ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pigheaded

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pigheaded-, *pigheaded*, pighead, pigheade
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pigheaded[ADJ] ดื้อ, See also: ดื้อด้าน, ดื้อดึง, หัวแข็ง, ดื้อรั้น, Syn. bullheaded, mulish, stubborn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's so pigheaded and his relationships are a mess...เขาหัวดื้อจะตาย อัธยาศัยก็ไม่ดี Romance of Their Own (2004)
Only because someone was being pigheaded and couldn't wait.นั่นก็เพราะว่ามีบางคนดื้อ ไม่ยอมรอนั่นแหละ Leap Year (2010)
I know that Dwarves can be obstinate ... and pigheaded and ... difficult.และปากแข็งมาก ยากที่น่าสงสัยและลิขสิทธิ์ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickkopf {m} | Dickköpfe {pl}pigheaded | pigheaded people [Add to Longdo]
Querkopf {m}pigheaded fellow [Add to Longdo]
stur; dickköpfig {adj} | sturer | am sturstenpigheaded | more pigheaded | most pigheaded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
業突張り;強突張り[ごうつくばり, goutsukubari] (adj-na,n) (1) stubbornness; pigheaded person; (2) miser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pig-headed \Pig"-head`ed\, a.
   Having a head like a pig; hence, figuratively: stupidity
   obstinate; perverse; stubborn. --B. Jonson. --
   {Pig"-head`ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pigheaded
   adj 1: obstinate and stupid [syn: {bullheaded}, {bullet-headed},
       {pigheaded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top