Search result for

-phase-

(57 entries)
(0.1044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: phase, *phase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phase[N] ขั้นตอน, See also: ช่วง, ระยะ, Syn. age, era, moment
phase[N] ระยะของโรค, Syn. stage, step
phase[N] ลักษณะของดวงจันทร์หรือดวงดาวที่ปรากฎในช่วงเวลาต่างๆ กัน
phase[N] มุมมอง, See also: แง่มุม, แง่, Syn. aspect, point of view, side
phase[VT] ทำให้เป็นขั้นตอน, See also: จัดให้เป็นระยะ, ขยายเป็นช่วงๆ, ทำให้เป็นไปตามแผน
phase[VT] ทำให้เข้ากัน, See also: ทำให้ประสานกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phase(เฟสฺ) n. ระยะ,ระยะโรค,ขั้น,ตอน,แง่,ช่วง,ด้าน,หน้า,รูปแบบ,รูป,ลำดับ. vt. ทำให้เป็นขั้นตอน,ทำให้ประสานกัน,ทำให้ดำเนินการไปตามแผน. -Phr. (phase in ค่อย ๆ ใช้สอยตามลำดับ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phase๑. วัฏภาค๒. ระยะ(เวลา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phaseเฟส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
phase๑. วัฏภาค, ขั้น๒. เฟส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Phaseสถานะ [พลังงาน]
phaseวัฏภาค, เฟส, เป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งขณะหนึ่งของสิ่งที่เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นรอบ  เช่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phaseวัฏภาค, เฟส, ส่วนที่เป็นเนื้อเดียวกันในระบบหนึ่ง และมีขอบเขตแน่นอนแยกจากส่วนอื่น ๆ ของระบบนั้น  เช่น ในภาชนะปิดที่บรรจุน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ ระบบนี้จะมี 3 วัฏภาค คือ วัฏภาคของแข็ง ได้แก่ น้ำแข็ง วัฏภาคของเหลว ได้แก่ น้ำ และวัฏภาคของแก๊ส ได้แก่ ไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Phase one indicated some risk of nausea,ทางหนึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะเกิด nausea Adverse Events (2008)
Phase three trials are showing real resultsการทดลองสามครั้ง แสดงผลที่เป็นจริง Last Resort (2008)
"Exhausted degreasing baths with solvents, no liquid phase."งั้น 4-11 Gomorrah (2008)
In phase two, the effect will take longer,ในแผนระยะที่ 2 กว่าจะได้ผลใช้เวลานานกว่า The Price (2008)
in the phase of the worst simultaneous attacks ever around the globe.เมื่อทั่วโลก ต้องเผชิญวิกฤติการจู่โจม พร้อมกันครั้งใหญ่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We must disrupt him at the first phase. Can't allow Lomu to get the ball in space.เราต้องเข้าไปขัดขวางโลมูเอาไว้ในเฟสแรก อย่าให้เค้าได้บอลแล้วมีทางเปิดโล่งเด็ดขาด! Invictus (2009)
Madam President, command and control is reporting that a phased array radar system is active inside the Starkwood compound.ท่านประธานาธิบดี, ศูนย์ควบคุมและบัญชาการรายงานว่า เรากำลังเข้าไปอยู่ในระยะตรวจจับจากสัญญาณเราด้า ที่ทำงานจากข้างในสต๊าควูด Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Claire Maddox will try to get it thrown out of court, but... if we can get to the discovery phase, we can find out what Kendrick is hiding.แคลร์ แมดด๊อกซ์ คงพยายามโยนมันออกนอกศาล แต่ถ้าเราเอามันเข้าช่องดิสคอฟเวอรี่ เราจะพบสิ่งที่เคนดริกปิดบังอยู่ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Dude, I was 13. It was a phase.มันก็แค่ ทำให้ฉันรู้สึกหงุดหงิด Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
M-My daughter's going through a doctor phase.ลูกสาวฉันแกกำลังเห่อเล่นเป็นหมอ The Monster at the End of This Book (2009)
You see him phase on the fly?เห็นตอนเค้าแปลร่างมั้ย? The Twilight Saga: New Moon (2009)
entered its final phase.ก็เริ่มจุดจบของแผนการครั้งนี้แล้ว A Spark. To Pierce the Dark. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phaseCancer can be cured easily if it is found in its first phase.
phaseNormal sleep is made up of two phases.
phaseThe first phase of construction has been completed.
phaseThe negotiation has entered upon a new phase.
phaseThe negotiation has entered upon a serious phase.
phaseThe negotiations stepped into a crucial phase.
phaseWe are entering a new phase in the war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะ[N] phase, See also: space, Example: เรายืนห่างกันในระยะ 3 เมตร, Thai definition: ช่วงสั้นยาว

CMU English Pronouncing Dictionary
PHASE    F EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phase    (v) (f ei1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschnittsteuerung {f}phase angle control [Add to Longdo]
Phase {f} | in Phasen | flüssige Phase {f} | mobile Phase {f}phase | phased | liquid phase | mobile phase [Add to Longdo]
Phasengrenze {f}phase boundary; phase limit [Add to Longdo]
Phasenanschnittsteuerung {f}phase angle control [Add to Longdo]
Phasenabgleich {m}; Frequenzabgleich {m} [electr.]adjustment [Add to Longdo]
Phasenausfallrelais {n} [techn.]phase failure relay [Add to Longdo]
Phasendiagramm {n}phase diagram [Add to Longdo]
Phasenfrequenzgang {m}phase response [Add to Longdo]
Phasengrenze {f}interphase [Add to Longdo]
Phasenshiftverfahren {n}phase shift process [Add to Longdo]
Phasenverschiebung {f}phase displacement; displacement of phase; phase lag; phase shift [Add to Longdo]
Phasenverschiebung {f}phase angle [Add to Longdo]
Richtungstaktschrift {f}phase encoding (PE) [Add to Longdo]
phasenfreinonreactive [Add to Longdo]
phasenmoduliertphase-modulated [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェーズ[ふぇーず, fe-zu] phase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phase \Phase\ (f[=a]z), n.; pl. {Phases} (f[=a]z"[e^]z). [NL.
   phasis, Gr. fa`sis, fr. fai`nein to make to appear: cf. F.
   phase. See {Phenomenon}, {Phantom}, and {Emphasis}.]
   1. That which is exhibited to the eye; the appearance which
    anything manifests, especially any one among different and
    varying appearances of the same object.
    [1913 Webster]
 
