ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoggish

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoggish-, *hoggish*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoggish(ฮอก'กิช) adj. คล้ายหมู,เห็นแก่ตัว,ตะกละ. -hoggishly adv -hoggishness n., Syn. selfish

English-Thai: Nontri Dictionary
hoggish(adj) เหมือนหมู,สกปรก,เห็นแก่ตัว,ตะกละ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoggish    (j) hˈɒgɪʃ (h o1 g i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoggish \Hog"gish\, a.
   Swinish; gluttonous; filthy; selfish. -- {Hog"gish*ly}, adv.
   -- {Hog"gish*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Is not a hoggish life the height of some men's wishes?
                          --Shaftesbury.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoggish
   adj 1: resembling swine; coarsely gluttonous or greedy; "piggish
       table manners"; "the piggy fat-cheeked little boy and his
       porcine pot-bellied father"; "swinish slavering over
       food" [syn: {hoggish}, {piggish}, {piggy}, {porcine},
       {swinish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top