Search result for

เร่ร่อน

(35 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่ร่อน-, *เร่ร่อน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่ร่อน, เร่ร่ายก. ไปไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น พ่อแม่ตายก็ต้องเร่ร่อนหาที่พักพิงไปเรื่อย ๆ, ร่อนเร่ ก็ว่า.
เร่ร่อน, เร่ร่ายว. ที่อยู่ไม่เป็นตำแหน่งแห่งที่ เช่น คนเร่ร่อน, ร่อนเร่ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomadicเร่ร่อน, ไม่อยู่เป็นที่, พเนจร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He worked as accompanist in a troupe to support himself.เขาเล่นดนตรีกับคณะเร่ร่อน เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Beethoven Virus (2008)
ANIMAL CONTROL OFFICERศูนย์กักกันสัตว์เร่ร่อน Bolt (2008)
Go here, go there, wander most of the time.ไปโน่น ไปนี่ เร่ร่อนไปเรื่อยซะส่วนใหญ่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'll take any man who wants to kick the shit out of Japs and Huns.คนที่อยากจะเตะญีปุ่นกับพวกเร่ร่อนให้กระเด็นออกไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
These are vagabonds who'll stop at nothing to take your money.พวกนี้เป็นพวกเร่ร่อนที่จะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้เงินจากเธอ The Other Boleyn Girl (2008)
And then Dustfinger a traveling fire juggler with magical powers.แล้วก็นิ้วผุ่น... นักเล่นกลไฟเร่ร่อน ที่มีพลังเวทมนตร์ Inkheart (2008)
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ Episode #1.7 (2008)
He was in the company of some drifter;เขาเคยอยู่กับชายเร่ร่อนคนหนึ่ง เราส่งคนออกไปตามหาชายคนนั้นอยู่ Changeling (2008)
For at Ieast part of that time in the company of an as yet unidentified drifter;แล้วช่วงเวลาที่เขาอยู่กับชายเร่ร่อนคนนั้น ที่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร Changeling (2008)
Oh, and I guess that when we buy your house, you'll go back to being homeless.โอ้ และฉันคิดว่า พอเราซื้อบ้านพวกเธอแล้ว, เธอคงต้องกลับไปเร่ร่อนอีกครั้งนะจ๊ะ The House Bunny (2008)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
I... I... all I can do is take him to the pound in the morning.ที่ผมทำได้ ตอนเช้าผมจะส่งให้หน่วยสุนัขเร่ร่อน Hachi: A Dog's Tale (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร่ร่อน[n.] (rērǿn) EN: vagrant ; homeless ; stray   FR: vagabond [m] ; nomade [m] ; sans-abri [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift[VI] เร่ร่อน, See also: ระหกระเหิน, ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. roam, wander, ramble
vagrant[ADJ] จรจัด, See also: เร่ร่อน, พเนจร, ระเหเร่ร่อน, Syn. vagabond, homeless, stray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
gad(แกด) vi. เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างไม่หยุด,ร่อนเร่,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย. n. คนที่เร่ร่อนไปมา,ปฏักหรือด้ามแทงสำหรับไล่วัวควาย,เครื่องมือปลายแหลมสำหรับเจาะหาหินแร่. vt. เจาะผ่าด้วยเครื่องมือดังกล่าว, Syn. idle,rove,roam
itinerate(ไอทิน'นะเรท) vt. เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,เร่ร่อน,ท่องเที่ยว,เดินทางและทำงานในที่ต่าง ๆ, See also: itineration n.
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
rove(โรฟว) vt.,vi.,n. (การ) ท่องเที่ยว,พเนจร,เร่ร่อนไป ,ใช่เหยื่อเป็น ๆ ตกเบ็ด,, Syn. roam,ramble,wander
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
vagrancy(เว'เกรินซี) n. ความไม่แน่นอน,ความรวนเร,การพเนจร,การเร่ร่อน,ความจรจัด,ลักษณะจรจัด, Syn. reverie
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled

English-Thai: Nontri Dictionary
drift(vi,vt) ระเหเร่ร่อน,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ล่องลอย,เลื่อนลอย,นำไปด้วย
drifter(n) คนพเนจร,คนเร่ร่อน,คนเปลี่ยนงานบ่อยๆ
nomad(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
nomad(n) ผู้เร่ร่อนไป,คนพเนจร
nomadic(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
rove(vi) เร่ร่อน,ท่องเที่ยวไป,พเนจร
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
stray(vi) ไถล,เที่ยวไป,เร่ร่อน,บ่ายเบน,หันเห
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top