ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pepper

P EH1 P ER0   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pepper-, *pepper*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pepper with (vt ) เผชิญกับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pepper[N] พืชจำพวกพริกไทย, See also: พริกไทย, พริกป่น, Syn. paprika, habanero
pepper[VT] โรยพริกไทย, See also: ใส่พริกไทย, Syn. spatter, sprinkle
pepper[VT] ระดมยิง, See also: ระดมขว้าง, โจมตี
peppery[ADJ] เกี่ยวกับพริกไทย
peppery[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย, Syn. hot, pungent, piquant, spicy, Ant. insipid
peppery[ADJ] ซึ่งโมโหง่าย, See also: ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย, Syn. acute, sharp
pepperbox[N] กระปุกพริกไทย, See also: ขวดพริกไทย, Syn. peppershaker
peppercorn[N] พริกไทย, Syn. pepper
peppercorn[N] สิ่งเล็กๆ น้อยๆ, See also: สิ่งที่ไม่มีค่า
peppermint[N] พืชจำพวก Mentha piperita มีกลิ่นหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
pepper milln. กระปุกบดพริกไทย
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pepper(n) พริกไทย
pepper(vt) โรยพริกไทย,ระดมยิง,ขว้างปา
peppermint(n) สะระแหน่
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
HOT hot pepper(n) พริกไทย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pepper (Spice)พริกไทย (เครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Pepper (Spice) industryอุตสาหกรรมพริกไทย [TU Subject Heading]
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Peppermint oilน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peppersพริก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pepperoni[pĕp'ə-rō'nē] (n) อาหารประเภทไส้กรอกมีรสจัดของอิตาลี มักทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ปนกับเครื่องเทศ เวลารับประทานอาจหั่นเป็นชิ้นบางๆ หรือใช้เป็นหน้าของพิซซ่าได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pepperland.เปเปอแลนด Yellow Submarine (1968)
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe.เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล Yellow Submarine (1968)
Today, Pepperland goes bluely!วันนี้ เปเปอแลนด ไปจะบลู Yellow Submarine (1968)
- Can you tell us the way to Pepperland?คุณสามารถบอกเราวิธีการ เปเปอ แลนด? Yellow Submarine (1968)
It's pepper. - Pepper?เปเปอ? Yellow Submarine (1968)
Pepper.เปเปอ Yellow Submarine (1968)
Pepperland. A bit salty around the edges.เปเปอแลนด เค็มนิด ๆ รอบขอบ Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.จีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sergeant Pepper?คุณสามารถเลียนแบบพวกเขา Yellow Submarine (1968)
It's shrinking time in Pepperland.มันหดตัวในเวลา เปเปอแลนด Yellow Submarine (1968)
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pepperAdd salt and pepper to taste.
pepperAfter you with the pepper.
pepperBut Pepperberg says working with the parrot has already changed the way of looking at animals.
pepperFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
pepperHow about adding a touch of pepper?
pepper"How many keys?" asked Pepperberg.
pepperI like green pepper very much.
pepperIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
pepperIrene Pepperberg holds a round tray in front of a parrot she has named Alex.
pepperI seasoned the fish with salt and pepper.
pepperMay I trouble you for the pepper?
