Search result for

pray

(111 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pray-, *pray*
English-Thai: Longdo Dictionary
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, S. antitranspirant spray
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pray[VI] ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
pray[VT] ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
prayer[N] การสวดมนต์, See also: การอธิษฐาน, Syn. request, praise, petition
prayer[N] บทสวดมนต์, Syn. supplication, devotions, rogation
prayer[N] ผู้สวดมนต์, See also: ผู้ภาวนา, ผู้อ้อนวอน
pray to[PHRV] สวดอ้อนวอนกับ
pray for[PHRV] สวดขอ, See also: ภาวนา, สวดอ้อนวอน
prayerful[ADJ] ที่สวดมนต์เป็นประจำ, Syn. orthodox, pious, religious
prayerful[ADJ] ที่เคร่ง, See also: ที่จริงจัง
prayer book[N] หนังสือสวดมนต์, Syn. liturgy, mass book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pray(เพร) vt. สวดมนต์,อธิษฐาน,ขอร้อง,วิงวอน,ภาวนา,ขอได้โปรด., See also: prayingly adv.
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์,สมุดทำวัตร
prayer shawln. =tallith (ดู)
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)
praying mantidn. =mantis (ดู)
praying mantisn. =mantis (ดู)
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower,mist,cloud,sprinkle

English-Thai: Nontri Dictionary
pray(vt) สวดมนตร์,อ้อนวอน,โปรด,ภาวนา,ขอร้อง,อธิษฐาน
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์
spray(n) ละอองน้ำ,เครื่องฉีดน้ำ,ยาฉีดต้นไม้,ช่อดอกไม้
spray(vt) สาด,พ่นน้ำ,ฉีด,พรม,โปรย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prayerการสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayer booksบทสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayers and devotionsบทสวดมนต์และการสวดมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right now we must pray for our fellow pilgrims on the surface of the planet whose lives may be in danger.ตอนนี้เราจะต้องภาวนา ให้ผู้แสวงบุญของเรา ที่อยู่บนดาว ที่ชีวิตของเขาอยู่ในอันตราย Dead Space: Downfall (2008)
How do I pray?จะภาวนายังไง Birthmarks (2008)
# I'll pray for you You know I will ## I'll pray for you You know I will # Pilot (2008)
# I'll pray for you You know I will ## I'll pray for you You know I will # Pilot (2008)
Maybe we should say a little prayer.บางทีเราควรจะสวดมนต์กันสักหน่อย Pilot (2008)
Everyone's here to pray for school success?พวกเธอมาขอให้สอบผ่านเหรอ? Akai ito (2008)
So I can prayไปเพื่อสวดมนต์ Portrait of a Beauty (2008)
I'll pray that we live together happily, painting pictures and making mirrorsข้าขอพรให้เรา ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ให้เจ้าได้เขียนภาพ ส่วนข้าก็ทำกระจกเงาไป Portrait of a Beauty (2008)
Is she still praying?นางไปสวดมนต์อยู่ล่ะมั้ง Portrait of a Beauty (2008)
She spends all her life prayingนางอุทิศทั้งชีวิตเพื่อการภาวนา Portrait of a Beauty (2008)
I prayed...ข้าภาวนา... Portrait of a Beauty (2008)
Let's pray.ร่วมกันสวดอธิษฐาณ Babylon A.D. (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
praySay your prayers before you eat.
prayHe prayed God to bless me.
prayMy prayers were answered.
prayYour team doesn't have a prayer to win the championship game.
prayNothing has resulted from her prayer.
prayShe went down on her knees to pray.
prayShe used to pray before going to bed.
prayLet us pray for a perfect, an eternal, peace.
prayYour prayer will be answered.
prayHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
prayThey knelt down and prayed that the war would end soon.
prayThe Emperor prayed for the souls of the deceased.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุโบสถ[N] pray in every fortnight, Thai definition: เรียกการแสดงพระปาติโมกข์ของพระสงฆ์ทุกๆ กึ่งเดือนว่า การทำอุโบสถ
ขอฝน[V] pray for rainfall, Example: ในประเพณีแห่นางแมวชาวบ้านจะขอฟ้าขอฝน ด้วยเหตุที่ฝนมาล่าช้ากว่าปกติ จึงต้องทำพิธีแห่นางแมว เพื่อให้ฝนเทลงมา
ภาวนา[V] pray, See also: wish, hope, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาให้สงครามยุติได้โดยเร็ว, Thai definition: สำรวมใจตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
อธิษฐาน[V] pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำภาวนา[N] blessing, See also: prayer, wish
พิษฐาน[V] pray, See also: make a wish, Syn. อธิษฐาน, Example: ผู้คนถือช่อดอกคูนไปพิษฐานในโบสถ์, Thai definition: ขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สมปรารถนา
อาขยาน[N] praying, Syn. การสวด, Count unit: บท
เสียงสวด[N] pray sound, Syn. เสียงสวดมนตร์, Example: พอสิ้นเสียงสวด ผู้เป็นพราหมณ์หยิบฝ้ายขาวมาผูกข้อมือ, Thai definition: เสียงที่เป็นทำนองแบบพระสวดมนตร์
ทำวัตรเช้า[V] pray in the morning, Ant. ทำวัตรเย็น, Example: เช้าวันนั้นท่านไม่ลงทำวัตรเช้า ดังที่เคยปฏิบัติมาตลอด 45 พรรษา, Thai definition: ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge   FR: faire le voeu de
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt   FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers   FR: bouquet de fleurs [m]
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray   
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts   
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAY    P R EY1
PRAYS    P R EY1 Z
PRAYED    P R EY1 D
PRAYER    P R EH1 R
PRAYER    P R EY1 ER0
PRAYING    P R EY1 IH0 NG
PRAYERS    P R EY1 ER0 Z
PRAYERS    P R EH1 R Z
PRAYTOR    P R EY1 T ER0
PRAYERFUL    P R EH1 R F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pray    (v) (p r ei1)
prays    (v) (p r ei1 z)
prayed    (v) (p r ei1 d)
prayer    (n) (p r e@1 r)
prayers    (n) (p r e@1 z)
praying    (v) (p r ei1 i ng)
prayer-mat    (n) - (p r e@1 - m a t)
prayer-rug    (n) - (p r e@1 - r uh g)
prayer-book    (n) - (p r e@1 - b u k)
prayer-mats    (n) - (p r e@1 - m a t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] prayer; pray; supplication, #22,759 [Add to Longdo]
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads, #29,502 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] praying mantis, #86,517 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
アヴェマリア;アベマリア[, avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat [Add to Longdo]
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pray \Pray\, v. i. [imp. & p. p. {Prayed}; p. pr. & vb. n.
   {Praying}.] [OE. preien, OF. preier, F. prier, L. precari,
   fr. prex, precis, a prayer, a request; akin to Skr. prach to
   ask, AS. frignan, fr[imac]nan, fricgan, G. fragen, Goth.
   fra['i]hnan. Cf. {Deprecate}, {Imprecate}, {Precarious}.]
   To make request with earnestness or zeal, as for something
   desired; to make entreaty or supplication; to offer prayer to
   a deity or divine being as a religious act; specifically, to
   address the Supreme Being with adoration, confession,
   supplication, and thanksgiving.
   [1913 Webster]
 
