หรือคุณหมายถึง hosteß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hostess

HH OW1 S T AH0 S   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hostess-, *hostess*, hostes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hostess[N] ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน,ภัตตาคารและอื่น ๆ) ,พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hostessเจ้าภาพฝ่ายหญิง [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd have to be hostess to hundreds of people, all the county.คุณต้องเป็นเจ้าภาพให้คนเป็นร้อยๆ ทั่วทุกสารทิศ Rebecca (1940)
I mean, I'm used to being a hostess. It's part of my husband's work.ฉันหมายถึงว่าฉันเคยเป็นแม่งานในงานเลี้ยง มันเป็นส่วนหนึ่งของงานสามีฉัน Clue (1985)
You say you are used to being a hostess as part of your husband's work?คุณบอกว่าคุณเป็นแม่งานในงานเลี้ยงมาก่อน แล้วมันก็งานของสามีของคุณด้วย? Clue (1985)
But the first time I realized how different... was when Mickey had a hostess party.แต่ฉันพึ่งรู้ว่ามีอะไรต่างไป ตอนมิคกี้จัดปาร์ตี้สมาคมแม่บ้าน Goodfellas (1990)
You are the most gracious hostess.คุณเป็นเจ้าภาพมีน้ำใจมากที่สุด The Birdcage (1996)
It can't be a gracious hostess in a state of anger.มันไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่สวยงามได้ ถ้าตกอยู่ในความเครียด The Story of Us (1999)
Like being an air hostess or teaching English at Spanish-speaking schools.เหมือนเป็นแอร์โอสเตสหรือสอน ภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่พูดสเปน Cashback (2006)
And all I know about her is that she went to work in a hostess bar.และฉันรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเธอ เธอไปทำงานใตบาร์ญี่ปุ่น The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
TO FULFILL HER USUAL HOSTESS DUTIESในการตอนรับบรรดาแขกเหรื่อทั้งหลาย Betty's Wait Problem (2007)
Mary asked if I'd cover the hostess stand a couple nights this week.แมรี่เค้าขอให้แม่ช่วยอยู่ดูแลต่อ อีกสักสองคืน Disturbia (2007)
You don't think that telling the hostess that she's destroyed two musical cultures is rude?คุณไม่คิดว่าการบอกเจ้าภาพ... ว่าหล่อนได้ทำลายวัฒนธรรมทางดนตรีทั้งสอง จะเป็นการเสียมารยาทหรอ? Music and Lyrics (2007)
Rebecca, the hostess,รีเบคก้า สาวเสิร์ฟ The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostessHe got married an air hostess.
hostessLet's drink to our charming hostess!
hostessThe hostess couldn't possibly put up with his arrogance.
hostessThe hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับรอง[N] receptionist, See also: hostess, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองชาวต่างชาติอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้การต้อนรับ
เจ้าของงาน[N] host, See also: hostess, Syn. เจ้าภาพ, Ant. แขก, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเสนอการออกแบบนี้เพื่อให้เจ้าของงานรับรอง, Count unit: คน
เจ้าภาพ[N] host, See also: hostess, Syn. ผู้จัดงาน, เจ้าของงาน, Ant. แขก, Example: คุณพ่อรับเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานให้ลูกน้องของท่าน, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
เจ้าของงาน[n. exp.] (jaokhøng ngān) EN: host ; hostess   FR: hôte [m] ; hôtesse [f]
เจ้าภาพ[n. exp.] (jaophāp) EN: host ; hostess   
แม่เรือน[n.] (maēreūoen) EN: housewife ; hostess   FR: ménagère [f]
พนักงานต้อนรับหญิง[n. exp.] (phanakngān tønrap ying) EN: hostess   FR: hôtesse [f]
ผู้รับรอง[n.] (phūraprøng) EN: receptionist ; hostess   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOSTESS    HH OW1 S T AH0 S
HOSTESSES    HH OW1 S T AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostess    (n) hˈoustɪs (h ou1 s t i s)
hostesses    (n) hˈoustɪsɪz (h ou1 s t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女主人[nǚ zhǔ rén, ㄋㄩˇ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] hostess; mistress, #17,893 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hostess {f} | Hostessen {pl}hostess | hostesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
エアホステス[, eahosutesu] (n) air hostess; stewardess [Add to Longdo]
グラウンドホステス[, guraundohosutesu] (n) ground hostess [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
フロアレディー[, furoaredei-] (n) bar hostess (wasei [Add to Longdo]
ホステス[, hosutesu] (n) hostess; (P) [Add to Longdo]
源氏名[げんじな, genjina] (n) "professional name" used by hostesses and geisha [Add to Longdo]
主人(P);主(P)[しゅじん, shujin] (n,adj-no) (1) (See ご主人) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; (2) one's husband; (3) (one's) employer; (one's) master; (4) host; hostess; (P) [Add to Longdo]
女給[じょきゅう, jokyuu] (n) waitress; hostess [Add to Longdo]
女主人[おんなしゅじん, onnashujin] (n) mistress (of the house); hostess; landlady; proprietress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostess \Host"ess\, n. [OE. hostesse, ostesse. See {Host} a
   landlord.]
   1. A female host; a woman who hospitably entertains guests at
    her house. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman who entertains guests for compensation; a female
    innkeeper. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostess
   n 1: a woman host
   2: a woman innkeeper
   3: a woman steward on an airplane [syn: {stewardess}, {air
     hostess}, {hostess}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Hostess /hɔstɛs/ 
  hostess

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 hostess /hɔstəs/
  stewardess

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top