ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ambrosial

AE0 M B R OW1 ZH AH0 L   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ambrosial-, *ambrosial*
English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are your nostrils aquiver and tingling as well at that delicate, luscious ambrosial smell?ต่อมรับกลิ่นของท่านกำลังสั่นสะท้านไปกับ กลิ่นหอมหวลชวนลิ้มลองนั้นหรือเปล่า Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMBROSIAL AE0 M B R OW1 ZH AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambrosial \Am*bro"sial\ ([a^]m*br[=o]"zhal or
   [a^]m*br[=o]"zh>icr/*al), a. [L. ambrosius, Gr. 'ambro`sios.]
   1. Consisting of, or partaking of the nature of, ambrosia;
    delighting the taste or smell; delicious. "Ambrosial
    food." "Ambrosial fragrance." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Divinely excellent or beautiful. "Shakes his ambrosial
    curls." --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambrosial
   adj 1: extremely pleasing to the taste; sweet and fragrant; "a
       nectarous drink"; "ambrosial food" [syn: {ambrosial},
       {ambrosian}, {nectarous}]
   2: worthy of the gods [syn: {ambrosial}, {ambrosian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top