      And to his goddess pitously he preyde.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      When thou prayest, enter into thy closet, and when thou
      hast shut thy door, pray to thy Father which is in
      secret; and thy Father which seeth in secret shall
      reward thee openly.           --Matt. vi. 6.
   [1913 Webster]
 
   {I pray}, or (by ellipsis) {Pray}, I beg; I request; I
    entreat you; -- used in asking a question, making a
    request, introducing a petition, etc.; as, Pray, allow me
    to go.
    [1913 Webster]
 
       I pray, sir. why am I beaten?     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To entreat; supplicate; beg; implore; invoke; beseech;
     petition.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pray \Pray\, v. t.
   1. To address earnest request to; to supplicate; to entreat;
    to implore; to beseech.
    [1913 Webster]
 
       And as this earl was preyed, so did he. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       We pray you . . . by ye reconciled to God. --2 Cor.
                          v. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To ask earnestly for; to seek to obtain by supplication;
    to entreat for.
    [1913 Webster]
 
       I know not how to pray your patience. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To effect or accomplish by praying; as, to pray a soul out
    of purgatory. --Milman.
    [1913 Webster]
 
   {To pray in aid}. (Law)
    (a) To call in as a helper one who has an interest in the
      cause. --Bacon.
    (b) A phrase often used to signify claiming the benefit of
      an argument. See under {Aid}. --Mozley & W.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pray \Pray\, n. & v.
   See {Pry}. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pray
   v 1: address a deity, a prophet, a saint or an object of
      worship; say a prayer; "pray to the Lord"
   2: call upon in supplication; entreat; "I beg you to stop!"
     [syn: {beg}, {implore}, {pray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top