หรือคุณหมายถึง stewardeß?
Search result for

stewardess

(39 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stewardess-, *stewardess*, stewardes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stewardess[N] บริกรหญิงบนเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stewardess(สทู'เออดิส) n. steward (ดู) ที่เป็นหญิงโดยเฉพาะที่ทำงานในเครื่องบินโดยสาร เรือโดยสารหรือรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
stewardess(n) หญิงรับใช้ในเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What, you-you-- you're going out with the stewardess?เรารู้ว่าไมเคิลไม่ใช่เด็กๆ แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Sexy stewardess.วันนี้แรงได้อีกนะ The Night of the Comet (2009)
A stewardess.พนักงานเสร์ฟบนเครื่องบินนะ Haunters (2010)
Become a stewardess.พนักงานบนเครื่องบิน Haunters (2010)
Become a stewardess and live a happy life.ตั้งใจที่จะเป็นพนักงานบนเครื่องบินให้ได้ แล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุข นั่นแหละที่ท่านบอกไว้ Haunters (2010)
STEWARDESS:Ma'am! Bridesmaids (2011)
Didn't you, me, and a stewardess get to know each other intimately over Lithuania?เพื่อได้รู้จักแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ขอโทษนะ The Princesses and the Frog (2011)
You showed the stewardess the evidence file?คุณเอาแฟ้มคดีสำคัญให้ยัยแอร์นั่นดูเหรอ? The Limey (2012)
So a stewardess.แล้วพนักงานต้อนรับสาว Kalele (2012)
Earlier today, we got a tip on one of the unrecorded lines that a stewardess was planning on smuggling some contraband onto a New York bound flight.วันนี้มีคนแจ้งว่า โอสเตสส์คนหนึ่ง จะลักลอบขนของผิดกฏหมาย Kalele (2012)
Cavorting with some awful gang detective, showing up at a crime scene with a stewardess-- if you want to punish Beckett, at least let her know why.ด้วยการร่วมงานกับนักสืบห่ามๆนั่น พาแอร์โฮสเตทไปโชว์ในที่เกิดเหตุ ถ้าลูกอยากลงโทษเบคเคท Undead Again (2012)
We might do some interviews with airline stewardesses, in bikinis, to get their viewpoint.เราอาจจะทำบทสัมภาษณ์บางส่วน ด้วย Stewardesses ของสายการบิน ในชุดบิกินี่ที่จะได้รับมุมมองของพวกเขา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stewardessA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
stewardessA passenger fainted but the stewardess brought him round.
stewardessA stewardess was rescued from the wreck.
stewardessAt last she got a job as a stewardess.
stewardessHe married a stewardess.
stewardessIs there a Japanese-speaking stewardess?
stewardessJane was a stewardess when she was young.
stewardessThe stewardess can speak French after a fashion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
พนักงานเสิร์ฟ[n. exp.] (phanakngān soēp = phanakngān soēf) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess   FR: serveur [m] ; serveuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEWARDESS    S T UW1 ER0 D AH0 S
STEWARDESSES    S T UW1 ER0 D AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stewardess    (n) (s t y u@2 d e1 s)
stewardesses    (n) (s t y u@2 d e1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess, #75,893 [Add to Longdo]
女服务员[nǚ fú wù yuán, ㄋㄩˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] stewardess [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stewardess {f}; Flugbegleiterin {f} | Stewardessen {pl}; Flugbegleiterinnen {pl}stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアガール[, eaga-ru] (n) air girl; stewardess [Add to Longdo]
エアホステス[, eahosutesu] (n) air hostess; stewardess [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stewardess \Stew"ard*ess\, n.
   A female steward; specifically, a woman employed in passenger
   vessels to attend to the wants of female passengers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stewardess
   n 1: a woman steward on an airplane [syn: {stewardess}, {air
      hostess}, {hostess}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stewardess /stəwɑrdɛs/
  1. airhostess; stewardess
  2. stewardess

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top