ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambitious

AE0 M B IH1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambitious-, *ambitious*, ambitiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน, Syn. aspiring, enterprising
ambitious(adj) ยาก, See also: ลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful

English-Thai: Nontri Dictionary
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're an ambitious man, Mr. Gandhi.คุณเป็นคนทะเยอทะยานนะ คุณคานธี Gandhi (1982)
Miss Granger, an ambitious belle..มิส แกรนเกอร์, ผู้หญิงสูงศักดิ์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
An ambitious no-talent. The guy's got "loser" written all over him.ตามเขาเข้ามา King Kong (2005)
AMBITIOUS SUCK-UPS!ทะเยอทะยาน ไม่มีที่สิ้นสุด Family/Affair (2007)
I don't think I've ever met the ambitious Zack Brown before.ฉันว่าฉันไม่เคยเห็น แซค บราวน์ ที่ดูมุ่งมั่นมาก่อนเลยนะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
But your brother, it says here he was a little more, I guess you'd say, ambitious than you.แต่พี่ชายคุณ ในนี้บอกว่าเค้ามีบางอย่าง บ่งบอกว่าเค้าทะเยอทะยานกว่าคุณ Eagle Eye (2008)
But my husband wasn't ambitious enough.แต่สามีฉันไม่ทะเยอทะยานมากพอ Chuck Versus the Cougars (2008)
Abducting couples is an ambitious task.การลักพาตัวสามีภรรยาเป็นงานที่ยาก Paradise (2008)
Does everyone know about the ambitious plans for the City of Music?ทุกท่านทราบเรื่องโครงการเรื่อง เมืองแห่งดนตรีกันหมดแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
You don't think he'll miss court? A young ambitious man.เจ้าไม่คิดหรือว่า เขาจะคิดถึงพระราชวัง เฉกเช่นชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน The Other Boleyn Girl (2008)
She's the most ambitious little serpent at court.นางเป็นนังอสรพิษที่ทะเยอทะยานที่สุด แห่งราชสำนักเชียวล่ะ The Other Boleyn Girl (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ambitiousAn ambitious young man.
ambitiousBe ambitious, children.
ambitiousBoys, be ambitious.
ambitiousHe is ambitious to succeed.
ambitiousHe is ambitious to win fame.
ambitiousHe was ambitious of political fame.
ambitiousHe was ambitious of success in business.
ambitiousHis next production was a very ambitious musical.
ambitiousIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
ambitiousMan may well, in his attempt to be too ambitious, destroy himself.
ambitiousShe was very ambitious for her children.
ambitiousThe ambitious man become intoxicated with his own success.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักใหญ่(adj) ambitious, See also: aspiring, over-ambitious, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: คนมักใหญ่อย่างเขาเหมาะที่จะเล่นการเมือง, Thai Definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโต
มักใหญ่ใฝ่สูง(adj) ambitious, See also: aspiring, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เขามีนิสัยมักใหญ่ใฝ่สูงมาตั้งแต่เล็กแล้ว, Thai Definition: ที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
หัวสูง(adj) ambitious, Syn. ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: คนหัวสูงอย่างเขาหวังแต่คำชมเชยมากกว่าคำติเตียน, Thai Definition: ที่มักใหญ่ใฝ่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[faisūng] (v) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success  FR: être ambitieux
หัวสูง[hūasūng] (adj) EN: high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious  FR: prétentieux ; arrogant
มักน้อย[maknøi] (adj) EN: unambitious ; modest ; unostentatious  FR: humble ; modeste
มักใหญ่[makyai] (v) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire  FR: être ambitieux ; aspirer à
มักใหญ่[makyai] (adj) EN: ambitious ; aspiring ; over-ambitious  FR: ambitieux
มักใหญ่ใฝ่สูง[makyaifaisūng] (v) EN: be over ambitious
มักใหญ่ใฝ่สูง[makyaifaisūng] (adj) EN: ambitious
สมถะ[samatha] (adj) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble  FR: content de son sort ; bien dans sa tête
ทะเยอทะยาน[thayoēthayān] (v, exp) EN: be ambitious ; be wild with ambition  FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition
ทะเยอทะยานเกินตัว[thayoēthayān koēntūa] (v, exp) EN: be ambitious for great achievement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMBITIOUS AE0 M B IH1 SH AH0 S
AMBITIOUSLY AE0 M B IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ambitious (j) ˈæmbˈɪʃəs (a1 m b i1 sh @ s)
ambitiously (a) ˈæmbˈɪʃəsliː (a1 m b i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有志气[yǒu zhì qì, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] ambitious, #47,073 [Add to Longdo]
有雄心[yǒu xióng xīn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] ambitious [Add to Longdo]
空腹高心[kōng fù gāo xīn, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ, ] ambitious despite lack of ambition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrgeizig; ambitioniert { adj } | ehrgeiziger | am ehrgeizigstenambitious | more ambitious | most ambitious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビシャス[anbishasu] (adj-no, adj-na) ambitious [Add to Longdo]
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful [Add to Longdo]
少年よ大志を抱け[しょうねんよたいしをいだけ, shounenyotaishiwoidake] (exp) (id) Boys, be ambitious [Add to Longdo]
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme [Add to Longdo]
壮図[そうと, souto] (n) ambitious undertaking; grand scheme [Add to Longdo]
壮途[そうと, souto] (n) ambitious undertaking [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp, vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
野心家[やしんか, yashinka] (n) ambitious person [Add to Longdo]
野心的[やしんてき, yashinteki] (adj-na) ambitious; treacherous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambitious \Am*bi"tious\, a. [L. ambitiosus: cf. F. ambitieux.
   See {Ambition}.]
   1. Possessing, or controlled by, ambition; greatly or
    inordinately desirous of power, honor, office,
    superiority, or distinction.
    [1913 Webster]
 
       Yet Brutus says he was ambitious,
       And Brutus is an honorable man.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Strongly desirous; -- followed by of or the infinitive;
    as, ambitious to be or to do something.
    [1913 Webster]
 
       I was not ambitious of seeing this ceremony.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Studious of song, and yet ambitious not to sing in
       vain.                 --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Springing from, characterized by, or indicating, ambition;
    showy; aspiring; as, an ambitious style.
    [1913 Webster]
 
       A giant statue . . .
       Pushed by a wild and artless race,
       From off wide, ambitious base.    --Collins.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambitious
   adj 1: having a strong desire for success or achievement [ant:
       {ambitionless}, {unambitious}]
   2: requiring full use of your abilities or resources; "ambitious
     schedule"; "performed the most challenging task without a
     mistake" [syn: {ambitious}, {challenging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top