ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delude

D IH0 L UW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delude-, *delude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delude(vt) ลวงตา, See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ, Syn. dazzle, deceive, delude
delude into(phrv) หลอกลวง, See also: ทำให้หลงกล, หลอกให้เชื่อ, Syn. trick into
delude with(phrv) หลอกลวงด้วย, See also: ทำให้หลงเชื่อด้วย, Syn. decieve with
delude oneself into(phrv) หลอก (ตัวเอง) ในเรื่อง
delude oneself with(phrv) หลอก (ตัวเอง) ด้วย, Syn. deceive with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive

English-Thai: Nontri Dictionary
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please don't delude yourself. Baby face...พี่หมายความว่าไงน่ะ ที่ว่าพี่หน้าเด็ก... Episode #1.13 (2010)
Don't delude yourself and forget your position.อย่าแกล้งหลอกตัวเองนักเลย Episode #1.14 (2010)
Or did you just delude yourself into thinking it would be that easy?หรือนายแค่หลอกตัวเอง ให้คิดว่า นั้นเป็นการง่ายกว่า I Know What You Did Last Summer (2013)
Don't delude yourself into thinking you have a choice.อย่าเผลอคิดไปนะว่าคุณมีทางเลือก The Offer (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อ(v) delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai Definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
ละเมอ[lamoē] (v) EN: daydream ; be deluded into thinking
หลอกลวง[løklūang] (v) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat  FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
หลอกตัวเอง[løk tūa-ēng] (v, exp) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself
ล่อลวง[lølūang] (v) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle  FR: séduire ; enjôler
ลวง[lūang] (v) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe  FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ตบตา[toptā] (v) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes  FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary
DELUDE D IH0 L UW1 D
DELUDED D IH0 L UW1 D IH0 D
DELUDES D IH0 L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delude (v) dˈɪlˈuːd (d i1 l uu1 d)
deluded (v) dˈɪlˈuːdɪd (d i1 l uu1 d i d)
deludes (v) dˈɪlˈuːdz (d i1 l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P) [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delude \De*lude"\, v. t. [imp. & p. p. {Deluded}; p. pr. & vb.
   n. {Deluding}.] [L. deludere, delusum; de- + ludere to play,
   make sport of, mock. See {Ludicrous}.]
   1. To lead from truth or into error; to mislead the mind or
    judgment of; to beguile; to impose on; to dupe; to make a
    fool of.
    [1913 Webster]
 
       To delude the nation by an airy phantom. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To frustrate or disappoint.
    [1913 Webster]
 
       It deludes thy search.        --Dryden.
 
   Syn: To mislead; deceive; beguile; cajole; cheat; dupe. See
     {Deceive}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delude
   v 1: be false to; be dishonest with [syn: {deceive}, {lead on},
      {delude}, {cozen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top