Search result for

boarder

(31 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boarder-, *boarder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boarder[N] เด็กประจำ (ทั้งกินและพักที่โรงเรียน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boardern. นักเรียนกินนอน,ผู้มาพักและได้รับบริการอาหารด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boarderผู้พักกินนอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I have seven boarders at this time, Henley,ฉันมีคนพักประจำอยู่ 7 คน ในตอนนี้น่ะ เฮนลีย์ In This Home on Ice (2010)
You can't blame us for taking in a boarder, especially one who can't get to the second story.จะมาว่ากันไม่ได้ถ้าฉันจะหาคนมาช่วยเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีทางเลือกน่ะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
I'd have hired her anyway, even without the boarders.ชั้นจ้างหล่อนไว้อยู่แล้วน่ะ แม้ว่าจะไม่มีคนพักก็เถอะ From Up on Poppy Hill (2011)
An army. He crossed our boarder at first might.กองทัพพะยะค่ะ เขาข้ามชายแดนเราเมื่อเช้าตรู่ His Father's Son (2011)
Prepare to repel all boarders!เตรียมพร้อม กำจัดผู้บุกรุก The Adventures of Tintin (2011)
I don't take in boarders any more.ฉันไม่รับใครมาพักอาศัยอีกแล้ว The Blues Brothers (1980)
Bubbah and Zeda serving the first pasteurized milk to the boarders.อาหารเครื่องดื่มดี ๆ ก็เสริฟให้แนวหน้าจนเกลี้ยง Dirty Dancing (1987)
On our side the boarder patrol and I.N.S. are both in a highest alert.ทางด้านเราก็ตรวจสอบ เคร่งครัดทุกแห่งแล้ว ก็ยังไม่ได้ข่าวเหมือนกัน The Jackal (1997)
With any luck, we could have some boarders within a few weeks.ถ้าโชคดี คงมีคนมาขอเช่า The Legend of Bagger Vance (2000)
I'm not a boarder. My father is the estate manager here.ฉันไม่ใช่เด็กประจำ พ่อฉันเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่นี่ Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boarderThe boarders are now away on vacation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเรียนประจำ[N] boarder, Syn. นักเรียนกินนอน, Ant. นักเรียนไปกลับ, Example: เขาถูกส่งไปเรียนโรงเรียนที่ไกลบ้าน จึงต้องอยู่เป็นนักเรียนประจำ, Count unit: คน, Thai definition: นักเรียนที่กินอยู่หลับนอนที่โรงเรียนเป็นประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเรียนประจำ[X] (nakrīen prajam) EN: boarder   FR: pensionnaire [m] ; interne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOARDER    B AO1 R D ER0
BOARDERS    B AO1 R D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boarder    (n) (b oo1 d @ r)
boarders    (n) (b oo1 d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostgänger {m} | Kostgänger {pl}boarder | boarders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーダー[, bo-da-] (n) (1) border; (2) boarder; (P) [Add to Longdo]
下宿人を置く[げしゅくにんをおく, geshukuninwooku] (exp,v5k) to keep boarders [Add to Longdo]
宿泊人[しゅくはくにん, shukuhakunin] (n) lodger; boarder; paying guest [Add to Longdo]
寮生[りょうせい, ryousei] (n) boarder; boarding student; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寄宿生[jì sù shēng, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄕㄥ, 宿] boarder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boarder \Board"er\, n.
   1. One who has food statedly at another's table, or meals and
    lodgings in his house, for pay, or compensation of any
    kind.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) One who boards a ship; one selected to board an
    enemy's ship. --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boarder
   n 1: a tenant in someone's house [syn: {lodger}, {boarder},
      {roomer}]
   2: someone who forces their way aboard ship; "stand by to repel
     boarders"
   3: a pupil who lives at school during term time

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top