Search result for

ระเหระหน

(8 entries)
(0.0661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเหระหน-, *ระเหระหน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ระเหระหน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ระเหระหน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเหระหน[V] roam, See also: drift, wander, rove, Syn. เร่ร่อน, ร่อนเร่, ระเหหน, Example: หลังการผลัดอำนาจเขาต้องระเหระหนอยู่ในต่างประเทศนับสิบปี, Thai definition: ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, ไม่เป็นที่เป็นทาง, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเหระหนก. ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่, อยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง, เช่น ผู้ลี้ภัยสงครามต้องระเหระหนไปเรื่อย ๆ, ระเหเร่ร่อน ก็ว่า, ในบทกลอนใช้ว่า ระเหหน ก็มี.
ตะเข็บไต่ขอนน. ชื่อกลอนกลบทแบบหนึ่ง กำหนดให้แต่ละวรรคใช้คำลหุคำครุสลับกันไปตลอดการแต่ง เช่น ระทวยระทดสลดสละขนิษฐ์ขนาง ระเหระหนกระวนกระวายระคายระคาง จะแรมจะร้างอนงค์อนาถนิราสนิรา (จารึกวัดโพธิ์).
นิราศ ๑(-ราด) ก. ไปจาก, ระเหระหน, ปราศจาก.
ระเหเร่ร่อนก. ซัดเซไปตามบุญตามกรรม, เร่ร่อนไป, อยู่ไม่เป็นที่, อยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง, ระเหระหน ก็ว่า.
ระเหหนก. ระเหระหน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top