pepperMay I trouble you to pass me the pepper?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริกไทย[N] pepper, Syn. ต้นพริกไทย, Example: อาหารฝรั่งมีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผ็ดที่ได้จากพริกไทย และมัสตาร์ดบ้าง, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper nigrum Linn. ในวงศ์ Piperaceae ผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหารและทำยา
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีปลี [n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper   
ขวดพริกไทย [n.] (khūat phrik thai) EN: pepper shaker   FR: poivrière [f] ; poivrier [m]
กระสัง [n.] (krasang) EN: Pellucoid-leaved Pepper   
กรอบเค็ม [adj.] (krøp khem) EN: peppered and fried   
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
เล็กพริกขี้หนู[xp] (lek phrik khīnū) EN: small like a chilli pepper   
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
น้ำพริกลงเรือและหมูหวาน[xp] (nāmphrik long reūa lae mū wān) EN: sweet pork with hot pepper sauce   
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
พลู [n.] (phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper   FR: feuille de bétel [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEPPER    P EH1 P ER0
PEPPERS    P EH1 P ER0 Z
PEPPERED    P EH1 P ER0 D
PEPPER'S    P EH1 P ER0 Z
PEPPERELL    P EH1 P ER0 AH0 L
PEPPERING    P EH1 P ER0 IH0 NG
PEPPERMAN    P EH1 P ER0 M AH0 N
PEPPERONI    P EH2 P ER0 OW1 N IY0
PEPPERDINE    P EH1 P ER0 D AY2 N
PEPPERMINT    P EH1 P ER0 M IH2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pepper    (v) pˈɛpər (p e1 p @ r)
peppers    (v) pˈɛpəz (p e1 p @ z)
peppery    (j) pˈɛpəriː (p e1 p @ r ii)
peppered    (v) pˈɛpəd (p e1 p @ d)
peppering    (v) pˈɛpərɪŋ (p e1 p @ r i ng)
pepper-pot    (n) pˈɛpə-pɒt (p e1 p @ - p o t)
peppercorn    (n) pˈɛpəkɔːn (p e1 p @ k oo n)
peppermint    (n) pˈɛpəmɪnt (p e1 p @ m i n t)
pepper-mill    (n) pˈɛpə-mɪl (p e1 p @ - m i l)
pepper-pots    (n) pˈɛpə-pɒts (p e1 p @ - p o t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, ] peppermint; to carry burden, #7,164 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] pepper, #9,454 [Add to Longdo]
胡椒[hú jiāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] pepper, #16,705 [Add to Longdo]
薄荷油[bò he yóu, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙ ㄧㄡˊ, ] peppermint, #88,497 [Add to Longdo]
胡椒薄荷[hú jiāo bò he, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] peppermint [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfeffermühle {f}pepper mill [Add to Longdo]
Pfefferstreuer {m}pepper caster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper [Add to Longdo]
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish [Add to Longdo]
タバスコ[, tabasuko] (n) Tabasco; jalapeno sauce; pepper sauce [Add to Longdo]
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper [Add to Longdo]
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish [Add to Longdo]
トスバッティング[, tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game [Add to Longdo]
ナンヨウミドリハゼ[, nanyoumidorihaze] (n) green bubble goby (Eviota prasina); pepperfin pygmy goby [Add to Longdo]
ハバネロ[, habanero] (n) Habanero (pepper) [Add to Longdo]
ハラペーニョ;ハラペニョ[, harape-nyo ; harapenyo] (n) jalapeno pepper (spa [Add to Longdo]
パプリカ[, papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pepper \Pep"per\ (p[e^]p"p[~e]r), n. [OE. peper, AS. pipor, L.
   piper, fr. Gr. pe`peri, pi`peri, akin to Skr. pippala,
   pippali.]
   1. A well-known, pungently aromatic condiment, the dried
    berry, either whole or powdered, of the {Piper nigrum}.
    [1913 Webster]
 
