ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambrosia

AE0 M B R OW1 ZH AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambrosia-, *ambrosia*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambrosia(n) อาหารของพระเจ้า, Syn. food of the gods
ambrosia(n) อาหารที่แสนอร่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา, สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food

English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosia(n) อาหารทิพย์, กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์, อร่อย, โอชะ, รสเลิศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Mayor Norris assures me that there will be enough ambrosia and tipsy cake for everyone.พี่ว่าไม่ว่ะ สวัสดีค่ะ Sparks Fly Out (2008)
His research for the Ambrosia project.งานวิจัยของเขาเกี่ยวกับโครงการ Ambrosia ค่ะ Head Case (2011)
Ambrosia as in the food Greek gods ate to achieve immortality?Ambrosia ที่ เทพเจ้ากรีกกิน เพื่อให้ตัวเองเป็นอมตะหรือครับ? Head Case (2011)
And what was the Ambrosia project exactly?แล้วโครงการ Ambrosia นี่มันคืออะไรคะ? Head Case (2011)
The Ambrosia project-- it sounds like a Robert Ludlum novel where the millionaire playboy kills a researcher to get his hands on the secret formula for eternal life.แอมโบรเซีย โปรเจ็คท์ ชื่อเหมือนนิยายของโรเบิร์ต ลัดลัม ที่มีเพลย์บอยมหาเศรษฐี Head Case (2011)
Is that why you killed him, so you could secure Ambrosia before he uploaded it for everyone to see?นั่นคุณก้เลยฆ่าเขาหรือ เพื่อคุณจะได้เก็บแอมโบรเซียเอาไว้ ก่อนที่เขาจะอัพโหลดเผยแพร่แก่ทุกคน? Head Case (2011)
I think the Ambrosia project worked.ผมคิดว่าแอมโบรเซีย โปรเจ็ค ประสบความสำเร็จ Head Case (2011)
Professor Hamilton's, the Ambrosia project.แอมโบรเซีย โปรเจ็ค ของศาสตรจารย์แฮมิลตัน Head Case (2011)
His Ambrosia project.แอมโบรเซียโปรเจ็คของเขา Head Case (2011)
The Ambrosia project implant is supposed to be in the patient's arm.แอมโบรเวีย โปรเจ็ค ควรจะฝังยาที่แขนคนไข้ Head Case (2011)
I'm definitely gonna make my mom's ambrosia salad.แต่ฉันคงจะต้องทำสลัดสูตรพิเศษของแม่ Endgame (2013)
What the hell is an ambrosia salad?สลัดสูตรพิเศษ มันคืออะไร? Endgame (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำทิพย์(n) nectar, See also: ambrosia, Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาเชื่อกันว่าหินก้อนนี้มีน้ำทิพย์สามารถรักษาโรคได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอชา[ōchā] (adj) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome  FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMBROSIA AE0 M B R OW1 ZH AH0
AMBROSIAL AE0 M B R OW1 ZH AH0 L
AMBROSIAN AE0 M B R OW1 Z AH0 N
AMBROSIANO AE0 M B R OW2 S IY0 AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambrosia (n) ˈæmbrˈouzɪəʳ (a1 m b r ou1 z i@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Götterspeise { f } | Götterspeisen { pl }ambrosia | ambrosias [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミード[mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods) [Add to Longdo]
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ambrosia \am*bro"sia\ ([a^]m*br[=o]"zh[.a]
   or[a^]m*br[=o]"zh[i^]*[.a]; 277), n. [L. ambrosia, Gr.
   'ambrosi`a, properly fem. of 'ambro`sios, fr. 'a`mbrotos
   immortal, divine; 'a priv. + broto`s mortal (because it was
   supposed to confer immortality on those who partook of it).
   broto`s stands for mroto`s, akin to Skr. m[.r]ita, L.
   mortuus, dead, and to E. mortal.]
   1. (Myth.)
    (a) The fabled food of the gods (as nectar was their
      drink), which conferred immortality upon those who
      partook of it.
    (b) An unguent of the gods.
      [1913 Webster]
 
         His dewy locks distilled ambrosia. --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. A perfumed unguent, salve, or draught; something very
    pleasing to the taste or smell. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Formerly, a kind of fragrant plant; now (Bot.), a genus of
    plants, including some coarse and worthless weeds, called
    ragweed, hogweed, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The food of certain small bark beetles, family
    {Scolytidae} believed to be fungi cultivated by the
    beetles in their burrows.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. A dessert made from shredded coconuts and oranges,
    sometimes including other ingredients such as marshmallow.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambrosia
   n 1: a mixture of nectar and pollen prepared by worker bees and
      fed to larvae [syn: {beebread}, {ambrosia}]
   2: any of numerous chiefly North American weedy plants
     constituting the genus Ambrosia that produce highly
     allergenic pollen responsible for much hay fever and asthma
     [syn: {ragweed}, {ambrosia}, {bitterweed}]
   3: fruit dessert made of oranges and bananas with shredded
     coconut
   4: (classical mythology) the food and drink of the gods; mortals
     who ate it became immortal [syn: {ambrosia}, {nectar}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ambrosia
  ambrosia

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 ambrosia
  ambrosia

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top