ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

荷兰

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荷兰-, *荷兰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荷兰[Hé lán, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Holland; the Netherlands, #5,195 [Add to Longdo]
荷兰[Běi Hé lán, ㄅㄟˇ ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] North Holland [Add to Longdo]
荷兰[Nán Hé lán, ㄋㄢˊ ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] South Holland [Add to Longdo]
荷兰王国[Hé lán wáng guó, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Koninkrijk der Nederlanden; Kingdom of the Netherlands [Add to Longdo]
荷兰[Hé lán dùn, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Dutch gulden [Add to Longdo]
荷兰[hé lán qín, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] parsley [Add to Longdo]
荷兰[hé lán yǔ, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄩˇ, / ] Dutch (language) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll get used to those when you've been in Holland longer.[CN] 荷兰到处都有啊 Foreign Correspondent (1940)
The dutch writer cornelius leyden.[CN] 荷兰作家科尼利厄斯·莱登 The Mask of Dimitrios (1944)
Holland's strongman. One of two signers of the Dutch treaty with the Belgians.[CN] 荷兰的强人,比荷条约的签署者 Foreign Correspondent (1940)
In Belgium and Holland and in every country we occupy[CN] 在比利时、荷兰 每个我们占领的国家 Le Silence de la Mer (1949)
- Yes, the Flying Dutchman![CN] 快看 一个飞翔的荷兰 The Blue Angel (1930)
I think I can get our Dutch friend to talk if you come along.[CN] 若你前来 或可叫我们的荷兰朋友开口 Foreign Correspondent (1940)
The same Stephen Fisher who engineered the kidnapping of Van Meer, the Dutch diplomat.[CN] 他主谋绑架荷兰外交家范米尔 Foreign Correspondent (1940)
Holland style[CN] 荷兰 Young and Dangerous 3 (1996)
To love me by the Zuider Zee[CN] 爱我就在须德海(荷兰 Pinocchio (1940)
Perhaps you and Mrs. Appleby might see he samples eight or ten varieties of Dutch cheese tonight.[CN] 晚餐时可见他示范荷兰乳酪吃法 Foreign Correspondent (1940)
You know, the moment the attendant told me that there was a hollander on the train, i knew that i should have a pleasant journey.[CN] 当乘务员告诉我 车上有个荷兰人时 我就知道一定能有个愉快的旅程 The Mask of Dimitrios (1944)
Dutch - Playin' bad boy again, huh?[CN] 荷兰人又捣乱,恩? Road House (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top