ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balanced

B AE1 L AH0 N S T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balanced-, *balanced*, balanc, balance
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balanced[ADJ] ที่สมดุล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balanced(แบล'เลินซฺดฺ) adj. สมดุล,ได้สัดส่วน, Syn. harmonious ###A. unproportioned

English-Thai: Nontri Dictionary
unbalanced(adj) ไม่ได้ส่วนกัน,ไม่ลงตัว,ผิดปกติ,ไม่เต็มเต็ง,ไม่สมดุลย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balanced carburetorคาร์บูเรเตอร์ได้ดุล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced diet; diet, adequateอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balanced errorความผิดพลาดได้ดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
balanced height tree(รูป)ต้นไม้ความสูงได้ดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
balanced merge sortการเรียงลำดับผสานได้ดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced portfolioยอดรวมสมดุล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
balanced sortการเรียงลำดับได้ดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
balanced ticketรายชื่อผู้ที่พรรคจะส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
balanced tree(รูป)ต้นไม้ได้ดุล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วน, การกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Balanced Patternแบบสมดุล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it has to taste like this I don't care if my electrolytes are balanced or not.หากมีจะได้ลิ้มรสเช่นนี้ฉันไม่ สนใจ ถ้าอิเล็กของฉันมีความสมดุล หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
"the delicately balanced negotiations."กลับเข้าไปในการเจรจาที่เขาเรียกว่า "การต่อรองเพื่อดุลยภาพอย่างมีชั้นเชิง" Spies Like Us (1985)
The composition, it's not balanced.ไม่งั้นมันจะดูไม่สมดุลย์ Girl with a Pearl Earring (2003)
listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ The Corporation (2003)
It'll help keep you better balanced.จะช่วยให้คุณไม่ทำงานหนักเกินไป See-Through (2007)
Checkbook balanced, place spotless.บันทึกความสมดุลของสถานที่ ดูเป็นจุดๆ Emancipation (2008)
Accounts have to be balanced records kept.บัญชีต้องตรงกับรายงานที่บันทึกไว้ The Bank Job (2008)
I'm trying to see if you're a normal guy, balanced and medicated enough for another coral space.ฉันเช็คว่านายผิดปกติไหม ไม่ใช่โรคจิตติดยา ไม่บ้าหมกเม็ด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
JJ's got some interesting thoughts on the benefits of Carlsberg as part of a balanced dietary pattern.ถ้าชั้นพูด ก็ได้อ่ะ เจเจ ได้อะไรเจ๋งๆ ของการดื่มคาร์ลเบอร์กว่ะ Everyone (2009)
But balanced?แต่หนี้ ? The Thing in the Pit (2010)
Until the remainder is balanced!จนกว่าจะครบหมด! Great and Unfortunate Things (2010)
Physically safe, politically balanced,ไม่ทำร้ายร่างกาย ไม่สั่นคลอนการเมือง The Science of Illusion (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balancedHe balanced himself on a log.
balancedThe amount of work and the pay are not balanced.
balancedThe budget must be balanced.
balancedThe manager balanced the strength of his team against that of their opponent and sighed.
balancedThese things constitute a balanced meal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมดุล[ADJ] balanced, Syn. พอเหมาะ, Example: ภาวะการเงินของประเทศอยู่ในภาวะสมดุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
ได้ขนาด[v. exp.] (dāi khanāt) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced   
ได้ส่วน[v.] (dāisuan) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right   
ขาดดุล[v.] (khātdun) EN: run deficit ; be imbalanced   
ไม่สมดุล[adj.] (mai somdun) EN: unbalanced   
งบประมาณสมดุล[n. exp.] (ngoppramān somdun) EN: balanced budget   
เสมอ[v.] (samoē ) EN: draw ; be equal ; be even ; be balanced   FR: partager ; partager l'enjeu ; faire match nul ; être égal
เสียจริต[v. exp.] (sīa jarit) EN: go mad ; lose one's mind ; become unbalanced   FR: perdre la raison ; perdre l'esprit ; devenir fou ; perdre la boule (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BALANCED    B AE1 L AH0 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balanced    (v) bˈælənst (b a1 l @ n s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] balanced; to fit; well-off; suitable, #365 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgeglichen; ausgewuchtet; symmetrisch {adj} | ausgeglichener | am ausgeglichenstenbalanced | more balanced | most balanced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
アンバランス[, anbaransu] (adj-na) (1) unbalanced; imbalance; (n) (2) ambulance; (P) [Add to Longdo]
均衡経済[きんこうけいざい, kinkoukeizai] (n) balanced economy [Add to Longdo]
均衡予算[きんこうよさん, kinkouyosan] (n) balanced budget [Add to Longdo]
均衡予算乗数[きんこうよさんじょうすう, kinkouyosanjousuu] (n) balanced budget multiplier [Add to Longdo]
合い口;合口[あいくち, aikuchi] (n) (1) chum; pal; (2) (See 匕首) dagger; stiletto; (3) unbalanced record of wins between two wrestlers (sumo) [Add to Longdo]
財政均衡計画[ざいせいきんこうけいかく, zaiseikinkoukeikaku] (n) balanced budget plan [Add to Longdo]
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P) [Add to Longdo]
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] (n) {comp} ABM; Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]
負けず劣らず[まけずおとらず, makezuotorazu] (adv,adj-no) evenly balanced or talented; nip and tuck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]
平衡誤差[へいこうごさ, heikougosa] balanced error [Add to Longdo]
平衡的誤差[へいこうてきごさ, heikoutekigosa] balanced error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balance \Bal"ance\ (b[a^]l"ans), v. t. [imp. & p. p. {Balanced}
   (b[a^]l"anst); p. pr. & vb. n. {Balancing}
   (b[a^]l"an*s[i^]ng).] [From {Balance}, n.: cf. F. balancer.]
   1. To bring to an equipoise, as the scales of a balance by
    adjusting the weights; to weigh in a balance.
    [1913 Webster]
 
