ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pray

P R EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pray-, *pray*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, Syn. antitranspirant spray
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pray(vi) ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
pray(vt) ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
prayer(n) การสวดมนต์, See also: การอธิษฐาน, Syn. request, praise, petition
prayer(n) บทสวดมนต์, Syn. supplication, devotions, rogation
prayer(n) ผู้สวดมนต์, See also: ผู้ภาวนา, ผู้อ้อนวอน
pray to(phrv) สวดอ้อนวอนกับ
pray for(phrv) สวดขอ, See also: ภาวนา, สวดอ้อนวอน
prayerful(adj) ที่สวดมนต์เป็นประจำ, Syn. orthodox, pious, religious
prayerful(adj) ที่เคร่ง, See also: ที่จริงจัง
prayer book(n) หนังสือสวดมนต์, Syn. liturgy, mass book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pray(เพร) vt. สวดมนต์, อธิษฐาน, ขอร้อง, วิงวอน, ภาวนา, ขอได้โปรด., See also: prayingly adv.
prayer(แพร) n. การสวดมนต์, การอธิษฐาน, คำสวดมนต์, คำอธิษฐาน, การขอร้อง, การภาวนา, สิ่งที่อ้อนวอน, สิ่งที่ขอ, ผู้สวดมนต์, ผู้อธิษฐาน, ผู้วิงวอน
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์, สมุดทำวัตร
prayer shawln. =tallith (ดู)
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)
praying mantidn. =mantis (ดู)
praying mantisn. =mantis (ดู)
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ, น้ำกระเซ็น, ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย, เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt., vi.เป็นละอองน้ำ, กระเซ็นเป็นละอองน้ำ, ฉีด, พ่น, พรม, โปรย, กระเซ็น, ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower, mist, cloud, sprinkle

