ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hog

HH AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hog-, *hog*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
orthogonal(adj) ตั้งฉากกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hog(n) แกะอายุหนึ่งปีที่ยังไม่เคยโกนขน, Syn. hogget
hog(vt) โก่งหลัง
hog(n) คนที่เห็นแก่ตัว, See also: คนที่ละโมบโลภมาก
hog(n) พาหนะคันใหญ่สง่างาม (คำสแลง)
hog(n) หมูตอน
hog(vt) เอาอย่างละโมบ, See also: เอามากเกินไป
hog cadillac(sl) รถยนต์คันใหญ่, Syn. hog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hog(ฮอก) n. หมู, หมูตอน, คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt., vi.โก่งหลัง, เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hog-wildadj. ตื่นเต้นเอะอะ, เตลิดเปิดโปง, คลัง
hogbackn. หลังโก่ง, การโก่งหลัง
hoggish(ฮอก'กิช) adj. คล้ายหมู, เห็นแก่ตัว, ตะกละ. -hoggishly adv -hoggishness n., Syn. selfish
hogtie(ฮอก'ไท) vt. มัด (สัตว์ทั้ง4ขาเข้าด้วยกัน) , ขัดขวาง
hogwashn. อาหารหมู, ของที่ไร้ค่า, การพูด, การเขียนหรืออื่น ๆ ที่ไม่มีความหมาย
dichogamy(ไดคอก'กะมี) n. ภาวะที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสุกในเวลาต่างกัน, See also: dichotomous adj.
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น
lithograph(ลิธ'ธะกราฟ) n. สิ่งพิมพ์หิน, สิ่งพิมพ์เรียบ, สิ่งพิมพ์ด้วยวิธีการ ดู lithography ประกอบ
lithography(ลิธธอก'กระฟี) n. ศิลปะหรือขบวนการพิมพ์พบแผ่นหินหรือวัตถุอื่นที่เรียบ., See also: lithographical adj. ดู lithography

