ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mb

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mb-, *mb*
English-Thai: Longdo Dictionary
carambola(n) มะเฟือง
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
member(vt) สมาชิก
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
plumbum(n uniq) ตะกั่ว, S. lead,
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MB[ABBR] คำย่อของ megabyte

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mb(เอ็มบี) ย่อมาจากคำว่า megabyte เท่ากับหนึ่งล้านไบต์ (ตัว B ใหญ่ ใช้แทนคำว่า byte ส่วน b เล็กใช้แทน bit หรือ binary digit) ดู byte ประกอบดู Mb เปรียบเทียบ
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
accumbent(อะคัม' เบนทฺ) adj. เอียง, เอียงชิด, -accumbency n. (lying against)
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
air chamber(ห้องอากาศ, ห้องลม)
akimbo(อะคิม' โบ) adj. adv. เท้าสะเอว
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
ambition(n) ความทะเยอทะยาน,ความมักใหญ่ใฝ่สูง
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thvampires from ththe mb a arelalaingg an attacack ninit.T.แวมไพร์พวกที่หลุัดมาจากสุสาน วางแผนจะโจมตีในคืนนี้ Founder's Day (2010)
He was hired at MB Fabrics, and that is owned by Burke carpeting.เขาถูกจ้างโดย บริษัททอผ้า เอ็ม.บี. ซึ่งเจ้าของคือบริษัทพรมของเบิร์ก นั่นไงล่ะ Pay It Forward (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MBA EH1 M B IY1 EY1
MBANK EH1 M B AE1 NG K
MBEKI M B EH1 K IY0
MBEKI AH0 M B EH1 K IY0
MBIRA M AH0 B IH1 R AH0
MBEKI(2) EH0 M B EH1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
MB (n) ˌɛmbˈiː (e2 m b ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
姆巴巴纳[Mǔ bā bā nà, ㄇㄨˇ ㄅㄚ ㄅㄚ ㄋㄚˋ, / ] Mbabane (capital of Swaziland) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
mbH : mit beschränkter Haftung(n) บริษัทจำกัด ความหมายเดียวกับ GmbH แต่ใช้ในกรณีที่คำว่า Gesellschaft เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท, See also: S. GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung ,
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม
GmbHคำย่อของ Gesellschaft mit beschränkter Haftung บริษัท จำกัด, See also: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
September(n) |der| เดือนกันยายน
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Armbanduhr(n) |die, pl. Armbanduhren| นาฬิกาข้อมือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mbuji-Mayi (Stadt in der Demokratischen Republik Kongo)Mbuji-Mayi (city in Democratic Republic of the Congo) [Add to Longdo]
Mbabane (Hauptstadt von Swasiland)Mbabane (capital of Swaziland) [Add to Longdo]
mbH : mit beschränkter Haftungwith limited liability [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
jambon(n ) |m| หมูแฮม, แฮม เช่น Tout est bon dans le jambon. Jambon blanc ou jambon fumé, en tranches ou en dés, chaud ou froid, le jambon est un trésor à la portée de tous.
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mb
   n 1: a unit of information equal to 1000 kilobits or 10^6
      (1,000,000) bits [syn: {megabit}, {Mbit}, {Mb}]
   2: a unit of information equal to 1000 kilobytes or 10^6
     (1,000,000) bytes [syn: {megabyte}, {M}, {MB}]
   3: a unit of information equal to 1024 kibibytes or 2^20
     (1,048,576) bytes [syn: {megabyte}, {mebibyte}, {M}, {MB},
     {MiB}]
   4: (a British degree) a bachelor's degree in medicine [syn:
     {Bachelor of Medicine}, {MB}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MB
     MegaByte
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MB
     MailBox
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top