
Saphir-Zwergkaiserfisch {m}; Ascension-Herzogfisch {m} (Centropyge resplendens) [zool.]resplendent (dwarf) angel [Add to Longdo]
Sapporo (Stadt in Japan)Sapporo (city in Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
いなくなる[, inakunaru] (exp) (from いる and なる) (See 居る・いる・1,成る・1) to disappear; to stop being; to leave [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
どこへともなく[, dokohetomonaku] (exp) suddenly disappears somewhere [Add to Longdo]
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝宝石[lán bǎo shí, ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] sapphire, #29,774 [Add to Longdo]
札幌[Zhá Huǎng, ㄓㄚˊ ㄏㄨㄤˇ, ] Sapporo, capital of Japanese north island Hokkaidō 北海道, #45,862 [Add to Longdo]
宝蓝[bǎo lán, ㄅㄠˇ ㄌㄢˊ, / ] sapphire blue, #53,380 [Add to Longdo]
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, / ] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow), #54,090 [Add to Longdo]
秧子[yāng zi, ㄧㄤ ㄗ˙, ] sapling; seedling; bud; baby animal, #66,327 [Add to Longdo]
边材[biān cái, ㄅㄧㄢ ㄘㄞˊ, / ] sapwood (between vascular cambium and pith inside growing wood), #177,303 [Add to Longdo]
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, / ] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee [Add to Longdo]
苏枋[sū fāng, ㄙㄨ ㄈㄤ, / ] sappanwood (Caesalpinia sappan) [Add to Longdo]
苏枋木[sū fāng mù, ㄙㄨ ㄈㄤ ㄇㄨˋ, / ] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier [Add to Longdo]
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sap \Sap\, n. [AS. saep; akin to OHG. saf, G. saft, Icel. safi;
   of uncertain origin; possibly akin to L. sapere to taste, to
   be wise, sapa must or new wine boiled thick. Cf. {Sapid},
   {Sapient}.]
   1. The juice of plants of any kind, especially the ascending
    and descending juices or circulating fluid essential to
    nutrition.
    [1913 Webster]
 
   Note: The ascending is the crude sap, the assimilation of
      which takes place in the leaves, when it becomes the
      elaborated sap suited to the growth of the plant.
      [1913 Webster]
 
   2. The sapwood, or alburnum, of a tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A simpleton; a saphead; a milksop. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Sap ball} (Bot.), any large fungus of the genus Polyporus.
    See {Polyporus}.
 
   {Sap green}, a dull light green pigment prepared from the
    juice of the ripe berries of the {Rhamnus catharticus}, or
    buckthorn. It is used especially by water-color artists.
    
 
   {Sap rot}, the dry rot. See under {Dry}.
 
   {Sap sucker} (Zool.), any one of several species of small
    American woodpeckers of the genus {Sphyrapicus},
    especially the yellow-bellied woodpecker ({Sphyrapicus
    varius}) of the Eastern United States. They are so named
    because they puncture the bark of trees and feed upon the
    sap. The name is loosely applied to other woodpeckers.
 
   {Sap tube} (Bot.), a vessel that conveys sap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sap \Sap\, v. i.
   To proceed by mining, or by secretly undermining; to execute
   saps. --W. P. Craighill.
   [1913 Webster]
 
      Both assaults are carried on by sapping. --Tatler.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sap \Sap\, n. (Mil.)
   A narrow ditch or trench made from the foremost parallel
   toward the glacis or covert way of a besieged place by
   digging under cover of gabions, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Sap fagot} (Mil.), a fascine about three feet long, used in
    sapping, to close the crevices between the gabions before
    the parapet is made.
 
