Search result for

preaching

(29 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preaching-, *preaching*, preach
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preachingการเทศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Preaching an impious man can be a difficult task.เราอย่าเจอกันอีกเลยดีกว่า Goemon (2009)
Preaching the good news for you and healing the diseases of sick.เทศน์บอกข่าวดีสำหรับท่าน และรักษาอาการเจ็บป่วย Agora (2009)
Stand up for those principles you've been preaching, we're all held accountable Clyde, that includes you.ยืนหยัดกับหลักการที่คุณได้ประกาศไว้ เราทุกคนรับผิดชอบ ไคลด์ รวมถึงคุณด้วย Law Abiding Citizen (2009)
"Don't preach to me." And I'm like, "Baby, I'm not preaching to you.ไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเหมือนฉันเป็นเด็ก" ฉันไม่ได้สั่งสอนเธอ Phoenix (2009)
I know I'm always preaching That profiling is A collaborative effort,ผมรู้ผมบอกเสมอว่า การวิเคราะห์นั้น ต้องอาศัยการร่วมมือกัน แต่กรณีนี้มันไม่ใช่ Omnivore (2009)
A crooked money monger pretending to be a do-gooder have no right preaching about education and compassion.พวกเห็นแก่เงิน แสร้งเป็นคนดี ไม่มีสิทธิที่จะมาพูดเพกี่ยวกับการศึกษา และความเมตตา Gokusen: The Movie (2009)
Stick to preaching.ยึดติดกับการเทศนา There Is No Normal Anymore (2009)
You're preaching to the choir.คุณกำลังเทศน์เรื่องที่ผมรู้ดีอยู่แล้วนะ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Yeah, you're preaching to the choir.คุณร้องเพลงในคณะประสานเสียง The Glamorous Life (2010)
Alright, Reverend Shane's preaching to you now, boy.เอา ล่ะ ไอ้หนู บาทหลวงเชน จะเทศน์ให้ฟัง Days Gone Bye (2010)
You're preaching to the choir, Walter.-นายกำลังเทศน์ ให้นักร้องประสานเสียงฟังแล้วล่ะ วอลเตอร์ Sudden Death (2010)
Girl, you're preaching to the choir.ต่อให้เธอไม่บอกฉันก็รู้อยู่ งั้นรอซักครู่ The Guardian (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระธรรมเทศนา[N] Buddhist sermon, See also: preaching, Example: สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหลายรูปแบบ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การสนทนา การเสนอแนะ, Count unit: กัณฑ์, Thai definition: คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟังเทศน์[n. exp.] (kān fang thēt) EN: hearing a sermon ; listening to a discourse or preaching   
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse   FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
ติดกัณฑ์เทศน์[v.] (titkanthēt) EN: present the preaching Buddhist monk with offerings   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREACHING    P R IY1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preaching    (v) (p r ii1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧化[かんげ, kange] (n,vs) religious-fund soliciting; Buddhist preaching [Add to Longdo]
巡錫[じゅんしゃく, junshaku] (n,vs) preaching tour [Add to Longdo]
折伏[しゃくぶく, shakubuku] (n,vs) preaching down; religious conversion of somebody by prayer [Add to Longdo]
説教調子[せっきょうぢょうし, sekkyoudyoushi] (n) (in a) preaching tone [Add to Longdo]
説教泥棒[せっきょうどろぼう, sekkyoudorobou] (n) preaching burglar; burglar who preaches at the victim about the methods of preventing similar crimes [Add to Longdo]
説法[せっぽう, seppou] (n,vs) {Buddh} lecture; sermon; preaching; moralizing; moralising [Add to Longdo]
辻説法[つじせっぽう, tsujiseppou] (n) street preaching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preach \Preach\, v. i. [imp. & p. p. {Preached}; p. pr. & vb. n.
   {Preaching}.] [OE. prechen, OF. preechier, F. pr[^e]cher, fr.
   L. praedicare to cry in public, to proclaim; prae before +
   dicare to make known, dicere to say; or perhaps from
   (assumed) LL. praedictare. See {Diction}, and cf.
   {Predicate}, {Predict}.]
   1. To proclaim or publish tidings; specifically, to proclaim
    the gospel; to discourse publicly on a religious subject,
    or from a text of Scripture; to deliver a sermon.
    [1913 Webster]
 
       How shall they preach, except they be sent? --Rom.
                          x. 15.
    [1913 Webster]
 
       From that time Jesus began to preach. --Matt. iv.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   2. To give serious advice on morals or religion; to discourse
    in the manner of a preacher.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preaching \Preach"ing\ (pr[=e]ch"[i^]ng), n.
   The act of delivering a religious discourse; the art of
   sermonizing; also, a sermon; a public religious discourse;
   serious, earnest advice. --Milner.
   [1913 Webster]
 
   {Preaching cross}, a cross, sometimes surmounting a pulpit,
    erected out of doors to designate a preaching place.
 
   {Preaching friars}. See {Dominican}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preaching
   n 1: an address of a religious nature (usually delivered during
      a church service) [syn: {sermon}, {discourse}, {preaching}]
   2: a moralistic rebuke; "your preaching is wasted on him" [syn:
     {sermon}, {preaching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top