   2. To support on a narrow base, so as to keep from falling;
    as, to balance a plate on the end of a cane; to balance
    one's self on a tight rope.
    [1913 Webster]
 
   3. To equal in number, weight, force, or proportion; to
    counterpoise, counterbalance, counteract, or neutralize.
    [1913 Webster]
 
       One expression . . . must check and balance another.
                          --Kent.
    [1913 Webster]
 
   4. To compare in relative force, importance, value, etc.; to
    estimate.
    [1913 Webster]
 
       Balance the good and evil of things. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. To settle and adjust, as an account; to make two accounts
    equal by paying the difference between them.
    [1913 Webster]
 
       I am very well satisfied that it is not in my power
       to balance accounts with my Maker.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To make the sums of the debits and credits of an account
    equal; -- said of an item; as, this payment, or credit,
    balances the account.
    [1913 Webster]
 
   7. To arrange accounts in such a way that the sum total of
    the debits is equal to the sum total of the credits; as,
    to balance a set of books.
    [1913 Webster]
 
   8. (Dancing) To move toward, and then back from,
    reciprocally; as, to balance partners.
    [1913 Webster]
 
   9. (Naut.) To contract, as a sail, into a narrower compass;
    as, to balance the boom mainsail.
    [1913 Webster]
 
   {Balanced valve}. See {Balance valve}, under {Balance}, n.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To poise; weigh; adjust; counteract; neutralize;
     equalize.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 balanced \bal"anced\ adj.
   being in a state of proper balance or equilibrium; --
   opposite of {unbalanced}. the carefully balanced seesaw a
   properly balanced symphony orchestra a balanced assessment of
   intellectual and cultural history a balanced blend of
   whiskeys the educated man shows a balanced development of all
   his powers [Narrower terms: {counterbalanced,
   counter-balanced, counterpoised}; {well-balanced}; {poised}]
   [Related terms: stable --- (maintaining equilibrium)]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balanced
   adj 1: being in a state of proper equilibrium; "the carefully
       balanced seesaw"; "a properly balanced symphony
       orchestra"; "a balanced assessment of intellectual and
       cultural history"; "a balanced blend of whiskeys"; "the
       educated man shows a balanced development of all his
       powers" [ant: {imbalanced}, {unbalanced}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top