English-Thai: Nontri Dictionary
hog(n) หมูตอน, คนตะกละ, คนเห็นแก่ตัว, คนสกปรก
hoggish(adj) เหมือนหมู, สกปรก, เห็นแก่ตัว, ตะกละ
hogshead(n) โอ่งใหญ่, ถังขนาดใหญ่
hedgehog(n) เม่น
lithograph(n) รูปพิมพ์หิน, สิ่งพิมพ์เรียบ
lithograph(vt) พิมพ์หิน
mahogany(n) ต้นมะฮอกกานี
orthography(n) การสะกดคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hogbackเขาหนอกวัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hog choleraอหิวาตกโรคในสุกร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hog deer(n) เนื้อทราย
hogan(n) บ้านหรือที่อยู่ของชาวพื้นเมืองอเมริกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Over near the hog trough.- ฉันเจอแถวเล้าฉันน่ะ Return to Oz (1985)
- Hog trough?- เล้าน่ะหรือ? Return to Oz (1985)
We're gonna get a lot of money from this, but it ain't gonna be the kind of money... that we can live like hogs in the fathouse forever.เราจะได้รับเงินเป็นจำนวนมากจากการนี​​้ แต่มันก็ไม่ได้จะเป็นชนิดของเงิน ... ว่าเราสามารถใช้ชีวิตเหมือนหมูใน fathouse ตลอดไป Pulp Fiction (1994)
But don't let me hog them all up.แต่ฉันไม่อยากกินคนเดียวหมด. Ice Age (2002)
Shaun. Hog lumps.ชอว์น หมูแผ่น Shaun of the Dead (2004)
- David! - We got Twiglets. Oh, look, hog lumps.คุณก็เท่ากับเสียไปทั้งชีวิตนั่นแหละ Shaun of the Dead (2004)
Remember when we saw those lions fighting over the wart hog carcass?จำตอนที่เราเห็นฝูงสิงโตต่อสู้กันเพื่อชิงหมูป่าได้ไหม? Mean Girls (2004)
Am I one to hog your land?ฉันเป็นคนจะอมที่ดิดของแกงั้นหรือ The City of Violence (2006)
Strike, tell me status of Hog right now.โจมตี, แจ้งสถานะของฮอกด้วย Transformers (2007)
- Okay, send the Hogs over to Kill Box One Alpha.-รับทราบ จะส่งฮอกส์ไป เปลี่ยน Transformers (2007)
Switch the Hogs to Kill Box One Alpha, 300 feet danger close.เปลี่ยนไปใช้ฮอกส์จัดการ ระยะอันตราย 300ฟุต Transformers (2007)
Hog One-One Dark Star status.ฮอก 1-สถานะ วัน ดาร์ค สตาร์ Transformers (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hogEven the finest fete becomes mere hogs swill.
hogIf I win the lottery, I'll be able to live high on the hog.
hogI used to get yelled at for hogging the phone.
hogThey lived high on the hog for so long, and now they can't adjust to a simple life without luxuries.
hogThey're eating high on the hog.
hogWith the money Mr Johnson had saved, he would be able to live high on the hog when he retired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระสมัย[akkhara samai] (n, exp) EN: orthography rule
อักขรวิธี[akkharawithī] (n) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography
ใบมะกอก[bai makøk] (n, exp) EN: hog plum leaves
ช่างพิมพ์หิน[chang phim hin] (n, exp) EN: lithographe [ m ]
หัวหมู[hūamū] (n) EN: pig's head ; boar's head ; hog's head
กระทิง[krathing] (n) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel
เลือดหมู[leūat mū] (n, exp) EN: curdled blood of hogs ; curdled blood of fowls  FR: sang de porc caillé [ m ] ; sang de volaille caillé [ m ]
มะฮอกกานี[mahǿkkānī] (n) EN: mahogany  FR: acajou [ m ]
ไม้มะฮอกกานี[māi mahǿkkānī] (n, exp) EN: mahogany  FR: acajou [ m ]
มะกอก[makøk] (n) EN: Hog Plum ; olive  FR: olive [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOG HH AA1 G
HOGS HH AA1 G Z
HOGG HH AA1 G
HOGE HH OW1 JH
HOGLE HH OW1 G AH0 L
HOGGE HH AA1 G
HOGEN HH AA1 G AH0 N
HOGER HH OW1 G ER0
HOGAN HH OW1 G AH0 N
HOGAN HH OW1 G AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hog (v) hˈɒg (h o1 g)
hogs (v) hˈɒgz (h o1 g z)
hogged (v) hˈɒgd (h o1 g d)
hogging (v) hˈɒgɪŋ (h o1 g i ng)
hoggish (j) hˈɒgɪʃ (h o1 g i sh)
hogwash (n) hˈɒgwɒʃ (h o1 g w o sh)
Hogmanay (n) hˈɒgmənɛɪ (h o1 g m @ n ei)
hogshead (n) hˈɒgzhɛd (h o1 g z h e d)
Hogmanays (n) hˈɒgmənɛɪz (h o1 g m @ n ei z)
hogsheads (n) hˈɒgzhɛdz (h o1 g z h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, / ] hog; pig; swine, #1,765 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] hog; swine, #50,561 [Add to Longdo]
霍格沃茨[Huò gé wò cí, ㄏㄨㄛˋ ㄍㄜˊ ㄨㄛˋ ㄘˊ, ] Hogwarts (wizards' college in Harry Potter), #128,566 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
補語[ほご, hogo] TH: หเป็นคำเฉพาะทางไวยากรณ์ใช้เรียกหน่วยเติมเต็ม  EN: (grammar)complement

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwein { n } | Schweine { pl }hog [ Am. ] | hogs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
hoge[ほげ, hoge] (n) { comp } foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[gushogusho ; guchogucho] (n, adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) [Add to Longdo]
と金[ときん, tokin] (n) promoted pawn (shogi) [Add to Longdo]
ばらつき[baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
みずほ銀行[みずほぎんこう, mizuhoginkou] (n) Mizuho Bank [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ機密保護[データきみつせいほご, de-ta kimitsuseihogo] data security [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection [Add to Longdo]
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection [Add to Longdo]
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection [Add to Longdo]
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] page write protect [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保護[ほご, hogo] Schutz, Erhaltung [Add to Longdo]
捕鯨[ほげい, hogei] Walfang [Add to Longdo]
捕鯨船[ほげいせん, hogeisen] Walfangboot [Add to Longdo]
朗らか[ほがらか, hogaraka] -heiter, -klar, -hell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hog \Hog\ (h[o^]g), n. [Prob. akin to E. hack to cut, and
   meaning orig., a castrated boar; cf. also W. hwch swine, sow,
   Armor. houc'h, hoc'h. Cf. {Haggis}, {Hogget}, and
   {Hoggerel}.]
   1. (Zool.) A quadruped of the genus {Sus}, and allied genera
    of {Suid[ae]}; esp., the domesticated varieties of {Sus
    scrofa}, kept for their fat and meat, called,
    respectively, {lard} and {pork}; swine; porker;
    specifically, a castrated boar; a barrow.
    [1913 Webster]
 
