ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prevention

P R IY0 V EH1 N SH AH0 N   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevention-, *prevention*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevention[N] การป้องกัน, See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน, Syn. stoppage, arresting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
Prevention and controlการป้องกันและควบคุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
You're being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังถูกจัดขึ้น ภายใต้การป้องกันการก่อการร้ายพร? In the Name of the Father (1993)
You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ? In the Name of the Father (1993)
These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
And terrorism prevention is the FBI's top priority.และการป้องกันก่อการร้าย เป็นงานสำคัญอันดับแรกของเอฟบีไอ Dex, Lies, and Videotape (2007)
This virus... eats through the epidemic prevention filter.เชื้อไวรัสตัวนี้ ซึ่งเกาะไหม้ผิวหนังภายนอก Death Note: L Change the World (2008)
Because the Federal Child Abuse Prevention and Treatment Act defines this as neglect.เพราะสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทารุณกรรมเยาวชนแห่งชาติ มองว่านี่เป็นการปล่อยปละละเลย Safe Haven (2010)
The Centers for Disease Control and Prevention in the United States and the World Health Organization in Switzerland confirmed today that Dr. Lan Sussman of San Francisco has succeeded in growing the MEV-1 virus in a laboratory setting.กรมควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ... ...และองค์การอนามัยโลกในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...ได้ยืนยันแล้ววันนี้ว่า ดร. Contagion (2011)
And the "regrets" web site's already collected nearly $50,000, for everything from domestic violence prevention to cancer awareness.90% เต็มหมดแล้ว และก็ทางเว๊บไซต์ เก็บเงินได้เกือบ 50,000 เหรียญ สำหรับทุกอย่าง จากการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว Pilot (2011)
Disease preventionการป้องกันโรค Iron Man 3 (2013)
We have custom stables... all-you-can-eat feeding stations... a full-service dragon wash... even top-of-the-line fire prevention if I do say so myself.เรามีคอกหรูอยู่สบาย อาหารมีให้กินพุงกาง ห้องอาบน้ำมังกรฟู่ฟ่าครบวงจร How to Train Your Dragon 2 (2014)
What we do with the kids, it's quiet prevention.เรื่องที่เราทำให้เด็กๆ มันคือการป้องกัน CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preventionAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
preventionHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
preventionIt's the prevention of migraines during daily life that's important, not dealing with migraines when they occur.
preventionPrevention is better than cure.
preventionPrevention is much preferable to cure.
preventionThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
preventionThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
preventionThis is Fire Prevention Week.
preventionThis museum is equipped with a fire prevention system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การป้องกัน[N] prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
การกัน[N] prevention, Syn. การป้องกัน, Example: เพื่อเป็นการกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เราควรจะสร้างฐานที่แข็งแรง
การกีดกัน[N] obstruction, See also: prevention, exclusion, Syn. การขัดขวาง, Example: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกีดกัน[n.] (kān kītkān) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation   FR: barrière [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกัน อัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan akkhīphai) EN: fire prevention   
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan rōk) EN: prevention of disease ; prophylaxis   FR: prophylaxie [f]
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt) EN: accident prevention   FR: prévention des accidents [f]
ต้นทุนการป้องกัน[n. exp.] (tonthun kān pǿngkan) EN: prevention cost   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVENTION    P R IY0 V EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevention    (n) prˈɪvˈɛnʃən (p r i1 v e1 n sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwendung {f}; Verhütung {f}; Vorbeugung {f}; Prävention {f} (gegen)prevention (of) [Add to Longdo]
Störfallvorsorge {f}prevention of accidents [Add to Longdo]
Unfallverhütung {f}prevention of accidents [Add to Longdo]
Verhinderung {f} | Verhinderungen {pl}prevention | preventions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]
温暖化防止[おんだんかぼうし, ondankaboushi] (exp) (abbr) (See 地球温暖化防止・ちきゅうおんだんかぼうし) prevention of global warming [Add to Longdo]
火災予防[かさいよぼう, kasaiyobou] (n) fire prevention [Add to Longdo]
火災予防週間[かさいよぼうしゅうかん, kasaiyoboushuukan] (n) Fire Prevention Week [Add to Longdo]
海洋投棄規制条約[かいようとうききせいじょうやく, kaiyoutoukikiseijouyaku] (n) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters [Add to Longdo]
感染予防[かんせんよぼう, kansenyobou] (n) infection prevention; disease control [Add to Longdo]
危険防止[きけんぼうし, kikenboushi] (n) hazard prevention [Add to Longdo]
犬殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention [Add to Longdo]
公害対策基本法[こうがいたいさくきほんほう, kougaitaisakukihonhou] (n) (Japanese) Environmental Pollution Prevention Act [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevention \Pre*ven"tion\, n. [Cf. F. pr['e]vention.]
   1. The act of going, or state of being, before. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The greater the distance, the greater the
       prevention.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Anticipation; esp., anticipation of needs or wishes;
    hence, precaution; forethought. [Obs.] --Hammond. Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of preventing or hindering; obstruction of action,
    access, or approach; thwarting. --South.
    [1913 Webster]
 
       Casca, be sudden, for we fear prevention. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Prejudice; prepossession. [A Gallicism] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevention
   n 1: the act of preventing; "there was no bar against leaving";
      "money was allocated to study the cause and prevention of
      influenza" [syn: {prevention}, {bar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top