ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quibbl

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quibbl-, *quibbl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quibble[VI] พูดคลุมเครือ, See also: พูดประชดประชัน, Syn. dodge, complain, evade
quibbler[N] ผู้พูดคลุมเครือ, See also: ผู้พูดประชด, Syn. critic
quibble about/over[PHRV] ตอบคลุมเครือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate,dodge
quibbling(ควิบ'ลิง) adj.,n. (การ) เล่นลิ้น,พูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง, See also: quibblingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
quibble(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดตลบตะแลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prudent thing is not to quibble over details.เมื่อพลังธรรมชาติบอกให้คุณ ทำอะไรบางอย่าง... สิ่งที่ควรทำคือการไม่ละเลยรายละเอียด Field of Dreams (1989)
In the meantime, you two can stand here and quibble over his position, or run into that church and kill them all.ระหว่างนั้น พวกแกก็ยืนค้ำตำแหน่งของเขาไปซะ หรือจะบุกเข้าโบสถ์นั่นแล้วฆ่าพวกนั้นจนหมดก็ได้ Release Me (2009)
So let's not quibble over who started what.เพราะงั้นก็ไม่ต้องมาโทษกันหรอกว่าใครเริ่มอะไร Sympathy for the Devil (2009)
One quibble: It's "chef" not "cook."คุณพูดไม่ถูกครั้งหนึ่ง เชฟ ไม่ใช่กุ๊ก The Dwarf in the Dirt (2009)
Quibbler.ไม่อยากให้ใครเห็นเข้า ควิบเบลอ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Quibbler.ควิบเบลอ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- Quibbler?-ควิบเบลอ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Quibbler.ควิบเบลอ! Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Oh, lambchop, we can quibble what to call it, but I think we can both agree it's creepy.ผมไม่มีทางจมปรักกับใคร โอ้ พ่อหนุ่มน้อย เราอยากจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้ แต่แม่ว่า เราทั้งคู่ต่างก็เห็นว่ามันขยะแขยง The Zazzy Substitution (2010)
I trust you know Mr. Potter that we at the Quibbler, disagree with the Daily Prophet, and have always fully supported Dumbledore... during his lifetime and in his death, support you just as fully....ว่า พวกเราที่เดอะ ควิบเบล้อร์ ไม่มีอคติเหมือนกับพวกเดอะเดลีพรอเฟ็ต เราเคยสนับสนุนดัมเบิลดอร์มาทั้งชีวิตเค้า และเมื่อเค้าตายไปเราก็สนับสนุนเธอเต็มที่ ขอบคุณครับ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
While you're standing here quibbling about policy.แล้วนายยังจะมากังวล เรื่องกฎบ้าบอนั่นอีก The Kids Are Not All Right (2011)
Oh, well, let's not quibble over a signature.อย่างนั้น ทำให้มันชัดเจนก่อนที่จะเซ็นเอกสาร The Fasting and the Furious (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quibblLet's not quibble over trivial matters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
ง่องแง่ง[V] quibble, See also: carp, niggle, argue over petty things, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ถกเถียง, โต้แย้ง, ไม่ลงรอย, Ant. ปรองดอง, เห็นด้วย, Example: สมพงษ์ง่องแง่งกับวราภาทุกครั้งที่เจอกัน, Thai definition: ทะเลาะเบาะแว้งกัน, ไม่ปรองดองกัน
พลิกแพลง[V] equivocate, See also: quibble, quip, Syn. กลับกลอก, สับปลับ, Example: เขามักพลิกแพลงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อให้คนอื่นมองเขาในทางที่ดี
เล่นลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, Syn. เล่นสำนวน, Example: เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน, Thai definition: พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา
เล่นสำนวน[V] make a pun, See also: quibble, quip, equivocate, Syn. เล่นลิ้น, ตีฝีปาก, ตีสำนวน, ลับคารม, Example: นักโต้วาทีบางท่านเล่นสำนวนเก่ง ทำให้คนฟังชื่นชอบ
สำบัดสำนวน[V] quibble, Syn. เล่นลิ้น, Example: เมื่อถูกแม่จับผิดได้ เขาก็จะสำบัดสำนวนเอาตัวรอดไปได้เสมอ, Thai definition: พูดจาหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใจตรงๆ
เจ้าสำบัดสำนวน[ADJ] quibbler, See also: glib talker, master of words, Syn. เจ้าสำนวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นลิ้น[v.] (lenlin) EN: quibble ; equivocate   
เล่นสำนวน[v. exp.] (lensamnūan) EN: make a pun ; quibble ; quip ; equivocate   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIBBLE    K W IH1 B AH0 L
QUIBBLES    K W IH1 B AH0 L Z
QUIBBLING    K W IH1 B AH0 L IH0 NG
QUIBBLING    K W IH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quibble    (v) kwˈɪbl (k w i1 b l)
quibbled    (v) kwˈɪbld (k w i1 b l d)
quibbler    (n) kwˈɪblər (k w i1 b l @ r)
quibbles    (v) kwˈɪblz (k w i1 b l z)
quibblers    (n) kwˈɪbləz (k w i1 b l @ z)
quibbling    (v) kwˈɪblɪŋ (k w i1 b l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもん[, ichamon] (n) quibble; false charge [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
一時逃れ[いちじのがれ;いっときのがれ, ichijinogare ; ittokinogare] (n) quibbling; temporizing; temporising [Add to Longdo]
一寸逃れ[いっすんのがれ, issunnogare] (n) quibbling; prevarication [Add to Longdo]
堅白同異[けんぱくどうい, kenpakudoui] (n) sophism; sophistry; quibbling [Add to Longdo]
包める[くるめる, kurumeru] (v1,vt) to lump together; to include; to sum up; to quibble [Add to Longdo]
理屈屋[りくつや, rikutsuya] (n) quibbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top