ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peppery

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peppery-, *peppery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peppery[ADJ] เกี่ยวกับพริกไทย
peppery[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย, Syn. hot, pungent, piquant, spicy, Ant. insipid
peppery[ADJ] ซึ่งโมโหง่าย, See also: ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย, Syn. acute, sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered

English-Thai: Nontri Dictionary
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think we have any of those-- what are those crackers with the, like, the sun-dried tomato and then they were kind of slightly peppery, but not too peppery.คุณว่า เรามีพวก-- เขาเรียกว่าอะไรนะ แครกเกอร์กับ ไอ้มะเขือเทศตากแห้ง Felina (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peppery    (j) pˈɛpəriː (p e1 p @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peppery \Pep"per*y\, a.
   1. Of or pertaining to pepper; having the qualities of
    pepper; hot; pungent.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Hot-tempered; passionate; choleric.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peppery
   adj 1: having the piquant burning taste of peppers; "corn chips
       with peppery salsa"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top