ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beguile

B IH0 G AY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beguile-, *beguile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beguile(vt) ล่อลวง, See also: ตบตา, ทำให้หลงกล, หลอกลวง, Syn. cheat, trick
beguilement(n) การหลอกล่อ, See also: การทำให้หลงกล, Syn. cheat
beguile into(phrv) หลอกให้ทำในเรื่อง, See also: ลวงให้ทำในเรื่อง, Syn. trick into
beguile with(phrv) ทำให้เพลิดเพลิน, See also: ทำให้รื่นรมย์, ทำให้สนุกสนาน
beguile with(phrv) ฆ่าเวลา, See also: เพลิดเพลินไปกับ
beguile out of(phrv) หลอกลวงเพื่อให้ได้, See also: ลวงเพื่อให้ได้, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beguile(บิไกลฺ์') { beguiled, beguiling, beguiles } vt. หลอก, หลอกลวง, ล่อลวง, ฆ่าเวลา, หาความเพลิดเพลิน, ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant, deceive

English-Thai: Nontri Dictionary
beguile(vt) หลอก, ล่อลวง, หลอกลวง, ล่อหลอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
O that I had a fit companion to beguile the tedious hours.โอ ฉันน่าจะลองหาใคร เพื่อฆ่าเวลาที่แสนน่าเบื่อนี้ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Ah, are you trying to beguile me?- คุณกำลังพยายามหลอกฉันใช่ไหม Episode #1.1 (2010)
It's designed to beguile me, tease me and lure me in.มันทำมาเพื่อหลอกฉัน แกล้งฉัน แล้วล่อฉันเข้าไป The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beguileHe beguiled her into agreeing to his proposal.
beguileHe beguiled me into accepting it.
beguileI beguiled my long journey by reading mysteries.
beguileShe beguiled me of my money.
beguileShe was beguiled by his sweet words.
beguileThe man beguiled me of my money.
beguileThe old man beguiled the weary day with cards.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตบตา[toptā] (v) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes  FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEGUILE B IH0 G AY1 L
BEGUILED B IH0 G AY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beguile (v) bˈɪgˈaɪl (b i1 g ai1 l)
beguiled (v) bˈɪgˈaɪld (b i1 g ai1 l d)
beguiles (v) bˈɪgˈaɪlz (b i1 g ai1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xù, ㄒㄩˋ, ] beguile; suddenly #225,678 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] beguile; cajole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beguile \Be*guile"\, v. t. [imp. & p. p. {Beguiled}; p. pr. &
   vb. n. {Beguiling}.]
   1. To delude by guile, artifice, or craft; to deceive or
    impose on, as by a false statement; to lure.
    [1913 Webster]
 
       The serpent beguiled me, and I did eat. --Gen. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To elude, or evade by craft; to foil. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When misery could beguile the tyrant's rage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause the time of to pass without notice; to relieve
    the tedium or weariness of; to while away; to divert.
    [1913 Webster]
 
       Ballads . . . to beguile his incessant wayfaring.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To delude; deceive; cheat; insnare; mislead; amuse;
     divert; entertain.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beguile
   v 1: influence by slyness [syn: {juggle}, {beguile}, {hoodwink}]
   2: attract; cause to be enamored; "She captured all the men's
     hearts" [syn: {capture}, {enamour}, {trance}, {catch},
     {becharm}, {enamor}, {captivate}, {beguile}, {charm},
     {fascinate}, {bewitch}, {entrance}, {enchant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top