ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brabble

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brabble-, *brabble*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brabble มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brabble*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so I come out and I do mad scientist "banter," like, "hey, who here is from Bellevue?"Ich brabble so wie eine verrückte Wissenschaftlerin: "Wer von euch ist aus der Klapse entwischt? Twenty-One Is the Loneliest Number (2005)
"save me from this lunatic."Ich brabble wie eine Irre. Jenna Lives (2011)
I babble on and on and on as I drift away.Ich brabble vor mich hin... während meine Gedanken schweifen. In Secret (2013)
Babbler.Brabbler? Episode #1.4 (2015)
You want me to sit there with all the mutterers and babblers?Ich soll mich da hinsetzen, zusammen mit Murmlern und Brabblern? Episode #1.4 (2015)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brabble \Brab"ble\, v. i. [D. brabbelen to talk confusedly.
   [root]95. Cf. {Blab}, {Babble}.]
   To clamor; to contest noisily. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brabble \Brab"ble\, n.
   A broil; a noisy contest; a wrangle.
   [1913 Webster]
 
      This petty brabble will undo us all.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brabble
   v 1: argue over petty things; "Let's not quibble over pennies"
      [syn: {quibble}, {niggle}, {pettifog}, {bicker},
      {squabble}, {brabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top