   2. Any appearance or aspect of an object of mental
    apprehension or view; as, the problem has many phases.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A particular appearance or state in a regularly
    recurring cycle of changes with respect to quantity of
    illumination or form of enlightened disk; as, the phases
    of the moon or planets. See Illust. under {Moon}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Any one point or portion in a recurring series
    of changes, as in the changes of motion of one of the
    particles constituting a wave or vibration; one portion of
    a series of such changes, in distinction from a contrasted
    portion, as the portion on one side of a position of
    equilibrium, in contrast with that on the opposite side.
    [1913 Webster]
 
   5. (Phys. Chem.) A homogenous, physically distinct portion of
    matter in a system not homogeneous; as, the three phases,
    ice, water, and aqueous vapor; in a mixture of gasoline
    and water, the gasoline will settle as the upper phase. A
    phase may be either a single chemical substance or a
    mixture, as of gases.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Zool.) In certain birds and mammals, one of two or more
    color variations characteristic of the species, but
    independent of the ordinary seasonal and sexual
    differences, and often also of age. Some of the herons
    which appear in white and colored phases, and certain
    squirrels which are sometimes uniformly blackish instead
    of the usual coloration, furnish examples. Color phases
    occur also in other animals, notably in butterflies.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. (Physics) the relation at any instant of any cyclically
    varying physical quantity, such as voltage in an A.C.
    circuit, an electromagnetic wave, a sound wave, or a
    rotating object, to its initial value as expressed as a
    fractional part of the complete cycle. It is usually
    expressed in angular measure, the complete cycle being
    360[deg]. Such periodic variations are generally well
    represented by sine curves; and phase relations are shown
    by the relative positions of the crests and hollows of
    such curves. Magnitudes which have the same phase are said
    to be in phase.
 
   Note: The concept of phase is also applied generally to any
      periodically varying phenomenon, as the cycle of
      daylight. One person who sleeps during the day and
      another who sleeps at night may be said to be out of
      phase with each other.
      [PJC]
 
   8. Specifically: (Elec.) The relation at any instant of a
    periodically varying electric magnitude, as electro-motive
    force, a current, etc., to its initial value as expressed
    in factorial parts of the complete cycle. It is usually
    expressed in angular measure, the cycle being four right
    angles, or 360[deg].
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phase \Phase\ (f[=a]z), v. t. [Cf. {Feeze}.]
   To disturb the composure of; to disconcert; to nonplus; -- an
   older spelling, now replaced by {faze}. [Colloq., Archaic]
 
   Syn: faze. [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phase
   n 1: any distinct time period in a sequence of events; "we are
      in a transitional stage in which many former ideas must be
      revised or rejected" [syn: {phase}, {stage}]
   2: (physical chemistry) a distinct state of matter in a system;
     matter that is identical in chemical composition and physical
     state and separated from other material by the phase
     boundary; "the reaction occurs in the liquid phase of the
     system" [syn: {phase}, {form}]
   3: a particular point in the time of a cycle; measured from some
     arbitrary zero and expressed as an angle [syn: {phase},
     {phase angle}]
   4: (astronomy) the particular appearance of a body's state of
     illumination (especially one of the recurring shapes of the
     part of Earth's moon that is illuminated by the sun); "the
     full phase of the moon"
   v 1: arrange in phases or stages; "phase a withdrawal"
   2: adjust so as to be in a synchronized condition; "he phased
     the intake with the output of the machine"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 phase
 
 
   1. n. The offset of one's waking-sleeping schedule with respect to the
   standard 24-hour cycle; a useful concept among people who often work at
   night and/or according to no fixed schedule. It is not uncommon to change
   one's phase by as much as 6 hours per day on a regular basis. ?What's your
   phase?? ?I've been getting in about 8PM lately, but I'm going to {wrap
   around} to the day schedule by Friday.? A person who is roughly 12 hours
   out of phase is sometimes said to be in night mode. (The term day mode is
   also (but less frequently) used, meaning you're working 9 to 5 (or, more
   likely, 10 to 6).) The act of altering one's cycle is called changing
   phase; phase shifting has also been recently reported from Caltech.
 
   2. change phase the hard way: To stay awake for a very long time in order
   to get into a different phase.
 
   3. change phase the easy way: To stay asleep, etc. However, some claim that
   either staying awake longer or sleeping longer is easy, and that it is
   shortening your day or night that is really hard (see {wrap around}). The
   ?jet lag? that afflicts travelers who cross many time-zone boundaries may
   be attributed to two distinct causes: the strain of travel per se, and the
   strain of changing phase. Hackers who suddenly find that they must change
   phase drastically in a short period of time, particularly the hard way,
   experience something very like jet lag without traveling.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 phase [faz]
   phase; stage
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Phase [faːzə] (n) , s.(f )
   phase
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top