   Note: {Common pepper}, or {black pepper}, is made from the
      whole berry, dried just before maturity; {white pepper}
      is made from the ripe berry after the outer skin has
      been removed by maceration and friction. It has less of
      the peculiar properties of the plant than the black
      pepper. Pepper is used in medicine as a carminative
      stimulant.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The plant which yields pepper, an East Indian woody
    climber ({Piper nigrum}), with ovate leaves and apetalous
    flowers in spikes opposite the leaves. The berries are red
    when ripe. Also, by extension, any one of the several
    hundred species of the genus {Piper}, widely dispersed
    throughout the tropical and subtropical regions of the
    earth.
    [1913 Webster]
 
   3. Any plant of the genus {Capsicum} (of the {Solanaceae}
    family, which are unrelated to {Piper}), and its fruit;
    red pepper; chili pepper; as, the {bell pepper} and the
    {jalapeno pepper} (both {Capsicum annuum}) and the
    {habanero pepper} ({Capsicum chinense}); . These contain
    varying levels of the substance {capsaicin} ({C18H27O3N}),
    which gives the peppers their hot taste. The habanero is
    about 25-50 times hotter than the jalapeno according to a
    scale developed by Wilbur Scoville in 1912. See also
    {Capsicum} and http://www.chili-pepper-plants.com/.
    [1913 Webster + PJC]
 
   Note: The term pepper has been extended to various other
      fruits and plants, more or less closely resembling the
      true pepper, esp. to the common varieties of
      {Capsicum}. See {Capsicum}, and the Phrases, below.
      [1913 Webster]
 
   {African pepper}, the Guinea pepper. See under {Guinea}.
 
   {Cayenne pepper}. See under {Cayenne}.
 
   {Chinese pepper}, the spicy berries of the {Xanthoxylum
    piperitum}, a species of prickly ash found in China and
    Japan.
 
   {Guinea pepper}. See under {Guinea}, and {Capsicum}.
 
   {Jamaica pepper}. See {Allspice}.
 
   {Long pepper}.
    (a) The spike of berries of {Piper longum}, an East Indian
      shrub.
    (b) The root of {Piper methysticum} (syn. {Macropiper
      methysticum}) of the family {Piperaceae}. See {Kava}.
      
 
   {Malaguetta pepper}, or {Meleguetta pepper}, the aromatic
    seeds of the {Amomum Melegueta}, an African plant of the
    Ginger family. They are sometimes used to flavor beer,
    etc., under the name of {grains of Paradise}.
 
   {Red pepper}. See {Capsicum}.
 
   {Sweet pepper bush} (Bot.), an American shrub ({Clethra
    alnifolia}), with racemes of fragrant white flowers; --
    called also {white alder}.
 
   {Pepper box} or {Pepper caster}, a small box or bottle, with
    a perforated lid, used for sprinkling ground pepper on
    food, etc.
 
   {Pepper corn}. See in the Vocabulary.
 
   {Pepper elder} (Bot.), a West Indian name of several plants
    of the Pepper family, species of {Piper} and {Peperomia}.
    
 
   {Pepper moth} (Zool.), a European moth ({Biston betularia})
    having white wings covered with small black specks.
 
   {Pepper pot}, a mucilaginous soup or stew of vegetables and
    cassareep, much esteemed in the West Indies.
 
   {Pepper root}. (Bot.). See {Coralwort}.
 
   {pepper sauce}, a condiment for the table, made of small red
    peppers steeped in vinegar.
 
   {Pepper tree} (Bot.), an aromatic tree ({Drimys axillaris})
    of the Magnolia family, common in New Zealand. See
    {Peruvian mastic tree}, under {Mastic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pepper \Pep"per\, v. t. [imp. & p. p. {Peppered}; p. pr. & vb.
   n. {Peppering}.]
   1. To sprinkle or season with pepper.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: To shower shot or other missiles, or blows,
    upon; to pelt; to fill with shot, or cover with bruises or
    wounds; as, to pepper him with buckshot. "I have peppered
    two of them." "I am peppered, I warrant, for this world."
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pepper \Pep"per\, v. i.
   To fire numerous shots (at).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pepper
   n 1: climber having dark red berries (peppercorns) when fully
      ripe; southern India and Sri Lanka; naturalized in northern
      Burma and Assam [syn: {pepper}, {common pepper}, {black
      pepper}, {white pepper}, {Madagascar pepper}, {Piper
      nigrum}]
   2: any of various tropical plants of the genus Capsicum bearing
     peppers [syn: {capsicum}, {pepper}, {capsicum pepper plant}]
   3: pungent seasoning from the berry of the common pepper plant
     of East India; use whole or ground [syn: {pepper},
     {peppercorn}]
   4: sweet and hot varieties of fruits of plants of the genus
     Capsicum
   v 1: add pepper to; "pepper the soup"
   2: attack and bombard with or as if with missiles; "pelt the
     speaker with questions" [syn: {pepper}, {pelt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top