   {Sap roller} (Mil.), a large gabion, six or seven feet long,
    filled with fascines, which the sapper sometimes rolls
    along before him for protection from the fire of an enemy.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sap \Sap\, v. t. [imp. & p. p. {Sapped}; p. pr. & vb. n.
   {Sapping}.] [F. saper (cf. Sp. zapar, It. zapare), fr. sape a
   sort of scythe, LL. sappa a sort of mattock.]
   1. To subvert by digging or wearing away; to mine; to
    undermine; to destroy the foundation of.
    [1913 Webster]
 
       Nor safe their dwellings were, for sapped by floods,
       Their houses fell upon their household gods.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To pierce with saps.
    [1913 Webster]
 
   3. To make unstable or infirm; to unsettle; to weaken.
    [1913 Webster]
 
       Ring out the grief that saps the mind. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sap
   n 1: a watery solution of sugars, salts, and minerals that
      circulates through the vascular system of a plant
   2: a person who lacks good judgment [syn: {fool}, {sap},
     {saphead}, {muggins}, {tomfool}]
   3: a piece of metal covered by leather with a flexible handle;
     used for hitting people [syn: {blackjack}, {cosh}, {sap}]
   v 1: deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out
      our strength" [syn: {run down}, {exhaust}, {play out},
      {sap}, {tire}]
   2: excavate the earth beneath

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAP
     Service Access Point (OSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAP
     Service Advertising Protocol (Novell, Netware, IPX)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAP
     Session Announcement Protocol (Internet, RFC 2974)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAP
     Symbolic Assembler Program (IBM, IBM 704)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAP
     SystemAnalyse und Programmentwicklung (manufacturer, predecessor)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAP
     Systems, Applications and Products [in data processing] [ag]
 (manufacturer)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sap [sɑp]
   juice; sap
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 handle
 
 1. sap, kulp, kabza, tutamaç, tutamak
 2. tokmak
 3. alet, bahane, vasıta
 4. (k, dili.) bir kimseye verilen acayip isim. fly off the handle (k.dili) kızmak, köpürmek, tepesi atmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 helve
 
 1. sap, tutamak, balta sapı
 2. sap takmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lug
 
 1. (İskoç) kulak veya kulak memesi
 2. kulp, sap
 3. araba okunun içinden geçtiği meşin halka.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stalk
 
 1. sap, bitki sapı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stem
 
 1. sap
 2. ağaç gövdesi, gövde
 3. sap gibi şey, kol
 4. muz hevengi
 5. kadeh ayağı
 6. kol saati kurgusu, aks, direk
 7. silsile
 8. harfin yukarı uzantısı
 9. (dilb.) gövde
 10. (müz.) nota kuyruğu
 11. saplarını koparmak
 12. sap takmak
 13. çıkmak, (den.) gelmek. stemwinder aksla kurulan saat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stock
 
 1. stok, depo malları
 2. mevcut mal
 3. satılacak mal
 4. bir çiftlikte bulunan hayvanlar
 5. sermaye hisseleri, hisse senedi
 6. ağaç gövdesi
 7. ırk, silsile, soy, nesep, nesil
 8. dil ailesi
 9. menşe
 10. asıl
 11. çorba için hazırlanan et suyu
 12. hammadde
 13. tüfek veya tabanca kundağı
 14. top arabasının ana dingili
 15. sap, kabza, el
 16. (mak.) yiv kesen aletin kolu
 17. üzerine aşı yapılan dal
 18. aşı budağının alındığı dal
 19. (iskambil) oyunculara dağıtılmayan kâğıtlar
 20. tiyatro trupu ve repertuvarı. stocks (eski) tomruk (ceza)
 21. gemi inşaat kızağı. stock boy satılacak malları dükkânda tanzim eden kimse. stock car yarış için gerekli değişiklikler yapılmış araba. stock company hisse senetleri çıkaran şirket
 22. tiyatro trupu. stock dove yabani güvercin, (zool.) Columba oenas, stock exchange. borsa stock farm hayvan çiftliği. stock in trade dükkandaki mal, sermaye, kuvvetli taraf. stock market borsa
 23. hisse senetleri fiyatlarının inip çıkması. stock taking malın mevcudunu sayma, mevcudu kontrol. in stock mevcut (mal) on the stocks (gemi) yapılmakta, inşa halinde. out of stock elde kalmamış, mevcudu tükenmiş. take stock malın mevcudunu saymak, önceden hesaplamak veya imtihan etmek .take stock in (k. dili) ilgilenmek, alâkadar olmak
 24. önem vermek
 25. inanmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top