   Note: The domestic hogs of Siam, China, and parts of Southern
      Europe, are thought to have been derived from {Sus
      Indicus}.
      [1913 Webster]
 
   2. A mean, filthy, or gluttonous fellow. [Low.]
    [1913 Webster]
 
   3. A young sheep that has not been shorn. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) A rough, flat scrubbing broom for scrubbing a
    ship's bottom under water. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paper Manuf.) A device for mixing and stirring the pulp
    of which paper is made.
    [1913 Webster]
 
   {Bush hog}, {Ground hog}, etc.. See under {Bush}, {Ground},
    etc.
 
   {Hog caterpillar} (Zool.), the larva of the green grapevine
    sphinx; -- so called because the head and first three
    segments are much smaller than those behind them, so as to
    make a resemblance to a hog's snout. See {Hawk moth}.
 
   {Hog cholera}, an epidemic contagious fever of swine,
    attended by liquid, fetid, diarrhea, and by the appearance
    on the skin and mucous membrane of spots and patches of a
    scarlet, purple, or black color. It is fatal in from one
    to six days, or ends in a slow, uncertain recovery. --Law
    (Farmer's Veter. Adviser.)
 
   {Hog deer} (Zool.), the axis deer.
 
   {Hog gum} (Bot.), West Indian tree ({Symphonia globulifera}),
    yielding an aromatic gum.
 
   {Hog of wool}, the trade name for the fleece or wool of sheep
    of the second year.
 
   {Hog peanut} (Bot.), a kind of earth pea.
 
   {Hog plum} (Bot.), a tropical tree, of the genus {Spondias}
    ({Spondias lutea}), with fruit somewhat resembling plums,
    but chiefly eaten by hogs. It is found in the West Indies.
    
 
   {Hog's bean} (Bot.), the plant henbane.
 
   {Hog's bread}.(Bot.) See {Sow bread}.
 
   {Hog's fennel}. (Bot.) See under {Fennel}.
 
   {Mexican hog} (Zool.), the peccary.
 
   {Water hog}. (Zool.) See {Capybara}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hog \Hog\, v. t. [imp. & p. p. {Hogged}; p. pr. & vb. n.
   {Hogging}.]
   1. To cut short like bristles; as, to hog the mane of a
    horse. --Smart.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To scrub with a hog, or scrubbing broom.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hog \Hog\, v. i. (Naut.)
   To become bent upward in the middle, like a hog's back; --
   said of a ship broken or strained so as to have this form.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hog
   n 1: a person regarded as greedy and pig-like [syn: {hog},
      {pig}]
   2: a sheep up to the age of one year; one yet to be sheared
     [syn: {hog}, {hogget}, {hogg}]
   3: domestic swine [syn: {hog}, {pig}, {grunter}, {squealer},
     {Sus scrofa}]
   v 1: take greedily; take more than one's share

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hog
  n.,vt.
 
   1. Favored term to describe programs or hardware that seem to eat far more
   than their share of a system's resources, esp. those which noticeably
   degrade interactive response. Not used of programs that are simply
   extremely large or complex or that are merely painfully slow themselves.
   More often than not encountered in qualified forms, e.g., memory hog, core
   hog, hog the processor, hog the disk. ?A controller that never gives up the
   I/O bus gets killed after the bus-hog timer expires.?
 
   2. Also said of people who use more than their fair share of resources
   (particularly disk, where it seems that 10% of the people use 90% of the
   disk, no matter how big the disk is or how many people use it). Of course,
   once disk hogs fill up one filesystem, they typically find some other new
   one to infect, claiming to the sysadmin that they have an important new
   project to complete.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top