ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sprinkle

S P R IH1 NG K AH0 L   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprinkle-, *sprinkle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sprinkle[VT] โปรย, See also: พรม, โรย, Syn. scatter, spray, strew
sprinkle[VI] ตกปรอยๆ (ฝน), See also: ตกพรำๆ, Syn. drizzle
sprinkle[N] การโปรย, See also: การพรม, การโรย, Syn. dribble, dribble
sprinkle[N] ฝนที่ตกปรอยๆ, See also: ฝนที่ตกพรำๆ, Syn. drizzle, raindrop
sprinkler[N] เครื่องฉีดน้ำ
sprinkler[N] ปากกระบอกฉีด, See also: หัวฉีด, Syn. nozzle
sprinkler[N] ผู้ที่ฉีด, See also: ผู้โปรย, ผู้พรม
sprinkle on[PHRV] โปรยบน, See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน, Syn. sprinkle upon
sprinkle onto[PHRV] โปรยบน, See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน, Syn. sprinkle over
sprinkle over[PHRV] โปรยบน, See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน, Syn. sprinkle onto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sprinkle(สพริง'เคิล) vt.,vi.,n. (การ) พรม,โปรย,โรย,หว่าน, (ฝน) ลงประปราย,ฉีดให้เปียก.,สิ่งที่ใช้พรม (โรย,โปรย) ,การหว่าน,ฝนที่ลงประปราย,จำนวนเล็กน้อย
besprinkle(บิสพริง'เคิล) {besprinkled,besprinkling,besprinkles} vt. พรมหรือโรยไปทั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
sprinkle(n) การพรม,จำนวนน้อย,การโปรย,การหว่าน,ฝนโปรยปราย
sprinkle(vt) โปรย,พรม,ตกปรอยๆ,โรย,หว่าน
besprinkle(vt) โรยไปทั่ว,พรม,ประพรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sprinkler insuranceการประกันภัยหัวกระจายน้ำดับเพลิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sprinkler irrigationsprinkler irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You sprinkle it on something and the thing comes to life.ถ้าเอาโรยใส่อะไร มันจะมีชีวิต Return to Oz (1985)
But don't forget to sprinkle them with just a pinch of grimeแต่อย่าลืมโรยด้วยฝุ่นเพียงหยิบมือ James and the Giant Peach (1996)
And finally, sprinkle the ashes of his burnt photograph.และท้ายสุด เผารูปเขา แล้วเอาขี้เถ้าโปรยลงไป Woman on Top (2000)
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ Woman on Top (2000)
- and Mr. Sprinkles and I...- แล้วคุณสปริงเคิลส์ แล้วผม... The Visitor (2007)
Oh, and I threw in some sprinkles to make it pop.อ้อ แล้วผมก็ใส่สปริงเคิล เพื่อให้มันดูเด่นน่ะ Page Turner (2008)
"Then i will sprinkle clean water upon you. ""จากนั้นฉันจะปล่อยน้ำเข้า." The Dreamscape (2008)
Did you sprinkle holy water on them?คุณพรมน้ำศักดิ์สิทธิบนตัวพวกเขา Demonology (2009)
Keep that umbrella handy because we've got a chance of sprinkles later...มีร่มติดตัวไว้ด้วยนะคะ เพราะว่าเราอาจจะได้เจอฝนกัน No More Good Days (2009)
I believe everybody is waiting to hear how you're gonna sprinkle your magic fairy dust and whip this company into shape.ถึงวิธีเสก ให้บริษัทนี้เป็นไปตามต้องการ ผมพูดถูกมั้ย Chromolume No. 7 (2010)
Two, three, four... * who can take a sunrise * * sprinkle it with dew * * cover it with chocolate and a miracle or two * * the candy man * * the candy man can *สอง สาม สี่... * ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น * * ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น * Brown Betty (2010)
* who can take the sunrise * * sprinkle it with dew * * the candy man can ** ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น * * พรมด้วยน้ำค้าง * * แคนดี้แมนทำได้ * Brown Betty (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sprinkleIt began to sprinkle.
sprinkleShe sprinkled some scent on her dress.
sprinkleThe sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.
sprinkleWe sprinkle salt for purification.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า[N] sprinkler, Syn. เครื่องพ่นน้ำสนาม
โรย[V] sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
เสก[V] sprinkle holy water on the bride and groom at a wedding, See also: pour sacred water on the hands of the married couple, Example: ประธานในพิธีจะเสกก่อนแล้วญาติผู้ใหญ่ถึงจะเสกได้, Thai definition: รดน้ำในพิธีมงคล
พรม[V] sprinkle, See also: spray, dash, Syn. ประพรม, โปรย, Example: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ, Thai definition: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
โปรย[V] spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรยปราย, โรย, Example: ช่วงนี้ฝนโปรยลงมาทุกเช้า ทำให้อากาศเย็นกว่าปกติ, Thai definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
โปรยปราย[V] spread, See also: sprinkle, scatter, strew, disseminate, Syn. โปรย, โรย, Example: ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นครึ้มเล็กน้อยและมีละอองฝนโปรยปรายลงมา, Thai definition: ตกลงมาเป็นเม็ดๆ กระจายทั่วไป
โรยหน้า[V] scatter over, See also: sprinkle on top, Example: ของกินที่ถูกที่สุดสำหรับเด็ก คือ กล้วยต้มฝานเป็นชิ้นบางๆ มีมะพร้าวขูดคลุกเกลือโรยหน้า แล้วราดด้วยน้ำเชื่อม
อาสิญจ์[V] sprinkle, See also: scatter, strew, Syn. โปรย, ประพรม
รดน้ำมนต์[V] sprinkle holy water, See also: pour sacred water on somebody, bless someone with holy water, Example: ถ้าใครมีเคราะห์ ก็ต้องให้พระรดน้ำมนต์ให ้ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
รดน้ำ[V] water, See also: sprinkle, Example: แดงออกไปรดน้ำต้นไม้แต่เช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot   FR: éclabousser
พรม[v.] (phrom) EN: sprinkle ; dash   FR: asperger
ประ[v.] (pra) EN: cover with dots ; sprinkle ; dot   FR: pointiller
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute   FR: répandre ; éparpiller
ราด[v.] (rāt) EN: pour ; spill ; top ; sprinkle ; dress   FR: verser ; répandre
ราดน้ำ[v. exp.] (rāt nām) EN: sprinkle water   
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
โรยเกลือ[v. exp.] (roi kleūa) EN: sprinkle salt   FR: saler ; saupoudrer de sel
โรยหน้า[v.] (rōinā) EN: scatter over ; sprinkle on top   
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: water ; sprinkle   FR: mouiller ; arroser

