ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanctimonious

S AE2 NG K T AH0 M OW1 N IY0 AH0 S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanctimonious-, *sanctimonious*, sanctimoniou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanctimonious[ADJ] แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, See also: แสร้งว่ามีศีลธรรม, ซึ่งมือถือสากปากถือศีล, Syn. self-righteous
sanctimoniously[ADV] ซึ่งเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
sanctimoniousness[N] การเสแสร้งว่ามีศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanctimonious(แซงคฺทะโม'เนียส) adj. แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,แสร้งทำเป็นถูกต้อง, See also: sanctimoniousness n., Syn. hypocritical,affected

English-Thai: Nontri Dictionary
sanctimonious(adj) แสดงให้เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sanctimonious (adj ) มือถือสากปากถือศีล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all so sanctimonious so judgmental.พวกเขาน่านับถือ ...ตัดสินง่าย Basic Instinct (1992)
You sanctimonious, fanatical prick.ไอ้คลั่งมือถือสาก ปากถึือศีล Heaven and Hell (2008)
Without that sanctimonious little prick, Godric, to save you I would just love to rip you open and wear your rib cage as a hat.ไม่มีไอ้เจ้าก็อดดริกคนดี คอยคุ้มกะลาหัวแกแล้ว ฉันพร้อมที่จะฉีกแกออก I Got a Right to Sing the Blues (2010)
You sound like a pious sanctimonious southern preacher!คุณพูดเหมือนคุณกำลังเทศนาสั่งสอนอย่างกับคนมีศีลธรรม Peter (2010)
Amy is judgmental, sanctimonious and frankly... just obnoxious.เอมี่ชอบดูถูกคนอื่น คิดว่าตัวเองถูกเสมอ พูดตรงๆเลยนะ น่ารำคาญ The Zazzy Substitution (2010)
Don't get sanctimonious.อย่ามาทำเป็นแม่พระหน่อยเลย Rough Trade (2010)
If I had to smile at that sanctimonious look on your mother's face any longer, I would have...ถ้าฉันต้องยิ้มใส่สีหน้าเสแสร้ง เป็นคนมีสีลธรรม ต่อหน้าแม่ของคุณอีก ฮันคง.. Everything Will Change (2010)
Stop being so sanctimonious! It doesn't suit you.หยุดทำตัวเป็นคนดีเลย มันไม่เหมาะกับนายหรอก True Genius (2012)
Oh, I'll tell you what you can do, you sanctimonious sack of shit.ฉันจะบอกแกถึงสิ่งที่แกทำได้ แกต้องให้ความชอบธรรม The Sun (2013)
After all those sanctimonious speeches about health care reform, the impeccable quality of our nation's public hospitals?หลังจากการพูดปราศัย ที่มีศีลธรรมเกี่ยวกับด้านการปฎิรูปสุขภาพ ที่มีคุณภาพของประเทศ เราเนี่ยนะ? Power of Persuasion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SANCTIMONIOUS    S AE2 NG K T AH0 M OW1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sanctimonious    (j) sˌæŋktɪmˈounɪəʴs (s a2 ng k t i m ou1 n i@ s)
sanctimoniously    (a) sˌæŋktɪmˈounɪəʴsliː (s a2 ng k t i m ou1 n i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道貌岸然[dào mào àn rán, ㄉㄠˋ ㄇㄠˋ ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] sanctimonious; dignified, #47,543 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏臭い[ほとけくさい, hotokekusai] (adj-i) otherwordly; sanctimonious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sanctimonious \Sanc`ti*mo"ni*ous\, a. [See {Sanctimony}.]
   1. Possessing sanctimony; holy; sacred; saintly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Making a show of sanctity; affecting saintliness;
    hypocritically devout or pious. "Like the sanctimonious
    pirate." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Sanc`ti*mo"ni*ous*ly}, adv. --
    {Sanc`ti*mo"ni*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanctimonious
   adj 1: excessively or hypocritically pious; "a sickening
       sanctimonious smile" [syn: {holier-than-thou},
       {pietistic}, {pietistical}, {pharisaic}, {pharisaical},
       {sanctimonious}, {self-righteous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top