Search result for

ขจัด

(61 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขจัด-, *ขจัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขจัด[V] expel, See also: get rid of, wipe out, dispel, drive away, eliminate, eradicate, remove, Syn. กำจัด, ขับไล่, Example: การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียงได้บ้าง
ขจัดขจาย[V] scatter, See also: disperse, dispel, spread around, Syn. กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย
ขจัดคราบ[V] wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
ขจัดปัญหา[V] eliminate (a problem), See also: get rid of (a problem), Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข, Example: กฎหมายผังเมืองเกิดขึ้นเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร, Thai definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขจัด(ขะ-) ก. กำจัด เช่น ขจัดความสกปรก
ขจัดกระจัด, แยกย้ายออกไป.
ขจัดขจายก. กระจัดกระจาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detoxicate; detoxifyขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxify; detoxicateขจัดพิษ, ถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disimmunise; disimmunizeขจัดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disimmunize; disimmuniseขจัดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desensitizationขจัดภูมิไว,ฉีดวัคซีนภูมิแพ้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wendy's in really bad shape. She's still detoxing.สุขภาพของวินดี้แย่มากๆ เธอยังต้องขจัดสารพิษออกจากร่างกาย Pilot (2008)
The only way to rectify the wrongs you did him is to suck out KIM Hong-do dry and become the greatest court painterคือขจัดคิมฮองดูไปให้พ้นทาง เพื่อที่เจ้าจะได้เป็น สุดยอดจิตรกรเอกในราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
Five, "Don't you agree that you'd better get the Hunt thing going?"คำที่ห้า "เห็นด้วยมั้ยว่าควรขจัดบางสิ่ง ของฮันท์ออกไป?" Frost/Nixon (2008)
So, in that case, will you accept, then, to clear the air once and for all, that you were part of a cover-up and that you did break the law?ถ้าเป็นแบบนั้น งั้นท่านจะยอมรับหรือไม่ เพื่อขจัดข้อสงสัยให้หมดสิ้นไปเป็นครั้งสุดท้าย ว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการปกปิด Frost/Nixon (2008)
Antibacterial wipes, anybody?ขจัดแบคทีเรียค่ะ Bedtime Stories (2008)
To flush me out.เพื่อที่จะขจัดฉันออกไป Shut Down (2008)
I could wipe them out with a thought. But you haven't.ชั้นอาจจะขจัดพวกมันออกไปด้วยความคิด Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
It removes fear.มันสามารถขจัดความหวาดกลัวได้.. Invictus (2009)
Step one: de-clutter your life.ขั้นแรก: ขจัดความรก โยนทุกอย่างทิ้งไป Confessions of a Shopaholic (2009)
There's the dandruff shampoo marketing presentation at 3:00.มีสาธิตเกี่ยวกับการทำตลาดแชมพูขจัดรังแค ตอน 3 โมง Duplicity (2009)
Clean 21 years.ขจัดมลทินออกไปได้ 21 ปี Service (2009)
I want to clear the air.ฉันต้องการจะขจัดข้อสงสัย Chuck Versus the Colonel (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khajāi) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around   
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrāp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub   
ขจัดความยากจน[v. exp.] (khajat khwām yākjon) EN: eradicate poverty   
ขจัดปัญหา[v. exp.] (khajat panhā) EN: eliminate a problem ; get rid of a problem   FR: éliminer un problème

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assuage[VT] ระงับ, See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง, Syn. lessen, allay, relieve
be rid of[IDM] กำจัด, See also: ขจัด
boil out[PHRV] ขจัดออกด้วยการต้ม
castrate[VT] กำจัด, See also: ขจัด, Syn. deprive
clean off[PHRV] ล้างออกหมด, See also: ขจัดออก, กำจัดออก
clean out[PHRV] ขจัดออก (สิ่งสกปรก), See also: ทำความสะอาดให้หมด, ล้างออก, Syn. clear out
clean out[PHRV] กำจัด, See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง, Syn. clear out
clean up[PHRV] ขจัดออก, See also: กำจัด, ล้างออก, Syn. clear up
clear out[PHRV] กำจัด, See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง, Syn. clean out
clear the air[IDM] ขจัดข้อสงสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
acopic(อะโค' พิค) adj. ซึ่งขจัดความเหน็ดเหนื่อย
anti-(คำเสริมหน้า) = ต่อต้าน', สกัด, ขจัด ('against , opposite of)
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
blot(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น) จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,การลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลาย
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
burl(เบิร์ล) {burled,burling,burls} n. ก้อนเส้นด้าย,จุดด่าง,จุดเงื่อน,ตาไม้,แผ่นไม้ที่มีตาไม้ -v. ขจัดปมผ้าออก
bury(เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ), Syn. inhume

English-Thai: Nontri Dictionary
clean(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดออก,ลบออก,ชำระล้าง,กวาด
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
dispel(vt) ขับไล่,กำจัด,ขจัด,ทำให้กระจาย,ทำให้หมดไป
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
doff(vt) ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิก,เปลื้อง,ถอด
efface(vt) ลบล้าง,ขจัด,ทำนาย
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง
elimination(n) การขจัด,การขับไล่,
eradicate(vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top