Search result for

กรรมาธิการ

(28 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมาธิการ-, *กรรมาธิการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมาธิการ[N] commissioner, See also: commission, Board of Commissioner, committee, Syn. กรรมการ, Example: คณะกรรมาธิการขนส่งมวลชนจะประชุมเพื่อเตรียมการเรื่องรถไฟฟ้า, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นตั้งเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการแบ่งออกเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการที่เลือกจากบรรดาสมาชิกของสภา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมาธิการ(กำ-, กัน-) น. บุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละสภา แล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสภาล้วน ๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยบุคคลผู้เป็นสมาชิกและบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภารวมกัน หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภาทั้งหมดที่สภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
committee of the whole (House)กรรมาธิการเต็มสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee of the whole (House)กรรมาธิการเต็มสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Food and Nutrition Board of United States of Amกรรมาธิการอาหารและโภชนาการของอเมริกา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
Will she be getting a medal, Commissioner Cusek?เธอจะได้เหรียญไหมคะ ท่านกรรมาธิการคูเซค? Dead Like Me: Life After Death (2009)
He's scheduled to resume his testimony before the senate committee tomorrow morning.เขามีนัดจะต้องเข้าไปฟังคำตัดสิน ของกรรมาธิการพรุ่งนี้เช้า Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Would you please connect me to the Vice-Commissioner?คุณช่วยติดต่อหัวหน้าสมาชิกคณะกรรมาธิการให้หน่อย Episode #1.8 (2009)
You're a sitting member of the Senate Intelligence Committee,คุณนั่งเป็นกรรมาธิการ ความมั่นคงของวุฒิสภาคนหนึ่ง Earthling (2009)
Who said the Senate Intelligence Committee hearings weren't good for anything?ใครที่พูดว่าการไต่สวนของ กรรมาธิการด้านความมั่นคง ของวุฒิสภา ไม่ได้เลยอะไรเลย? Gimme Some Truth (2009)
Clemente's chairing these hearings. You remember?คลาเมนเตเป็นประธาน กรรมาธิการไต่สวนครั้งนี้ นายจำได้มั้ย? Gimme Some Truth (2009)
So you're gonna follow me, armed, with no credentials, into the city of Boston?แต่อนุสัญญาจะส่งกลับไปยัง กรรมาธิการ... Edge of Darkness (2010)
The committee would now like to invite Lieutenant Colonel James Rhodes to the chamber.คณะกรรมาธิการขอเชิญ Iron Man 2 (2010)
So the Armed Services Committee is not doing it for you.แล้วทางคณะกรรมาธิการเกณฑ์ทหาร ไม่ได้ทำอย่างนั้นกับคุณเหรอ The Couple in the Cave (2010)
The commissioner, the mayor's office the media are all over me.ทั้งกรรมาธิการ ทั้งนายกเทศมนตรี... ทั้งสื่อมวลชนที่คอยจับตาอยู่ Just Let Go (2011)
Rachel MacMillan, junior attache at the high commission.เรเชล แมคมิลเลี่ยน ผู้ช่วยทูตคณะกรรมาธิการ Vengeance, Part 1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee   FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: member of a commission ; commissioner   FR: membre d'une commission [m]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
กรรมาธิการเฉพาะกิจ[n. exp.] (kammāthikān chaphǿkit) EN: special commission   FR: กรรมาธิการเฉพาะกิจ

English-Thai: Longdo Dictionary
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
commissioner(สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top