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRINKLE S P R IH1 NG K AH0 L
SPRINKLED S P R IH1 NG K AH0 L D
SPRINKLER S P R IH1 NG K L ER0
SPRINKLER S P R IH1 NG K AH0 L ER0
SPRINKLES S P R IH1 NG K AH0 L Z
SPRINKLERS S P R IH1 NG K L ER0 Z
SPRINKLERS S P R IH1 NG K AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sprinkle (v) sprˈɪŋkl (s p r i1 ng k l)
sprinkled (v) sprˈɪŋkld (s p r i1 ng k l d)
sprinkler (n) sprˈɪŋklər (s p r i1 ng k l @ r)
sprinkles (v) sprˈɪŋklz (s p r i1 ng k l z)
sprinklers (n) sprˈɪŋkləz (s p r i1 ng k l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洒水车[sǎ shuǐ chē, ㄙㄚˇ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄜ, / ] sprinkler truck, #57,512 [Add to Longdo]
花洒[huā sǎ, ㄏㄨㄚ ㄙㄚˇ, / ] sprinkler; shower [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprinkleranlage {f}sprinkler system [Add to Longdo]
Sprinklerdüse {f}sprinkler nozzle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
ぱらつく;パラつく[, paratsuku ; para tsuku] (v5k,vi) (See パラパラ) to sprinkle (e.g. with rain) [Add to Longdo]
スプリンクラー[, supurinkura-] (n) sprinkler; (P) [Add to Longdo]
スプリンクラー設備[スプリンクラーせつび, supurinkura-setsubi] (n) sprinkler system [Add to Longdo]
パラパラ[, parapara] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) falling in (large) drops; sprinkle; pattering; clattering; flipping through a book; (P) [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
塩をかける;塩を掛ける[しおをかける, shiowokakeru] (exp,v1) to sprinkle salt on; to salt [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
五目鮨;五目寿司[ごもくずし, gomokuzushi] (n) (See 寿司) sushi with several ingredients mixed in or sprinkled on top [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprinkle \Sprin"kle\, n.
   1. A small quantity scattered, or sparsely distributed; a
    sprinkling.
    [1913 Webster]
 
   2. A utensil for sprinkling; a sprinkler. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprinkle \Sprin"kle\ (spr[i^][ng]"k'l), v. t. [imp. & p. p.
   {Sprinkled} (-k'ld); p. pr. & vb. n. {Sprinkling}
   (-kl[i^]ng).] [OE. sprenkelen, freq. of sprengen to sprinkle,
   to scatter, AS. sprengan, properly, to make to spring,
   causative of springan to spring; akin to D. sprenkelen to
   sprinkle, G. sprengen. See {Spring}, v. i., and cf.
   {Sprent}.]
   1. To scatter in small drops or particles, as water, seed,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To scatter on; to disperse something over in small drops
    or particles; to besprinkle; as, to sprinkle the earth
    with water; to sprinkle a floor with sand.
    [1913 Webster]
 
   3. To baptize by the application of a few drops, or a small
    quantity, of water; hence, to cleanse; to purify.
    [1913 Webster]
 
       Having our hearts sprinkled from an evil conscience.
                          --Heb. x. 22.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprinkle \Sprin"kle\, v. i.
   1. To scatter a liquid, or any fine substance, so that it may
    fall in particles.
    [1913 Webster]
 
       And the priest shall . . . sprinkle of the oil with
       his finger seven times before the Lord. --Lev. xiv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. To rain moderately, or with scattered drops falling now
    and then; as, it sprinkles.
    [1913 Webster]
 
   3. To fly or be scattered in small drops or particles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprinkle
   n 1: a light shower that falls in some locations and not others
      nearby [syn: {scattering}, {sprinkle}, {sprinkling}]
   2: the act of sprinkling or splashing water; "baptized with a
     sprinkling of holy water"; "a sparge of warm water over the
     malt" [syn: {sprinkle}, {sprinkling}, {sparge}]
   v 1: distribute loosely; "He scattered gun powder under the
      wagon" [syn: {scatter}, {sprinkle}, {dot}, {dust},
      {disperse}]
   2: cause (a liquid) to spatter about, especially with force;
     "She splashed the water around her" [syn: {sprinkle},
     {splash}, {splosh}]
   3: rain gently; "It has only sprinkled, but the roads are slick"
     [syn: {sprinkle}, {spit}, {spatter}, {patter}, {pitter-
     patter}]
   4: scatter with liquid; wet lightly; "Sprinkle the lawn" [syn:
     {sprinkle}, {sparge}, {besprinkle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top