ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pigsty

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pigsty-, *pigsty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pigsty[N] เล้าหมู, See also: คอกหมู, Syn. pigpen, sty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pigsty(พิก'สไท) n. เล้าหมู,คอกหมู,สถานที่สกปรก

English-Thai: Nontri Dictionary
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How the hell did you get out of that pigsty?นายหนีออกจากคอกหมูนั่น ได้ยังไง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That place is worse than a pigsty. As a doctor, I absolutely object!เป็นสถานที่อัปรีย์ ในฐานะแพทย์ ฉันต้องขอค้าน! Vampire Hunter D (1985)
You can't get up in the morning, you're tired all day, you're moody, and your room's like a pigsty,ลูกตื่นสาย เหนื่อยทั้งวัน แล้วก็หงุดหงิดตลอดเวลา ห้องก็รกอย่างกับคอกหมู The Cement Garden (1993)
This place is a pigsty.ที่นี่รกอย่างกับเล้าหมู The Cement Garden (1993)
Of course I have. Don't think I've always lived in Theo's pigsty.อย่าคิดว่าฉันจะอยู่แต่ ในเล้าหมูของธีโอนะ The Dreamers (2003)
- and this place is a pigsty.- แล้วที่นี่มันคอกหมูชัดๆ Chuck Versus the Sensei (2008)
This place is a goddamn pigsty.ที่นี่สกปรกฉิบหายยังกับคอกหมู Pilot (2008)
I gotta cook dinner, my apartment's a pigsty, gotta pick up Hannah, take a shower...ทั้งทำอาหารค่ำ ทำความสะอาดอพาร์ทเม้นท์ ไปรับแฮนน่าห์ อาบน้ำแต่งตัว... Chuck Versus the Fake Name (2010)
Maybe in this pigsty, there's some clues about where she could have gone.บางทีในห้องรกๆนี่, อาจจะมีเบาะแส ว่าเธอหายไปไหน The Great Unknown (2013)
I don't want your father to think I'm keeping you in a pigsty.เดี๋ยวพ่อแกจะคิดว่าบ้านฉันเป็นเล่าหมู A Monster Calls (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pigstyThis room looks like a pigsty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอกหมู[n.] (khøk mū) EN: pigsty ; pigpen (Am.)   FR: porcherie [m]
เล้าหมู[n. exp.] (lao mū) EN: pigsty ; pig pen   FR: porcherie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pigsty    (n) pˈɪgstaɪ (p i1 g s t ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] pigsty; rest-room, #211,751 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saustall {m} [übtr.] | Sauställe {pl}pigsty | pigsties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豚舎[とんしゃ, tonsha] (n) pigpen; pigsty [Add to Longdo]
豚小屋[ぶたごや, butagoya] (n) pigsty [Add to Longdo]
陋屋[ろうおく, rouoku] (n) cramped home; one's humble abode; hovel; pigsty; cottage; squalid hut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Pigsty \Pig"sty`\, n.; pl. {Pigsties}.
     A pigpen.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pigsty
      n 1: a pen for swine [syn: {sty}, {pigsty}, {pigpen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top