English-Thai: Nontri Dictionary
pray(vt) สวดมนตร์, อ้อนวอน, โปรด, ภาวนา, ขอร้อง, อธิษฐาน
prayer(n) การสวดมนตร์, คำอ้อนวอน, การภาวนา, การอธิษฐาน
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์
spray(n) ละอองน้ำ, เครื่องฉีดน้ำ, ยาฉีดต้นไม้, ช่อดอกไม้
spray(vt) สาด, พ่นน้ำ, ฉีด, พรม, โปรย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prayerการสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayer booksบทสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayers and devotionsบทสวดมนต์และการสวดมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง How I Won the War (1967)
Well, General, I only pray you know what you're doing.นายพล คุณไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
I mean, they pray to the damn thing.มันกราบไหว้หัวรบบ้านั่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
Then let us pray for the deliverance of our new sheriff.งั้นก็สวดมนต์ ขอนายอำเภอใหม่เถอะ Blazing Saddles (1974)
Touch him, pray for him.ให้พรลูกฉันด้วย จับเขา สวดมนต์ให้เขา Oh, God! (1977)
Pray for my baby.สวดมนต์ให้ลูกฉันด้วย Oh, God! (1977)
And when he does... he better pray the police get to him before we do.และเมื่อเขาทำ เขาภาวนาให้ตำรวจไปจับเขาก่อนที่พวกเราจะทำ The Blues Brothers (1980)
Pray to God, sahib.สวดมนต์สิ เจ้านาย Gandhi (1982)
Pray for the safety of our families for our countries, for our planet.อธิษฐานเพื่อความปลอดภัย ของครอบครัวของเรา สำหรับประเทศของเราสำหรับ โลกของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
They says we must pray to their evil god.พวกเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าชั่วร้ายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prayA prayer without faith.
prayHa-ha-ha, pray forgive me. Please don't worry yourself about that!
prayHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
prayHe prayed God to bless me.
prayHe prayed that God would bless me.
prayHe prayed that I might succeed.
prayHe prayed to God to help the poor girl.
prayHe prays several times a day.
prayIn the post-War period, up until 1975, Emperor Showa prayed at the Yasukuni Shrine a total of 8 times.
prayLet's pray to God, and He will answer our prayers.
prayLet us pray for a perfect, an eternal, peace.
prayMy prayers were answered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุโบสถ(n) pray in every fortnight, Thai Definition: เรียกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทุกๆ กึ่งเดือนว่า การทำอุโบสถ
ขอฝน(v) pray for rainfall, Example: ในประเพณีแห่นางแมวชาวบ้านจะขอฟ้าขอฝน ด้วยเหตุที่ฝนมาล่าช้ากว่าปกติ จึงต้องทำพิธีแห่นางแมว เพื่อให้ฝนเทลงมา
ภาวนา(v) pray, See also: wish, hope, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาให้สงครามยุติได้โดยเร็ว, Thai Definition: สำรวมใจตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
สวด(v) pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai Definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
อธิษฐาน(v) pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai Definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำภาวนา(n) blessing, See also: prayer, wish
พิษฐาน(v) pray, See also: make a wish, Syn. อธิษฐาน, Example: ผู้คนถือช่อดอกคูนไปพิษฐานในโบสถ์, Thai Definition: ขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สมปรารถนา
อาขยาน(n) praying, Syn. การสวด, Count Unit: บท
เสียงสวด(n) pray sound, Syn. เสียงสวดมนตร์, Example: พอสิ้นเสียงสวด ผู้เป็นพราหมณ์หยิบฝ้ายขาวมาผูกข้อมือ, Thai Definition: เสียงที่เป็นทำนองแบบพระสวดมนตร์
ทำวัตรเช้า(v) pray in the morning, Ant. ทำวัตรเย็น, Example: เช้าวันนั้นท่านไม่ลงทำวัตรเช้า ดังที่เคยปฏิบัติมาตลอด 45 พรรษา, Thai Definition: ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier
บนบาน[bonbān] (v) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge  FR: faire le voeu de
ฉีด[chīt] (v) EN: spray ; squirt  FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ช่อดอกไม้[chø døkmāi] (n, exp) EN: bouquet ; spray of flowers  FR: bouquet de fleurs [ m ]
ดีดีที[Dī.Dī.Thī.] (n) EN: DDT (for spraying)  FR: DDT [ m ]
เดินคาถา[doēnkhāthā] (v) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer  FR: réciter des litanies
ฝอย[føi] (n) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff  FR: particule [ f ] ; gouttelette [ f ]
ฝอย[føi] (v) EN: shower ; spray
จำศีล[jamsīn] (v) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts
เจริญ[jaroēn] (v) EN: recite a prayer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRAY P R EY1
PRAYS P R EY1 Z
PRAYED P R EY1 D
PRAYER P R EH1 R
PRAYER P R EY1 ER0
PRAYING P R EY1 IH0 NG
PRAYERS P R EY1 ER0 Z
PRAYERS P R EH1 R Z
PRAYTOR P R EY1 T ER0
PRAYERFUL P R EH1 R F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pray (v) prˈɛɪ (p r ei1)
prays (v) prˈɛɪz (p r ei1 z)
prayed (v) prˈɛɪd (p r ei1 d)
prayer (n) prˈɛəʳr (p r e@1 r)
prayers (n) prˈɛəʳz (p r e@1 z)
praying (v) prˈɛɪɪŋ (p r ei1 i ng)
prayer-mat (n) prˈɛəʳ-mæt (p r e@1 - m a t)
prayer-rug (n) prˈɛəʳ-rʌg (p r e@1 - r uh g)
prayer-book (n) prˈɛəʳ-buk (p r e@1 - b u k)
prayer-mats (n) prˈɛəʳ-mæts (p r e@1 - m a t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] prayer; pray; supplication, #22,759 [Add to Longdo]
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads, #29,502 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] praying mantis, #86,517 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祈り[おいのり, oinori] (n, vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k, vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[jaajaa] (adv, adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
アヴェマリア;アベマリア[avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat [Add to Longdo]
イナウ[inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pray \Pray\, v. i. [imp. & p. p. {Prayed}; p. pr. & vb. n.
   {Praying}.] [OE. preien, OF. preier, F. prier, L. precari,
   fr. prex, precis, a prayer, a request; akin to Skr. prach to
   ask, AS. frignan, fr[imac]nan, fricgan, G. fragen, Goth.
   fra['i]hnan. Cf. {Deprecate}, {Imprecate}, {Precarious}.]
   To make request with earnestness or zeal, as for something
   desired; to make entreaty or supplication; to offer prayer to
   a deity or divine being as a religious act; specifically, to
   address the Supreme Being with adoration, confession,
   supplication, and thanksgiving.
   [1913 Webster]
 
      And to his goddess pitously he preyde.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      When thou prayest, enter into thy closet, and when thou
      hast shut thy door, pray to thy Father which is in
      secret; and thy Father which seeth in secret shall
      reward thee openly.           --Matt. vi. 6.
   [1913 Webster]
 
   {I pray}, or (by ellipsis) {Pray}, I beg; I request; I
    entreat you; -- used in asking a question, making a
    request, introducing a petition, etc.; as, Pray, allow me
    to go.
    [1913 Webster]
 
       I pray, sir. why am I beaten?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To entreat; supplicate; beg; implore; invoke; beseech;
     petition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pray \Pray\, v. t.
   1. To address earnest request to; to supplicate; to entreat;
    to implore; to beseech.
    [1913 Webster]
 
       And as this earl was preyed, so did he. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We pray you . . . by ye reconciled to God. --2 Cor.
                          v. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To ask earnestly for; to seek to obtain by supplication;
    to entreat for.
    [1913 Webster]
 
       I know not how to pray your patience. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To effect or accomplish by praying; as, to pray a soul out
    of purgatory. --Milman.
    [1913 Webster]
 
   {To pray in aid}. (Law)
    (a) To call in as a helper one who has an interest in the
      cause. --Bacon.
    (b) A phrase often used to signify claiming the benefit of
      an argument. See under {Aid}. --Mozley & W.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pray \Pray\, n. & v.
   See {Pry}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pray
   v 1: address a deity, a prophet, a saint or an object of
      worship; say a prayer; "pray to the Lord"
   2: call upon in supplication; entreat; "I beg you to stop!"
     [syn: {beg}, {implore}, {pray}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top