ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piggish

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piggish-, *piggish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piggish[ADJ] คล้ายหมู, See also: เหมือนหมู, ตะกละ, สกปรก, Syn. dirty, ravenous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piggish(พิก'กิช) adj. คล้ายหมู,เหมือนหมู,จะกละ,สกปรก., See also: piggishness n., Syn. greedy,filthy

English-Thai: Nontri Dictionary
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piggish    (j) pˈɪgɪʃ (p i1 g i sh)
piggishly    (a) pˈɪgɪʃliː (p i1 g i sh l ii)
piggishness    (n) pˈɪgɪʃnəs (p i1 g i sh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piggish \Pig"gish\, a.
   Relating to, or like, a pig; greedy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piggish
   adj 1: resembling swine; coarsely gluttonous or greedy; "piggish
       table manners"; "the piggy fat-cheeked little boy and his
       porcine pot-bellied father"; "swinish slavering over
       food" [syn: {hoggish}, {piggish}, {piggy}, {porcine},
       {swinish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top