ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saporous

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saporous-, *saporous*, saporou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saporous[ADJ] ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saporous \Sap"o*rous\, a. [L. saporus that relishes well,
   savory, fr. sapor taste.]
   Having flavor or taste; yielding a taste. [R.] --Bailey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saporous
   adj 1: full of flavor [syn: {flavorful}, {flavourful},
       {flavorous}, {flavourous}, {flavorsome}, {flavoursome},
       {sapid}, {saporous}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

saporous

 


  

 
saporous
 • ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ[Lex2]
 • (แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ. ###SW. saporosity n. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top